Školní vzdělávací program

vzdělávacího zařízení: Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2

Školní vzdělávací program Věřit si a znát (verze 8)

Věřit si a znát

platnost od: od 1. 9. 2021


Anglický jazykČeský jazyk a literaturaHudební výchovaMatematikaPracovní výchovaPrvoukaTělesná výchovaVýtvarná výchova
Základní slovní zásoba (0)

Ovládá slovní zásobu z probíraných celků v mluvené fromě a seznamuje se s psanou podobou slov.

Tématické celky:

 • Abeceda
 • Číslice 0 - 20
 • Barvy
 • Škola
 • Vybraná slovesa
 • Rodina
 • Hračky
 • Můj dům
 • Potraviny
 • Domácí zvířat
 • Budovy ve městě
 • Oblečení
 • Koníčky
 • Narozeniny
 • Prázdniny

 


 

Hlasité čtení (0)

Učí se hlasitě číst jednoduché texty nápodobou. Zkouší číst samostatně se správnou výslovností.

Rozhovor (0)
 • Použije fráze pro seznámení
 • Odpoví na jednoduchou otázku učitele
 •  Napodobuje rozhovor podle vzoru
Poslech jednoduchého textu (0)

Poslouchá jednoduchý text se zkrakovou oporou (využívá obrázky). Pracuje se slyšeným textem (vyhledá jednoduchou informaci).

Gramatika slovesných tvarů (0)
 • Tvary slovesa to be
 • Tvary slovesa to have
 • Seznámí s slovesem can
 • Seznámení s vazbou There is, There are
 • Seznámení s přítomnými časy (věta oznamovací)
 • Would you like
Gramatika podstatných jmen a zájmen (0)
 • Tvoření pravidelného množného čísla
 • Tvoření nepravidelného množného čísla u vybraných podstatných jmen
 • Přivlastňovací zájmena
 • Ukazovací zájmena
Zdokonalování techniky čtení,recitace básní (0)

Čtení přiměřeného textu, čtení jako zdroj informací
Zážitkové čtení s vhodným frázováním, recitace,naslouchání
Různé druhy textů, různé typy četby - zaujímání postojů k literatuře
Četba v čítance, ostaní knihy pro děti, pohádky
Volná reprodukce přečteného textu
 

Řízený rozhovor (0)

Oslovení, zahájení a ukončení rozhovoru,zdvořilé vystupování
Mimojazykové prostředky řeči.
Neverbální komunikace - mimika, gesta

vyjadřování závislé na komunikační situaci

Slohové útvary (0)

Vyprávění, popis - spisovné vyjadřování.vlastní výtvarný doprovod k danému textu.
Adresa, pozdrav z prázdnin, blahopřání, dopis

Vyjmenovaná a příbuzná slova s i/y po B, L, M, P, S, V, Z (0)
Vyjmenovaná a příbuzná slova B, L, M, P, S, V, Z
Slovní druhy (0)

Tvarosloví - seznámení se slovními druhy, rozlišování ohebných sl. druhů
Mluvnické kategorie podstatných jmen - rod, číslo, pád

Mluvnické kategorie sloves - osoba, číslo, čas

Párové souhlásky ( M-Samohlásky a souhlásky) (0)

 

Párové souhlásky uvnitř slov

Velká písmena u vlastních jmen osob, zvířat a místní pojmenování (0)
Velká písmena u vlastních jmen osob, zvířat a místní pojmenování
Vokální činnosti (0)

Zdokonaluje pěvecké dovednosti včetně intonace (sólový, skupinový, sborový zpěv)

Instrumentální činnosti (0)

Déllky a výšky  not , pomlky,... a jejich zápis

Hudební hry ( Ozvěna, otázka - odpověď)

Reprodukce jednoduchého rytmického celku podle notového zápisu

Hudebně pohybové činnosti (0)

Orientace v prostoru

Taneční hry se zpěvem

Vyjádření nálady hudby tancem

Poslechové činnosti (0)

Poslech tvorby nejznámějších autorů

hudba lidová a umělá, moderní a stará

Numerace do 1000 (M-20,100) (0)

Jednotky, desítky, stovky trojciferných čísel
Rychlá orientace na číselné ose
Násobilka 6,7,8,9
Pamětné sčítání a odčítání rozkladem čísel do 1000, písemné sčítání a odčítání pod sebou
Dělení násobků 10, dělení 3-ciferných čísel jednociferným dělitelem, zápis zbytku pod i vedle příkladu
Kontrola příkladů zkouškou

 

Zaokrouhlování, přibližný odhad výsledku (0)
Zaokrouhlování na desítky
Zápis čísla v desítkové soustavě (0)
Rozvinutý zápis čísla
Jednotky času (0)

Převody mezi hodinou, minutou a sekundou (vteřinou)
Zápis hodin v digitální podobě
Orientace v jízdním řádu

Jednotky délky, objemu (0)

