17.8.2010

Školní vzdělávací plán

DÍTĚ A JEHO SVĚT

1.str.

Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy Žák…

Učivo předmětu

Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata, poznámky)

Poznávání našeho města a bydliště

…poznává naše město a bydliště

Město a okolí, příroda, kultura, památky, doprava ve městě, historie města, adresa, heraldika

Vycházky, návštěva muzea, knížky

Poznávání současného společenského života

…poznává současný společenský život

Státní symboly, významná výročí

Výchova k vlastenectví - rozhovory, besedy

Plnění povinností ve škole a v rodině, vést děti k pěkným vzájemným vztahům a úctě ke starším lidem

…plní povinnosti ve škole a v rodině, má pěkné vzájemné vztahy s ostatními dětmi a projevuje úctu ke starším lidem

Základy společenského chování

Rozhovory, tématické scénky

Vést děti k vnímání představivosti, myšlení

...vnímá představivost, myšlení

Využití didaktických her pro rozvoj psychických funkcí

Četba, dramatická výchova

DÍTĚ A PŘÍRODA

Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy Žák…

Učivo předmětu

Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata, poznámky)

Pěstování kladného vztahu k přírodě a ekologického myšlení

…má kladný vztah k přírodě a ekologické myšlení

Promítání přírodovědných filmů, tématické kreslení, pozorování přírody při vycházkách, besedy o životním prostředí, o vlivu člověka na přírodu a naopak

Vandalství, zakázané skládky, nebezpečí šíření požáru, znečišťování vody

Rozvíjet znalost jednotlivých druhů rostlin a jejich charakteristických vlastností

…rozvíjí znalost jednotlivých druhů rostlin a jejich charakteristických vlastností

Určování bylin, hub, stromů během vycházek nebo v atlasech a encyklopediích, tématické kreslení a modelování - houby, ovoce, zelenina ap.

Jedovaté rostliny, jedovaté houby, léčivé byliny

Osvojení vědomostí o živočišných druzích, pěstování vztahů k živočichům, péče o ně a jejich ochrana

…si osvojuje vědomosti o živočišných druzích, pěstuje vztahy k živočichům, pečuje o ně a chrání je

Vycházky do obory a k rybníkům, besedy a vyprávění, přírodopisné filmy, knihy o životě zvířat, výtvarné ztvárnění, rozhovory o vztahu ke zvířatům, péče o zvěř v zimě

Jedovatí hadi, nebezpečí vztekliny, pokousání psem, význam domácích zvířat

Prohloubit znalosti o přírodních dějích a zákonitostech

…prohlubuje znalosti o přírodních dějích a zákonitostech

Pozorování přírodních změn během vycházek, besedy a vyprávění o významných přírodních událostech, návštěva meteorologické stanice, čtení časopisů a knih, tématické kreslení

Roční období, podnebná pásma, zemětřesení, povodně, sopky, požáry, zatmění slunce a měsíce, pohyb planet

UMĚNÍ A KULTURA - Výtvarná výchova

2.str.

Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy Žák…

Učivo předmětu

Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata, poznámky)

Rozvoj fantazie a představivosti pro daný cíl, rozvoj estetického vztahu ke skutečnosti

…rozvíjí fantazii a představivost pro daný cíl, rozvíjí estetický vztah ke skutečnosti

Individuání i kolektivní stavby z písku, tématické a motivační kreslení - dům, škola, postavy, zvířátka, zátiší, ilustrace dle četby

Tuš, tempery, vodové barvy, voskovky, barevné křídy, zapouštění barev, stříhání, lepení, různé techniky

Rozvoj jemné i hrubé motoriky, rozvoj poznávacích procesů

…rozvíjí jemnou i hrubou motoriku, rozvíjí poznávací procesy

Malba a kresba přírodnin - dle ročního období - strom, květ, ovoce

Výchova ke vkusu

…poznává vkus

Abstraktní malba a kresba, práce s přírodním materiálem, malování na chodník, seznamování s uměleckými díly, besedy

Podzimní plodiny, sušené květiny, trávy, šišky, barevné křídy Návštěva muzea, výstavy, ilustrace v dětských knížkách

UMĚNÍ A KULTURA - Hudební výchova

Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy Žák…

Učivo předmětu

Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata, poznámky)

Pohyb v daném tempu

…pohybuje se v daném tempu

Nácvik písní a říkadel

Já písnička, hudební nástroje

Střídání a dodržování rytmu

…střídá a dodržuje rytmus

Nácvik tanečních her, nácvik tanců

Chůze, přísunné a cvalové kroky, běh, vytleskávání

Rozvoj hudební a estetické stránky

…rozvíjí hudební a estetickou stránku

Poslech audiokazet

Správné držení těla, taneční a poslechová hudba, vánoční koledy, lidové písně

Kultura projevu

…má kulturní projev

Návštěva divadelního představení

DÍTĚ A ZDRAVÍ

3.str.

Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy Žák…

Učivo předmětu

Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata, poznámky)

Přispívat fyzickému i psychickému vývoji dětí Rozvíjet tělesnou zdatnost a obratnost

…přispívá ke svému fyzickému i psychickému vývoji …rozvíjí tělesnou zdatnost a obratnost

Vycházky spojené s tělovýchovnými aktivitami; tělovýchovné chvilky; soutěžní a pohybové hry; běh, hod, skok, míčové hry; pohybové prvky při pobytu na zahradě - prolézačky, švihadla apod., hry na sněhu

Správné držení těla; prevence nemoci; otužování; vytrvalost; slušnost, poctivost a ohleduplnost při hře; dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel

Vypěstovat základní návyky osobní hygieny a hygieny prostředí

…ovládá základní návyky osobní hygieny a hygieny prostředí

Besedy a rozhovory o vzniku a šíření infekčních nemocí, o zásadách osobní hygieny; opakované připomínání nutnosti mytí rukou, udržování pořádku a čistoty v osobních věcech i ve třídě

Prevence parazitálních nákaz; ochrana před virovými a bakteriálními infekcemi

Ochrana zdraví; předcházení úrazu při hrách, sportu a pobytu v přírodě

…chrání zdraví, předchází úrazu při hrách, sportu a pobytu v přírodě

Využívání četby a filmů k upozornění na nebezpečné situace - během her a pobytu v přírodě; pěstovat herní návyky

Nebezpečí zlomenin, tržných ran, poranění hlavy

Znalost zásad první pomoci, ošetření jednoduchého poranění

…zná zásady první pomoci, dovede ošetřit jednoduché poranění

Besedy a rozhovory o způsobu přivolání pomoci, nácvik jednoduchého ošetření (odřeniny, zhmožděniny apod.)

Důležitá telefonní čísla, využití pomoci dospělého

Osvojení zásad bezpečnosti silničního provozu

…si osvojí zásady bezpečnosti silničního provozu

Společenské hry a soutěže s dopravní tématikou, poznávání dopravních značek, vyprávění dětí o jejich zkušenostech, nácvik správné chůze po chodníku a přes silnici

Nebezpečí při chůzi po kraji chodníku nebo po krajnici, dávat pozor na přechodech - zejména s více jízdními pruhy

DÍTĚ A SVĚT PRÁCE

4.str.

Očekávané výstupy z RVP ZV

Školní výstupy Žák…

Učivo předmětu

Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata, poznámky)

Poznat základní materiál - papír a jiné materiály, prakticky se seznámit s charakteristickými vlastnostmi různých materiálů

…poznává základní materiál - papír a jiné materiály, zná charakteristické vlastnosti různých materiálů

Práce s papírem, lepenkou, tapetou, textilem, vlnou, koženkou, modelínou, těstem, sádrou, hlínou, pískem, šiškami, semínky, sušenými rostlinami apod.

Využití výrobků jako dárků - Vánoce, Velikonoce, Den matek - nebo jako dekoraci

Osvojit se správné pracovní návyky a dovednosti

…osvojí si správné pracovní návyky a dovednosti

Praktický nácvik správného postupu při práci s různými materiály, práce s nářadími a pracovními pomůckami, kombinování odlišných materiálů

Bezpečnost při práci a nářadím, dodržování hygienických zásad

Rozvíjení tvůrčích schopností a představivostí

…rozvíjí tvůrčí schopnosti a představivosti

Konstrukční práce se stavebnicemi (LEGO, CHEVA apod.), stavby na pískovišti v přírodě, stavby z přírodních materiálů (kámen, šišky, mech, dřevo), v zimě stavby ze sněhu

Soutěže; využití výrobků k výzdobě

 
 
Copyright © 2010 ZŠ nám. Bratří Jandusů
© 2010 ZŠ Jandusů  |  root(at)zsjandusu.net