Školní vzdělávací program

vzdělávacího zařízení: Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2

Školní vzdělávací program Věřit si a znát (verze 8)

Věřit si a znát

platnost od: od 1. 9. 2021


Anglický jazykČeský jazyk a literaturaHudební výchovaInformatikaMatematikaPracovní výchovaPřírodovědaTělesná výchovaVlastivědaVýtvarná výchova
Slovní zásoba (0)

Ovládá slovní zásobu z probíraných celků v mluvené i psané formě.

Tématické celky:

 • Seznámení
 • Rodina
 • Můj dům
 • Číslovky 21 - 100
 • Ve městě
 • Počasí
 • Dny v týdnu, každodenní činnosti
 • Rok, roční období, měsíce
 • Volně žijící zvířata
 • Piknik v přírodě
 • Onemocnění
Hlasité čtení (0)

Samostatně čte krátké texty s procvičenou slovní zásobou, snaží se o správnou výslovnost, vyhledává v psaném textu požadované informace

Poslech jednoduchého textu (0)

Snaží se porozumět jednoduché nahrávce v originále se zrakovou oporou a najít požadované informace ve slyšeném textu.

Dokáže reagovat na jednoduchou otázku.

Jednoduchá konverzace (0)

Používá jednoduché fráze při rozhovorech a každodenních situacích. Tvoří otázky a odpovědi podle vzoru.

Gramatika slovesných tvarů (0)
 • Procvičování to be
 • Procvičování to have
 • Procvičování can
 • Procvičování vazeb There is, There are
 • Rozkazovací způsob - seznámení
 • Přítomný čas průběhový - seznámení
 • Přítomný čas prostý - seznámení
 • Procvičování to have
Gramatika podstatných jmen a zájmen (0)
 • Osobní a přivlastňovací zájmena
 • Množné číslo - pravidelné i nepravidelné tvoření
 • Použití tázacích zájmen v otázkách
Hlasité i tiché čtení s porozuměním (0)

 

Soustředěné naslouchání textu, reprodukce, čtení s vyhledáváním klíčových slov
Besedy o knihách - spisovatel, básník, ilustrátor, kniha, čtenář. Termín bajka,povídka, pohádka
Výrazné čtení, rozbor textu (rým, verš, sloka), recitace básně

M-Dramatizace příběhu, pohádka x realita, tiché čtení a orientace v textu 

 

Slohové útvary (0)

Vyprávění, sestavení osnovy, dopis, popis, oznámení, zpráva, omluvenka,vzkaz

M- Zdokonaluje svůj mluvený projev ( intonace, přízvuk, pauzy...). Opisuje a přepisuje jednoduché texty, úprava a různé druhy písma.

Slovotvorba (0)

Stavba slova - kořen, předpona,přípona,koncovka
Význam slova- slova příbuzná
Synonyma, antonyma, homonyma

Mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves (0)

Mluvnické kategorie podstatných jmen a vzory podstatných jmen

Mluvnické kategorie sloves

Věta jednoduchá a souvětí ( M-Pořádek slov ve větě, druhy vět podle postoje mluvčího) (0)

Věta jednoduchá a souvětí
Spojování jednoduchých vět do souvětí
Počet vět v souvětí
Vzorce souvětí
Základní sklad. dvojice

Shoda podmětu s přísudkem

Slovní druhy (0)
Rozlišování sl. druhů
M-Pravopis (0)

Pravopis tvrdých, měkkých souhlásek

Samohlásky a souhlásky

Abeceda

Skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

Znělé a neznělé souhlásky

 

Vokální činnosti (0)

Příprava k orientaci v notovém zápisu
Zvýšení úrovně vokálního projevu
Rozvoj hudebního sluchu a představivosti

 

Instrumentální činnosti (0)

Technika hry
Vyjádření hudebních představ, realizace písní v různých taktech (2/4,3/4,4/4)
a) v kolektivu - nácvik stylových rytmických doprovodných figur
b) individuálně - melodie a rytmicko-harmonického doprovodu

Seznámení se se zákl. zkratkami v oblasti hud. názvosloví

Hudebně pohybové činnosti (0)
Reakce na tempové změny v hudbě
Koordinace slova, zpěvu, kroků, pohybu, tleskání, hry na hudební nástroje
Poslechové činnosti (0)

Významní čeští hudební skladatelé - život, dílo - poslech

Slovní vyjádření nálady slyšené hudby

Bezpečná práce s digitálními technologiemi (0)

Přihlášení, odhlášení.

