Základní škola nám. Bratří Jandusů
Elektronická Žákovská knížka

Školní vzdělávací plán

DÍTĚ A JEHO SVĚT1.str.
Očekávané výstupy z RVP ZVŠkolní výstupy Žák…Učivo předmětuPřesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata, poznámky)
Poznávání našeho města a bydliště…poznává naše město a bydlištěMěsto a okolí, příroda, kultura, památky, doprava ve městě, historie města, adresa, heraldikaVycházky, návštěva muzea, knížky
Poznávání současného společenského života…poznává současný společenský životStátní symboly, významná výročíVýchova k vlastenectví - rozhovory, besedy
Plnění povinností ve škole a v rodině, vést děti k pěkným vzájemným vztahům a úctě ke starším lidem…plní povinnosti ve škole a v rodině, má pěkné vzájemné vztahy s ostatními dětmi a projevuje úctu ke starším lidemZáklady společenského chováníRozhovory, tématické scénky
Vést děti k vnímání představivosti, myšlení...vnímá představivost, myšleníVyužití didaktických her pro rozvoj psychických funkcíČetba, dramatická výchova
DÍTĚ A PŘÍRODA
Očekávané výstupy z RVP ZVŠkolní výstupy Žák…Učivo předmětuPřesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata, poznámky)
Pěstování kladného vztahu k přírodě a ekologického myšlení…má kladný vztah k přírodě a ekologické myšleníPromítání přírodovědných filmů, tématické kreslení, pozorování přírody při vycházkách, besedy o životním prostředí, o vlivu člověka na přírodu a naopakVandalství, zakázané skládky, nebezpečí šíření požáru, znečišťování vody
Rozvíjet znalost jednotlivých druhů rostlin a jejich charakteristických vlastností…rozvíjí znalost jednotlivých druhů rostlin a jejich charakteristických vlastnostíUrčování bylin, hub, stromů během vycházek nebo v atlasech a encyklopediích, tématické kreslení a modelování - houby, ovoce, zelenina ap.Jedovaté rostliny, jedovaté houby, léčivé byliny
Osvojení vědomostí o živočišných druzích, pěstování vztahů k živočichům, péče o ně a jejich ochrana…si osvojuje vědomosti o živočišných druzích, pěstuje vztahy k živočichům, pečuje o ně a chrání jeVycházky do obory a k rybníkům, besedy a vyprávění, přírodopisné filmy, knihy o životě zvířat, výtvarné ztvárnění, rozhovory o vztahu ke zvířatům, péče o zvěř v ziměJedovatí hadi, nebezpečí vztekliny, pokousání psem, význam domácích zvířat
Prohloubit znalosti o přírodních dějích a zákonitostech…prohlubuje znalosti o přírodních dějích a zákonitostechPozorování přírodních změn během vycházek, besedy a vyprávění o významných přírodních událostech, návštěva meteorologické stanice, čtení časopisů a knih, tématické kresleníRoční období, podnebná pásma, zemětřesení, povodně, sopky, požáry, zatmění slunce a měsíce, pohyb planet
UMĚNÍ A KULTURA - Výtvarná výchova2.str.
Očekávané výstupy z RVP ZVŠkolní výstupy Žák…Učivo předmětuPřesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata, poznámky)
Rozvoj fantazie a představivosti pro daný cíl, rozvoj estetického vztahu ke skutečnosti…rozvíjí fantazii a představivost pro daný cíl, rozvíjí estetický vztah ke skutečnostiIndividuání i kolektivní stavby z písku, tématické a motivační kreslení - dům, škola, postavy, zvířátka, zátiší, ilustrace dle četbyTuš, tempery, vodové barvy, voskovky, barevné křídy, zapouštění barev, stříhání, lepení, různé techniky
Rozvoj jemné i hrubé motoriky, rozvoj poznávacích procesů…rozvíjí jemnou i hrubou motoriku, rozvíjí poznávací procesyMalba a kresba přírodnin - dle ročního období - strom, květ, ovoce
Výchova ke vkusu…poznává vkusAbstraktní malba a kresba, práce s přírodním materiálem, malování na chodník, seznamování s uměleckými díly, besedyPodzimní plodiny, sušené květiny, trávy, šišky, barevné křídy Návštěva muzea, výstavy, ilustrace v dětských knížkách
UMĚNÍ A KULTURA - Hudební výchova
Očekávané výstupy z RVP ZVŠkolní výstupy Žák…Učivo předmětuPřesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata, poznámky)
Pohyb v daném tempu…pohybuje se v daném tempuNácvik písní a říkadelJá písnička, hudební nástroje
Střídání a dodržování rytmu…střídá a dodržuje rytmusNácvik tanečních her, nácvik tancůChůze, přísunné a cvalové kroky, běh, vytleskávání
Rozvoj hudební a estetické stránky…rozvíjí hudební a estetickou stránkuPoslech audiokazetSprávné držení těla, taneční a poslechová hudba, vánoční koledy, lidové písně
Kultura projevu…má kulturní projevNávštěva divadelního představení
DÍTĚ A ZDRAVÍ3.str.
