Školní vzdělávací program

vzdělávacího zařízení: Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2

Školní vzdělávací program Věřit si a znát (verze 8)

Věřit si a znát

platnost od: od 1. 9. 2021


Anglický jazykČeský jazyk a literaturaHudební výchovaMatematikaPracovní výchovaPrvoukaTělesná výchovaVýtvarná výchova
Základní pokyny (0)

Žák reaguje na jednoduché pokyny pro práci ve vyučování - sednout, stoupnout, otevřít/zavřít učebnici/sešit, vzít tužku/pero, být potichu, poslouchat, opakovat, vybarvit.

Základní fráze slušného chování (0)

 Aktivně používá naučené fráze z 1.ročníku.

Základní slovní zásoba (0)

Žáci se seznámí se slovní zásobou vyplývající z probíraných  témat - zvířata, moje tělo, oblečení, činnosti (spíorty, koníčky), dopravní prostředky, názvy místností, jídlo, oslava.

Seznamuje se s psanou podobou vybraných slov, opisuje je.

 

Poslech (0)

Aktivně poslouchá krátké pohádky se zrakovou oporou, učí se odpovídat na otázky učitele k poslouchanému textu. Poslouchá a učí se vybrané písničky a říkanky.

Praktické čtení (0)
Plynulé a výrazné čtení s porozuměním.
Postupné zavádění tichého čtení.
Poslech četby.
Hlasité čtení na pokračování.
Rozdíl verš, próza, pohádka, pověst.
Orientace v textu, čtení vyhledávací.

Vyprávění a recitace (0)

Vyprávění podle osnovy,dramatizace textu,reprodukce přečteného nebo slyšeného textu,dokončení příběhu
rozlišení jednotlivých postav, vyprávění  vlastních zážitků.Recitace básní. 

Porovnávání významu slov. (0)

Slova opačného významu, slova nadřazená, podřazená, souřadná.
Třídění slov podle slovních druhů a vyhledávání vlastních jmen v textu.

Věta jednoduchá a souvětí, druhy vět, vlastní jména ( M-Věta, slovo, slabika a hláska) (0)

Určování druhů vět podle postoje mluvčího (prosba, naléhání, žádost, oznámení, přání, výhružka)  a správné užití interpunkčních znamének.
Tvoření jednoduchých souvětí

Pravopis i/y po tvrdých a měkkých souhláskách ( M- velká písmena na začátku věty a ve vlastních jménech) (0)
Tvrdé a měkké souhlásky, slabiky
Pravopis ů/ú bez cizích složených slov (0)

Pravopis ú/ů na začátku, uprostřed a na konci slova, pravopis slov se skupinami bě,pě,vě mě,dě,tě,ně

Píše správně slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. ( M-tvoří slabiky) (0)
Píše správně slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě.
Upevňování psaní správných tvarů písmen (0)

Technika psaní - psaní správných tvarů velkých i malých písmen v opisu, přepisu a diktátu

Párové souhlásky (0)

Pravopis psaní párových souhlásek na konci slov - p/b,d/t,s/z,š/ž,v/f,ď/ť,h/ch

Vokální činnosti (0)

Melodická ozvěna

Intonace krátkých melod. celků

Ukázka harmon. postupů v písni

Sloka , refrén....

Instrumentální činnosti (0)

Hra  na tělo

Hra na Orffovy nástroje

Vytvoření vlastní hud. pomůcky

Seznámení s různými skupinami hud. nástrojů

Instrumentální činnosti II (0)

Klesající a stoupající melodie

Kvalita tónů - délka, síla, barva  a výška

Hudebně pohybové činnosti (0)

Pohyb v dvoudobém a třídobém taktu

Základy taktování

Jednoduché taneční kroky

Poslechové činnosti (0)

Poslech za účasti instrumentálního doprovodu

Přirozená čísla do 100 ( M-15) (0)

 

Numerace v oboru do 100 (M-15) - ( vyjmenovat číselnou řadu po desítkách i jednotkách, zápis čísel)

 

Desítky a jednotky dvojciferných čísel

Práce s tabulkou a schématem

 

Jednotky času (0)
Hodina, minuta
Rovinné tvary a základní tělesa (0)

Trojúhelník, čtyřúhelník, pětiúhelník, obdélník a jejich vrcholy a strany 

Kvádr, krychle, koule, válec

Lomená čára, přímka, úsečka (0)

Přímka, rýsování úsečky danné délky, měření úsečky, lomená čára

Orientace na číselné ose (0)

Lineární uspořádání

Doplnění chybějícího čísla v číselné řadě, tabulce a schématu

Pojmy za, před, mezi

Sčítání a odčítání v číselném oboru 0-100 (M-15) (0)

Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku v oboru do 100 (M-15), sčítá a odčítá desítkyv oboru do 100.
Obrázkové slovní úlohy
Úlohy z praktického života

