Školní vzdělávací program

vzdělávacího zařízení: Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2

Školní vzdělávací program Věřit si a znát (verze 8)

Věřit si a znát

platnost od: od 1. 9. 2021


Anglický jazykČeský jazyk a literaturaHudební výchovaMatematikaPracovní výchovaPrvoukaTělesná výchovaVýtvarná výchova
Základní pokyny pro práci ve třídě (0)

Žáci se seznamují se s  jednoduchými  pokyny pro práci ve třídě - sednout, stoupnout, otevřít/zavřít učebnici/sešit, vzít tužku/pero, vybarvit  a učí se na ně reagovat.

Pozdravy a představení své osoby (0)

Žáci aktivně používají základní fráze pro pozdravení a rozloučení, představí se, poděkují, poprosí.

Základní slovní zásoba (0)

Žáci se seznámí se základní slovní zásobou vyplývající z probíraných témat - barvy, čísla 0-10, školní aktovka, moje rodina, hračky, obličej a části těla, jídlo a nápoje, zvířata.

Poslech (0)

Poslouchá krátké pohádky se zrakovou oporou a snaží se jim porozumět, učí se písničky a říkanky.

Čtení písmen, slabik, slov (0)

Rozvoj fonetického sluchu, sluchové rozlišení hlásek, výslovnost.
Čtení slov s otevřenými i uzavřenými slabikami, krátké věty, texty z tabule,praktické čtení
 

Vyprávění (0)

Rozvíjení fantazie - obrázkové čtení, dokončení příběhu
Vyprávění podle obrázkové osnovy -

kontakt s partnerem : pozdrav, oslovení,omluva,prosba
Převyprávění známých pohádek,praktické naslouchání literárních textů.

Základní hygienické návyky (0)

Cviky pro uvolnění ruky, zdokonalení jemné motoriky, správné držení náčiní, zacházení s grafickým materiálem.
Hygiena zraku. Správné sezení při čtení i psaní.Příprava pracovního prostředí

Recitace (0)

Rytmizace, dechová cvičení,reprodukce říkadel,
Nácvik správné techniky mluveného projevu (výslovnosti, dýchání)

Psaní velkých a malých písmen (0)

Uvolňovací cviky, zacházení s grafickým materiálem
Nácvik spr. tvarů písmen
Opis a přepis - zásada přiměřenosti.
Spojování do slabik, slov.
Psaní číslic - dle učiva matematiky

Stavba věty, slova i slabiky (0)

Opis a přepis přiměřeně náročného textu.
Rozdíl mezi slovem a větou
Pořadí slov ve větě, počet slabik, hlásek.

Vokální činnosti (0)

Rozpoznání střídání hlavní a vedlejší melodie v lid. písních ( viz. sloka, refrén......)

Instrumentální činnosti (0)


Rozdíl zvuk x tón

Notová osnova a houslový klíč

Výšky not: noty na linkách / v mezerách

Délky not, různorodé zápisy notových symbolů

 


 

Instrumentální činnosti II (0)

Ovládání jednoduchých (melodických i rytmických) hud. nástrojů,

Členění hudebních nástrojů 

Reprodukce motivů a jednoduchých skladbiček za pomoci Orffových nástrojů

Vytváření vlastního rytmického dopr. k jednoduché melodii


 

Instrumentální činnosti III (0)

Základní rozdělení hud. nástrojů : dechové, strunné, bicí

Poznávání jednotl. hud. nástrojů podle vizuálních a auditivních schopností

Hudebně pohybové činnosti (0)

Reagování na hudbu pohybem

Poslechové činnosti (0)

Sluchová anylýza zvuků a tónů

Poslech reprodukované hudby

Přirozená čísla do 20 (M-10) (0)

Zápis a čtení čísel do 20 (M-10)
Práce s tabulkou a schématem
Orientace v číselné řadě 

Porovnávání množství a jejich číselné vyjádření (0)
Značky - větší, menší, rovná se.
Orientace v číselné řadě
Jednotky času (0)
Hodina, minuta
Základní útvary v prostoru (0)

Rozdíl mezi rovinnými obrazci a tělesy (Kruh, koule, čtverec, krychle, trojúhelník,...)
Prostorová představivost
Skládání obrazců z geometrických tvarů
Znázorňování úloh geometrickými tvary
Lomená čára, přímka

Orientace na číselné ose, v tabulce a jednoduchém schématu (0)

Lineární uspořádání

Pojmy za, před, mezi

Zápis a orientace v jednoduché tabulce a schématu

Doplnění chybějících čísel do číselné řady, tabulky

Sčítání a odčítání v oboru do 20 (M-10) (0)

1. sčítání a odčítání v 1. desítce
2. sčítání a odčítání v 2. desítce  i s přechodem desítky

Slovní úlohy (0)

Tvoření slovních úloh

Řešení jednoduchých slovních úloh pomocí osvojených početních operací ( zápis, výpočet a odpověď )

Úlohy z praktického života (0)

Tvoření slovních úloh

Výrobky z přírodních materiálů (0)