Očekávané výstupy z RVP ZVŠkolní výstupy Žák…Učivo předmětuPřesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata, poznámky)
Přispívat fyzickému i psychickému vývoji dětí Rozvíjet tělesnou zdatnost a obratnost…přispívá ke svému fyzickému i psychickému vývoji …rozvíjí tělesnou zdatnost a obratnostVycházky spojené s tělovýchovnými aktivitami; tělovýchovné chvilky; soutěžní a pohybové hry; běh, hod, skok, míčové hry; pohybové prvky při pobytu na zahradě - prolézačky, švihadla apod., hry na sněhuSprávné držení těla; prevence nemoci; otužování; vytrvalost; slušnost, poctivost a ohleduplnost při hře; dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel
Vypěstovat základní návyky osobní hygieny a hygieny prostředí…ovládá základní návyky osobní hygieny a hygieny prostředíBesedy a rozhovory o vzniku a šíření infekčních nemocí, o zásadách osobní hygieny; opakované připomínání nutnosti mytí rukou, udržování pořádku a čistoty v osobních věcech i ve tříděPrevence parazitálních nákaz; ochrana před virovými a bakteriálními infekcemi
Ochrana zdraví; předcházení úrazu při hrách, sportu a pobytu v přírodě…chrání zdraví, předchází úrazu při hrách, sportu a pobytu v příroděVyužívání četby a filmů k upozornění na nebezpečné situace - během her a pobytu v přírodě; pěstovat herní návykyNebezpečí zlomenin, tržných ran, poranění hlavy
Znalost zásad první pomoci, ošetření jednoduchého poranění…zná zásady první pomoci, dovede ošetřit jednoduché poraněníBesedy a rozhovory o způsobu přivolání pomoci, nácvik jednoduchého ošetření (odřeniny, zhmožděniny apod.)Důležitá telefonní čísla, využití pomoci dospělého
Osvojení zásad bezpečnosti silničního provozu…si osvojí zásady bezpečnosti silničního provozuSpolečenské hry a soutěže s dopravní tématikou, poznávání dopravních značek, vyprávění dětí o jejich zkušenostech, nácvik správné chůze po chodníku a přes silniciNebezpečí při chůzi po kraji chodníku nebo po krajnici, dávat pozor na přechodech - zejména s více jízdními pruhy
DÍTĚ A SVĚT PRÁCE4.str.
Očekávané výstupy z RVP ZVŠkolní výstupy Žák…Učivo předmětuPřesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata, poznámky)
Poznat základní materiál - papír a jiné materiály, prakticky se seznámit s charakteristickými vlastnostmi různých materiálů…poznává základní materiál - papír a jiné materiály, zná charakteristické vlastnosti různých materiálůPráce s papírem, lepenkou, tapetou, textilem, vlnou, koženkou, modelínou, těstem, sádrou, hlínou, pískem, šiškami, semínky, sušenými rostlinami apod.Využití výrobků jako dárků - Vánoce, Velikonoce, Den matek - nebo jako dekoraci
Osvojit se správné pracovní návyky a dovednosti…osvojí si správné pracovní návyky a dovednostiPraktický nácvik správného postupu při práci s různými materiály, práce s nářadími a pracovními pomůckami, kombinování odlišných materiálůBezpečnost při práci a nářadím, dodržování hygienických zásad
Rozvíjení tvůrčích schopností a představivostí…rozvíjí tvůrčí schopnosti a představivostiKonstrukční práce se stavebnicemi (LEGO, CHEVA apod.), stavby na pískovišti v přírodě, stavby z přírodních materiálů (kámen, šišky, mech, dřevo), v zimě stavby ze sněhuSoutěže; využití výrobků k výzdobě