Násobení (0)
Násobky 2,3,4,5,10,
Výrobky z přírodních i nepřírodních materiálů, jejich kombinace (0)
Práce s přírodninami, plasty, kovy, drátky....
Sestavování modelů, práce s návodem (0)
Práce se stavebnicí (využívá různé druhy stavebnic - plošné, prostorové, konstrukční)
Přesazování rostlin (0)
Péče o pokojové rostliny
Podmínky k růst
Druhy rostlin
Klíčení rostlin (0)
Základní podmínky pro růst rostlin
Pokusy s klíčením rostlin
Vývoj rostliny
Části rostlin
Péče o interiérové i exteriérové rostliny (0)

Rozdělení roslin
Zvláštnosti rostlin interiérových a exteriérových
Podmínky pěstování
Jednotlivé druhy rostlin

M-Jednoduchá úprava stolu, pravidla spr. stolování (0)

Pravidla stolování

Prostírání tabule

Já a má obec (0)
Základní směry do jiných částí obce
Dopravní prostředky
Významná místa v obci
Témata - jsem občan,
Cesta do školy. Představ svou obec novému spolužákovi
Dominanty v místní krajině (0)

Vodní toky a plochy, silnice, železnice
Činnosti člověka v krajině a jejich vliv na životní prostředí

Kdo jsem já, kdo je moje rodina ( M-Lidské činnosti) (0)
Role v rodině, povinnosti a úkoly členů rodiny
Vhodné chování ve škole i mimo školu
Jak pomáhám doma rodičům,
Jsem žák, jsem spolužák, kamarád ...
Pozorování přírody během celého roku (0)

Vycházky do přírody

Zástupci jednotlivých rostlin a živočichů (0)

Témata - Les, potok, rybník, louka, zahrada, pole.Chráněné krajinné oblasti, ZOO
Témata - Návštěva ZOO, Chráněné území Obora, Pitkovická stráň, dominanty okolní krajiny, lidské výtvory v krajině

Jak jsem byl nemocný (0)
Zásady podávání léků, první pomoc při drobných poraněních, nejznámější léčivé a jedovaté rostliny, zacházení s běžnými mycími a čistícími prostředky
Zdravotní rizika tabáku a alkoholu
Starám se o nemocného sourozence,
Kamarád se zranil,
Herbář léčivých rostlin.
Cigarety a alkohol nejsou pro děti
Kdo je kamarád (0)
Řešení sporů nenásilným způsobem
Respektování odlišných názorů, soukromí
Nevhodnost hrubých výrazů
Obezřetnost při setkání s neznámými jedinci, odmítnutí nepříjemné komunikace
Šikana, zlí lidé, návykové látky
Témata - Co sleduji v televizi,
K čemu slouží počítač
Kde bydlí čas (0)

Hodiny, dny, měsíce
Rozvržení dne
Změny přírody během roku

Základy atletiky (0)

Snaha o zdokonalení pohybových dovedností

Nácvik nízkého startu , odrazu, správná technika hodu míčkem...

Základy gymnastiky (0)

Kotouly vpřed a vzad

Cvičení se švihadlem a míčem, obruče

Jednoduchá cvičení na kladince, švédské bedně

Pohybové hry (0)

Rozvoj pohyb. dovedností a obratnosti, dodržování jednoduchých pravidel

Štafety,cvičení na žebřinách, netradiční pohyb. hry

Závody družstev

Cvičení s hudbou (aerobic) (0)
Aerobic, rytmická gymnastika, country tance
Pobyt v přírodě (0)

Pohybové hry v přírodě
Sáňkování

Dodržování pravidel a bezpečnosti

Plavání (0)
Plavecký výcvik
Míčové hry (0)

Jednoduché míčové hry Pravidla her
Různé typy přihrávek
Správné chytání míče

Cviky podporující spr. drž. těla (0)

Cviky pro vyrovnání určitých svalových disbalancí, využití overballů a gymballů

Zachycení prožitku, děje, dokončování příběhu, popis, vzpomínka, vystižení prostoru, (0)
Velký x malý, jasný x nejasný, vše na základě svých zkušeností, nových prožitků
Témata:
Já a můj svět - vzpomínka na prázdniny; setkání s druhými lidmi; volný čas s kamarádem, mámou, tátou


Ilustrace textu, dokončení známého děje, skládání částí do celku (0)
Témata: Setkání se skutečností a představou - pohádková postava; strašidlo z lesa, zahrady …; pojmenování, oblečení …
Vystižení prostoru, prostředí (0)
Témata:
Pohádkové prostředí - domeček pro vílu, skřítka…; kde bydlí obr, drak…; pohádková krajina
Povrch, struktura hmoty, celek a jeho části (modelování)
Proměny v čase, začátek a konec, opakování a rytmus (0)

Témata: Svět kolem nás - zahrada (proměny dle roč. období); dům a jeho části; zvíře (tvar, povrch těla); člověk (oblečení)
Co kdo umí - strom, boty, auto, plášť