8.1.2018

ODKLAD DOCHÁZKY - KONTAKT DO PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY

 

 

V případě, že budete žádat o odklad povinné školní docházky, musíte tak učinit již při zápisu (11.4. - 12.4.2018).

K zápisu byste již měli mít doporučení z pedagogicko-psychologické poradny a od odborného lékaře nebo klinického psychologa.

POZOR na delší objednávací lhůty! Pro vyšetření budoucích prvňáčků mají vyhrazen březen 2018!

 

KONTAKT:

Pedagogicko - psychologická poradna pro Prahu 10 (PPP P10)

Jabloňová 3141/30a, Praha 10 - Zahradní Město, 106 00

 

kontaktní osoby:

PRO DĚTI NAVŠTĚVUJÍCÍ MŠ ZA NADÝMAČEM:

Mgr. Barbora Jarošová, tel.: 608 634 326

Mgr. Veronika Urbánková, tel.: 778 540 793

 

PRO DĚTI NAVŠTĚVUJÍCÍ MŠ SLUNEČNÍ:

Mgr. Bc. Eva Tenglerová, tel.: 778 539 996

  

http://www.ppp10.eu/index.php/kontakt

http://www.ppp10.eu/index.php/zamestnanci-poradny

8.1.2018

Ve školním roce 2018/2019 budeme otvírat max. 3 první třídy

 

 

Vážení rodiče,  

podle ustanovení § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona v platném znění, maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel základní školy. 

V informacích, které jsme Vám předávali na dni otevřených dveří a jsou vyvěšeny na našich stránkách zde, je mimo jiné uvedeno, že ve školním roce 2018/2019 otevřeme max. tři první třídy (přijímat budeme max. 90 žáků).

Ve škole máme celkem 27 kmenových učeben (připravujeme úpravu prostor a zvýšení počtu kmenových učeben na 28) a z hygienického hlediska nemůže být tento počet překročen. V letošním školním roce máme ve škole 26 tříd a v červnu 2018 budou školní docházku končit žáci z jedné 9. třídy (uvolní se nám tedy 1 kmenová učebna).

Mgr. Jiří Měchura, ředitel školy

Rezervace budou spuštěny 19.3.2018 (10:00) - 10.4.2018 (10:00) na tomto odkazu.

Na těchto stránkách naleznete také informace k zápisu, odkladu atd.

3.1.2017

Co říká k zápisu do 1. tříd zákon č. 561/2004 Sb. školský zákon v platném znění

POVINNOST ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
§ 36
Plnění povinnosti školní docházky

    (1) Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku (dále jen "povinná školní docházka").

(2) Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. 

 (3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

(4) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

(5) Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu žáka (dále jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli školy spádové, a to nejpozději do konce května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

(6) Žák umístěný ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené při tomto školském zařízení nebo v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má sídlo příslušné školské zařízení, popřípadě v jiné škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí.

(7) Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a žáky umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku.

(8) Obecní úřad obce, na jejímž území je školský obvod základní školy, poskytuje této škole s dostatečným předstihem před termínem zápisu k povinné školní docházce seznam dětí, pro které je tato škola spádová a jichž se týká povinnost podle odstavce 4. Seznam obsahuje vždy jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte. 

 
§ 37
Odklad povinné školní docházky

(1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

(2) Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

(3) Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.

(4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

 

 

Děti přicházející po dokladu školní docházky

Zákonní zástupci dětí, kteří dostali odklad školní docházky mají povinnost se další rok opět dostavit k novému zápisu. Viz právní výklad níže.

Děkuji za pochopení, Mgr. Jiří Měchura. 

Odklad povinné školní docházky a přijetí k základnímu vzdělání příští školní rok

Právní výklad z MŠMT

24.11.2012

 

Dobrý den,

rád bych se prosím informoval jak je z právního hlediska řešen zápis k základnímu vzdělávání. Jedná se konkrétně o případ, když dítě přijde jeden rok k zápisu (např. v lednu 2011) a rodiče žádají odklad. My jim odklad povinné školní docházky, při splnění podmínek k jeho udělení, dáme. Musí tento rodič s tímto dítětem přijít opět k zápisu v roce 2012 (leden 2012)? Je už naší povinností toto dítě přijmout nebo jej přijmout nemusíme? Nebo je již toto dítě přijato?

Předem děkuji za právní výklad k této problematice.

S pozdravem.

Mgr. Jiří Měchura

ZŠ nám. Bří Jandusů 2

 

 

Vážený pane řediteli,

 

rozhodnutím o odkladu povinné školní docházky podle § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se pouze odkládá začátek povinné školní docházky dítěte, a výrok rozhodnutí tudíž nezní zároveň na přijetí dítěte do konkrétní základní školy. To znamená, že zákonný zástupce bude v následujícím roce po rozhodnutí o odkladu znovu přihlašovat dítě k plnění povinné školní docházky v rámci zápisu, a to na libovolné základní škole dle jeho volby. Pokud se zákonný zástupce dostaví k zápisu opět do Vaší školy, postupuje se jako u kteréhokoliv jiného dítěte. Skutečnost, že jste jako ředitel základní školy již dříve rozhodl o odkladu povinné školní docházky dítěte, Vám nezakládá povinnost toto dítě přijmout ke vzdělávání.

 

S pozdravem

Petr Vokáč

odbor vzdělávací soustavy

MŠMT

 
 
Copyright © 2010 ZŠ nám. Bratří Jandusů
© 2010 ZŠ Jandusů  |  root(at)zsjandusu.net