Práce s přírodninami, plasty, kovy, drátky....
Práce s papírem, hlínou, modelínou a textilií (0)
Práce s papírem, hlínou, modelínou a textilií
Sestavování předmětů (0)
Práce se stavebnicí (využívá různé druhy stavebnic - plošné, prostorové, konstrukční)
Pěstování rostlin (0)

Péče o pokojové rostliny
Podmínky k růstu
Druhy rostlin

Úprava okolí školy (0)

Péče o pozemky v okolí školy

Výsadba rostlin

Péče o jednotlivé rostliny

Klíčení rostlin (0)
Základní podmínky pro růst rostlin
Pokusy s klíčením rostlin
Vývoj rostliny
Části rostlin
Příprava jednoduché slavnostní tabule (0)

Prostírání
 

Dítě a škola (0)
Prostředí školy, činnosti ve škole, osoby ve škole a úcta k nim
Orientace ve škole a třídě, soužití ve škole, společenské styky
Okolí školy a domova (0)
Prostředí domova, cesta do školy a ze školy
Bezpečnost (0)

Dopravní výchova
Opatrnost před cizími lidmi,znalost tísňových linek

Vnímání prostředí a pozorování přírody při cestě

Chování při mimořádných událostech

 

Domov (0)
Členové rodiny a vztahy mezi nimi, projevy citu a úcty
Slavení svátků a rodinné oslavy .
Prostředí domova, práce doma, odpočinek a hry, zaměstnámí, mezilidské vztahy
Orientace v čase a časový řád (0)
Časové jednotky - hodina, den, týden, měsíc, rok .
Části dne; sváteční dny.
Cyklus roku (0)
Změny v přírodě - roční období, počasí, reakce rostlin, zvířat, člověka
Péče o živé (0)
Ohleduplné chování k přírodě a její ochrana, péče o rostliny a živočichy - doma, v přírodě
Péče o zdraví (0)

Péče o sebe a bližní
Zdravá výživa
Denní režim (0)
Pitný režim
Režim dne
Ochrana před nemocí a úrazem (0)

Správná výživa
Ošetření drobného úrazu, poranění
Protidrogová prevence

Zdravá strava (0)
Správná výživa
Ovoce, zelenina
Jídelníček
Základy atletiky (0)

Seznámení se základními atletickými disciplinami (běh, skok do dálky,   hod míčkem..)


 

Základy gymnastiky (0)

Seznámení s vybavením tělocvičny (nářadí a náčiní)

Nácvik kotoulu vpřed, přeskok přes švihadlo, seznámení s nářadím

Pohybové hry (0)
Přetahování
Štafety
Závody družstev
Cvičení s hudbou (aerobic) (0)
Aerobic, rytmická gymnastika, country tance
Pobyt v přírodě (0)

Pohybové hry v přírodě
Sáňkování
Dodržování pravidel a bezpečnosti

Míčové hry (0)
Jednoduché míčové hry (vybíjená "všichni proti všem", Na jelena....
Pravidla her
Přihrávka
Správné chytání míče
Cviky podporující správné držení těla (0)
Cviky pro vyrovnání určitých svalových disbalancí
Výtvarné osvojování návyků při práci, zachycení skutečnosti (0)

Osvojení základních návyků při výtvarné práci, rozvoj samostatnosti, motoriky myšlení (schopnost rychle reagovat, rozhodnout se)

Hry pro 5 smyslů, záznam děje:
Cesta do školy, déšť a duha, co děláme celý den, čemu se co podobá, linky
 

Objevení linie a barvy, rozlišnosti barev, třídění barev (0)

Poznat, rozlišit a pojmenovat barevný svět, barvy babího léta, chutě (co mám nejradši), nemoc.

Barvy teplé a studené, hry s barvou.

Nacházení a pozorování linie (cesta do školy, cesta dešťové kapky...).

Výtvarné osvojování věcí kolem nás, práce s tvarem (0)

Rozvíjení smyslové citlivosti, výchova k vnímání a hodnocení uměleckých děl

Graf. záznam pohybu, ptačí hnízdo, ilustrace pohádky,
Co má veverka v doupěti

Nacházení a pozorování linie (cesta do školy, cesta dešťové kapky...).

Výtvarné zachycení přírody

Rozvoj představivosti, fantazie, rozvoj myšlení, procvičování pamět, vlastní prožiteki (0)

Svět ve kterém žijeme: máváme si, cesta do školy, v lese, pohádkové postavy (čarodějnice, vodník), zachycení příběhu.
Prolínání tvarů, překrývání, vrstvení, kompozice kombinace neobvyklých materiálů.
Experimentování a práce s výtvarnými prostředky, poznávání materiálů, jejich vlastností a výrazových možností.
Organizace prostoru, modelování.
Svět a příroda: povrchy, stejně znějící, seriál o pohádce.

Intenzivní vlastní prožitky
Prostorový obtisk: ruka, prsty, hadr, podrážka, mušle, přírodniny aj.
Reliéf, perforace
Hlava - reliéf
1. strana - barvy, které mám rád
2. strana - co se mi honí hlavou