Základní škola nám. Bratří Jandusů
Elektronická Žákovská knížka

Školní vzdělávací program (zkrácená verze) - od 12.10.2022

ČLOVĚK A JEHO SVĚT 
Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Žák:Učivo předmětu 
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata, poznámky) 
Poznávání našeho města a bydliště poznává naše město a bydliště Město a okolí, příroda, kultura, památky, doprava ve městě, historie města, adresa, heraldika 
Vycházky, návštěva muzea, knížky 
Wellbeing hledá své cesty k tomu, aby nakonec prožil ve všech aspektech spokojený život Jak o sebe pečovat v oblasti fyzické, kognitivní, emocionální, sociální i duchovní, resilience 
Wellbeing jako celoškolní záležitost, kdy ŠD jako zájmové vzdělávání stojí na pomezí formálního vzdělávání a volného času 
Vedení děti k rozvoji představivosti, myšlení, pozornostirozvíjí fantazii, myšlení, paměť Využití didaktických her pro rozvoj psychických procesů  
Četba, dramatická výchova 
ČLOVĚK A SPOLEČNOST 
Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Žák:Učivo předmětu 
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata, poznámky) 
Poznávání současného společenského života poznává současný společenský život Státní symboly, významná výročí, principy demokracie 
Výchova k občanství – rozhovory, besedy 
Plnění povinností ve škole a v rodině, vedení dětí k pěkným vzájemným vztahům a úctě ke starším lidem plní povinnosti ve škole a v rodině, má pěkné vzájemné vztahy s ostatními dětmi a projevuje úctu ke starším lidem Základy společenského chování, vhodný verbální i neverbální projev 
Rozhovory (rozvoj jazyka a jazykové kompetence), tematické scénky 
ČLOVĚK A PŘÍRODA 
Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Žák:Učivo předmětu 
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata, poznámky) 
Pěstování kladného vztahu k přírodě a ekologického myšlení má kladný vztah k přírodě a je schopen ekologického myšlení Promítání přírodovědných filmů, tematické kreslení, pozorování přírody při vycházkách, besedy o životním prostředí, o vlivu člověka na přírodu a naopak 
Vandalství, zakázané skládky, nebezpečí šíření požáru, znečišťování vody 
Rozvíjení znalosti jednotlivých druhů rostlin a jejich charakteristických vlastností rozvíjí znalost jednotlivých druhů rostlin a jejich charakteristických vlastností Určování bylin, hub, stromů během vycházek nebo v atlasech a encyklopediích, tematické kreslení a modelování – houby, ovoce, zelenina ap. 
Jedovaté rostliny, jedovaté houby, léčivé byliny 
Osvojení vědomostí o živočišných druzích, pěstování vztahů k živočichům, péče o ně a jejich ochrana osvojuje si vědomosti o živočišných druzích, pěstuje vztahy k živočichům, pečuje o ně a chrání je Vycházky do obory a k rybníkům, besedy a vyprávění, přírodopisné filmy, knihy o životě zvířat, výtvarné ztvárnění, rozhovory o vztahu ke zvířatům, péče o zvěř v zimě 
Bezpečný pohyb v přírodě, význam domácích zvířat 
Prohloubit znalosti o přírodních dějích a zákonitostech prohlubuje si znalosti o přírodních dějích a zákonitostech Pozorování přírodních změn během vycházek, besedy a vyprávění o významných přírodních událostech, návštěva meteorologické stanice, čtení časopisů a knih, tematické kreslení 
Roční období, podnebná pásma, přírodní katastrofy, zatmění slunce a měsíce, pohyb planet, matematika a její aplikace 
UMĚNÍ A KULTURA – Výtvarná výchova 
Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Žák:Učivo předmětu 
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata, poznámky) 
Rozvoj fantazie a představivosti pro daný cíl, rozvoj estetického vztahu ke skutečnosti rozvíjí fantazii a představivost pro daný cíl, rozvíjí estetický vztah ke skutečnosti Individuální i kolektivní stavby z písku, tematické a motivační kreslení – dům, škola, postavy, zvířátka, zátiší, ilustrace dle četby 
Tuš, tempery, vodové barvy, voskovky, barevné křídy, zapouštění barev, stříhání, lepení, různé techniky 
Rozvoj jemné i hrubé motoriky, rozvoj poznávacích procesů rozvíjí jemnou i hrubou motoriku, rozvíjí poznávací procesy Malba a kresba přírodnin – dle ročního období – strom, květ, ovoce 
Rozvoj estetického vnímání  poznává vhodné prostředky pro vyjádření vlastních představ Abstraktní malba a kresba, práce s přírodním materiálem, malování na chodník, seznamování s uměleckými díly, besedy 
Podzimní plodiny, sušené květiny, trávy, šišky, barevné křídy Návštěva muzea, výstavy, ilustrace v dětských knížkách 
