Základní škola nám. Bratří Jandusů
Elektronická Žákovská knížka

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM "VĚŘIT SI A ZNÁT" (škola)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM "VĚŘIT SI A ZNÁT" (školní družina)

UČEBNÍ OSNOVY JEDNOTLIVÝCH UČEBNÍCH OBLASTÍ A PŘEDMĚTŮ

UČEBNÍ PLÁN ŠKOLY

(Počty hodin v jednotlivých ročnících, počty hodin jednotlivých předmětů)

 

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

(Český jazyk, Anglický jazyk, Německý jazyk)

 

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

(Matematika)

 

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

(Základy práce na počítači)

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

(Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda)

 

ČLOVĚK A SPOLEČNOST

(Dějepis, Výchova k občanství)

 

ČLOVĚK A PŘÍRODA

(Chemie, Fyzika, Přírodopis, Zeměpis)

 

UMĚNÍ A KULTURA

(Hudební výchova, Výtvarná výchova)

 

ČLOVĚK A ZDRAVÍ

(Tělesná výchova, Výchova ke zdraví)

 

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

(Pracovní výchova)

 

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

(Konverzace v anglickém jazyce, Matematické praktikum, Pohybové hry, Přírodovědné praktikum, Výtvarné projekty, Zeměpisné praktikum)