Porovnávání, převody jednotek délky a seznámení se s jednotkami objemu (litr, hektolitr)

Jednotky hmotnosti (0)
Porovnávání, převody (gram, kilogram, tuna)
Geometrie (0)
Bod, přímka, polopřímka, úsečka
Čtverec, obdélník, čtyřúhelník, mnohoúhelník
Rýsování kružnice kružítkem, popis kružnice - střed, poloměr, průměr
Porovnávání úseček pomocí kružítka, pravítka, proužku papíru
Střed úsečky
Dokreslení, rýsování osově souměrného obrazce
Posloupnost čísel (0)
Doplnění chybějícího čísla v tabulce
Výrobky z přírodních i nepřírodních materiálů, jejich kombinace (0)

Práce s přírodninami, plasty, kovy, drátky....
Práce s papírem,kartonem,textilií,folií... (0)
Práce s papírem, hlínou, modelínou a textilií
Práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem (0)
Práce se stavebnicí (využívá různé druhy stavebnic - plošné, prostorové, konstrukční)
Příprava tabule (0)

Stolní dekorace k různým příležitostem

M-Pozorování přírody a péče rostliny (0)

Základní podmínky pro život rostlin

Pěstování pokoj. rostlin

Poznávání prostředí domova, školy (0)

Činnosti ve škole
Bezpečná cesta do školy a zpět do místa bydliště

 

Doprava (0)

Osvojení základních pravidel na komunikacích (silnice, železnice)
Dopravní hřiště
Značky
Vybavení kola, ochranné prostředky

Vliv člověka na přírodu (0)
Proměna krajiny (vodní toky, lesy)
Určování svět. stran
Třídění odpadu, ochrana životního prostředí
Vliv krajiny na život lidí (0)
Zlepšení prostředí místa, kde žije, okolí školy
Působení lidí na krajinu a životní prostředí
Město - vesnice
Soužití lidí (0)
Mezilidské vztahy, komunikace, chování lidí.
Pravidla slušného chování, řešení sporů, nevhodnost hrubých výrazů, odmítnutí nepříjemné komunikace s neznámými lidm
Fyzická a duševní práce členů rodiny, chování, pomoc druhým
Určování času (0)

Čas jako veličina, minulost, současnost a budoucnost
Denní režim
Dny v týdnu, v měsíci
Roční období

 

Látky - skupenství a třídění (0)
Seznámení s měřením veličin
Voda, vzduch
Oběh vody v přírodě, složení vzduchu, půda, její vznik a význam
Lidské tělo (0)
Životní potřeby
Základní stavba a funkce
Péče o zdraví
Denní režim, pitný režim, zdravá strava a pohyb, drobné úrazy a poranění
Pohybové hry (0)

Závodivé hry

Cvičení na lavičkách, švédské bedně, trampolínce

Míčové hry (0)

Nácvi jednotlivých přihrávek

Zdokonalování techniky chytání míče

Plavání (0)
Plavecký výcvik
Pobyt v přírodě (0)

Bruslení, plavání, lyžování a pohyb. hry v přírodě, ŠVP

Cvičení s hudbou (aerobic) (0)

Aerobic, rytmická gymnastika, country tance

Různé taneční kroky

Základy atletiky (0)

Starty z různých poloh

Běh na 50m

Překážkový běh

Skok do dálky

Základy gymnastiky (0)

Přeskoky přes švihadlo a jejich varianty

Kotoul vpřed a vzad

Správné drž. těla

 

Zachycení děje a jeho změny, kompozice, světlostní a barevné kvality, kombinace a proměny v ploše, objemu (0)

Témata:
Já a můj svět - zážitky z prázdnin; srovnávání představy a skutečnosti; podoby uložené v paměti; podzimní krajina (hra baev; teplá x studená; barevná paleta)Manipulace s objekty, jejich rozlišení, výběr a uplatnění (0)
Témata:
zapouštění barev; práce s papírem; modelování; skládačky, plán města
Pohyb těla a jeho umístění v prostoru (0)

Kresba a malba postavy - spory, hry na jaře

Zážitky z prázdnin......

Rozvoj smyslového vnímání, plošnékompozice,zachycenískutečnosti,baesvné cítění, manipulace s objekty (0)
Témata:
práce s linií; skládání z papíru; kresba okolí (rozmístění ve třídě); škola ve městě, průřez domem; rozkrojené ovoce, zelenina; jakou barvu má pohádka
Ilustrace přečteného známého textu; dokončení děje pomocí malby; poznat text podle ilustrace (0)
Témata: leporelo; složení obrazu; "poloviční obraz" (půl záznam - půl dokončím); ilustrace pohádky; kresba podle slovní instrukce
Hra s barvou a plochou, rozvoj představivosti, obraz mého hrdiny (0)
Témata: Já a můj vnitřní svět - moje sny, představy, můj knižní hrdina