UMĚNÍ A KULTURA – Hudební výchova 
Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Žák:Učivo předmětu 
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata, poznámky) 
Pohyb v daném tempu pohybuje se v daném tempu Nácvik písní a říkadel 
Orffův instrumentář a další hudební nástroje 
Střídání a dodržování rytmu střídá a dodržuje rytmus Nácvik tanečních her, nácvik tanců 
Chůze, přísunné a cvalové kroky, běh, vytleskávání 
Rozvoj hudební a estetické stránky rozvíjí hudební a estetickou stránku Poslech audiokazet, vlastní hudební projev 
Správné držení těla, taneční a poslechová hudba, vánoční koledy, lidové písně 
Kultura projevu má kulturní projev Návštěva divadelního představení 
Vhodné chování i oblečení 
ČLOVĚK A ZDRAVÍ 
Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Žák:Učivo předmětu 
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata, poznámky) 
Podpora zdravého fyzického i psychického vývoje dětí; rozvoj tělesné zdatnosti a obratnosti přispívá ke svému fyzickému i psychickému vývoji; rozvíjí tělesnou zdatnost a obratnost Vycházky spojené s tělovýchovnými aktivitami; tělovýchovné chvilky; soutěžní a pohybové hry; běh, hod, skok, míčové hry; pohybové prvky při pobytu na zahradě – prolézačky, švihadla apod., hry na sněhu
Správné držení těla; prevence nemoci; otužování; vytrvalost; slušnost, poctivost a ohleduplnost při hře; dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel 
Vypěstování základních návyků osobní hygieny a hygieny prostředí ovládá základní návyky osobní hygieny a hygieny prostředí Besedy a rozhovory o vzniku a šíření infekčních nemocí, o zásadách osobní hygieny; opakované připomínání nutnosti mytí rukou, udržování pořádku a čistoty v osobních věcech i ve třídě 
Prevence parazitárních nákaz; ochrana před virovými a bakteriálními infekcemi 
Ochrana zdraví; předcházení úrazu při hrách, sportu a pobytu v přírodě chrání zdraví, předchází úrazu při hrách, sportu a pobytu v přírodě Využívání četby a filmů k upozornění na nebezpečné situace – během her a pobytu v přírodě; pěstovat herní návyky; vhodné oblékání na různé pohybové aktivity 
Nebezpečí zlomenin, tržných ran, poranění hlavy 
Znalost zásad první pomoci, ošetření jednoduchého poranění zná zásady první pomoci, dovede ošetřit jednoduché poranění; používá moderní technologie pro zajištění 1. pomoci Besedy a rozhovory o způsobu přivolání pomoci, nácvik jednoduchého ošetření (odřeniny, zhmožděniny apod.); využití aplikace Záchranka 
Důležitá telefonní čísla, využití pomoci dospělého 
Osvojení zásad bezpečnosti silničního provozu osvojí si zásady bezpečnosti silničního provozu Společenské hry a soutěže s dopravní tématikou, poznávání dopravních značek, vyprávění dětí o jejich zkušenostech, nácvik správné chůze po chodníku a přes silnici 
Nebezpečí při chůzi po kraji chodníku nebo po krajnici, dávat pozor na přechodech – zejména s více jízdními pruhy 
ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 
Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Žák:Učivo předmětu 
Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata, poznámky) 
Rozpoznání základních materiálů – papír a jiné materiály, prakticky se seznámit s charakteristickými vlastnostmi různých materiálů poznává základní materiál – papír a jiné materiály, zná charakteristické vlastnosti různých materiálů Práce s papírem, lepenkou, tapetou, textilem, vlnou, koženkou, modelínou, těstem, sádrou, hlínou, pískem, šiškami, semínky, sušenými rostlinami apod. 
Využití výrobků jako dárků – Vánoce, Velikonoce, Den matek – nebo jako dekoraci 
Osvojení správných pracovních návyků a dovedností v rámci polytechnické výchovy osvojí si správné pracovní návyky a dovednostiPraktický nácvik správného postupu při práci s různými materiály, práce s nářadími a pracovními pomůckami, kombinování odlišných materiálů 
Bezpečnost při práci a nářadím, dodržování hygienických zásad 
Rozvoj tvůrčích schopností a představivostí rozvíjí tvůrčí schopnosti a představivosti Konstrukční práce se stavebnicemi (LEGO, SEVA apod.), stavby na pískovišti v přírodě, stavby z přírodních materiálů (kámen, šišky, mech, dřevo), v zimě stavby ze sněhu 
Soutěže; využití výrobků k výzdobě 
Rozvoj digitální gramotnosti rozvíjí digitální gramotnost a schopnost práce s médii Bezpečný pohyb v digitálním světě a ve světě médií 
Rozvoj informatického myšlení za pomoci didaktických her s i bez využití digitálních technologií

 

Celý ŠVP pro ŠD je zde.