Uživatelské účty, hesla.

Ergonomie práce s digitálními technologiemi.

Znalost hardware počítače a základních periferií (0)

Struktura, funkce a popis počítače a přídavných zařízení
Klávesnice, myš, monitor, tiskárna, vstupní a výstupní zařízení

Propojení těchto zařízení

Myš - klik, dvojklik. Drag and drop. Použití pravého tlačítka, scrollovacího kolečka
Ergonomie práce.
Používání klávesnice, základní klávesové zkratky, funkční klávesy
Ovládání kurzoru

Uživatelské rozhraní (0)

Uživatelské rozhraní a jeho prvky

Ukládání a otevírání souborů

Internet, cloud a sdílené prostředí (0)

Sdílené prostředí - cloud

Postupy práce ve sdíleném prostředí

Algoritmizace a programování (0)

Seznámení s rozzhraním programovacího prostředí

Jednoduché problémy a jejich řešení

Schematický zápis algoritmů

Jednoduché cykly - opakování

Modelování a zpracování dat (0)

Symbolický popis situace - piktogramy, schémata.

Pozorování, průzkum - strukturovaný zápis situace pomocí tabulky nebo víceúrovňového seznamu. Hledání vzorců a struktur.

Numerace 0 - 1 000 000 (M-100) (0)

Orientace na číselné ose, zápis pomocí symbolů rovná se, větší, menší
Odhady
Početní operace s čísly do 1 000 000 (M-100, řady násobků 2-5)
Vlastnosti početních operací
 

Zaokouhlování (0)
Zaokrouhlit číslo na desítky, stovky, tisíce …
Řešení rovnic o jedné neznámé (0)
Rovnice typu: x + 1 = 5
Slovní úlohy (0)
Řešení jednoduchých slovních úloh (s použitím neznámé)
Orientace v grafu.
Úlohy z netradičních prostředí (rébusy, hlavolamy, …)
Přímá úměrnost (0)
Seznámení se s pojmem PÚ
Jednoduché příklady na PÚ
Aritmetický průměr (0)
Seznámení se s pojmem
Výpočty v oboru přirozených čísel
Základní rovinné útvary a tělesa (0)

Součet a rozdíl úseček
Obvody čtverce, obdélníku, trojúhelníku
Konstrukce bod, přímka, polopřímka, úsečka
Vzájemná poloha přímek v rovině
Dorýsovat tvar
Prostorová představivost
Rozpoznat síť kvádru a krychle

Práce s přírodním materiálem, dodržování prvků lidových zvyků, tradic (0)

Práce s přírodninami, plasty, kovy, drátky..


Práce s modelem (0)

Zmenšení či zvětšení objektu

Správná volba materiálu a pomůcek

Organizace práce

Sestavení jednoduchého výrobku podle návodu, předlohy (0)
Práce se stavebnicí (využívá různé druhy stavebnic - plošné, prostorové, konstrukční)
Práce s plánkem a návodem
Péče o pokojové rostliny (0)

Péče o pozemek v okolí školy

Výsadba rostlin

Péče o jednotlivé rostliny

Pokusy s klíčením rostlin (0)
Základní podmínky pro růst rostlin
Pokusy s klíčením rostlin
Vývoj rostliny
Části rostlin
Bezpečnost a hygiena, první pomoc při úrazu (0)

Správný výběr pomůcek a materiálů

Nebezpečí při manipulaci a pomůckami

Pracovní prostředí a oděv

Základy první pomoci

M-Základní vybavení kuchyně, pravidla spr. stolování (0)

Jednoduchá úprava stolu

 Technika v kuchyni

Základní vybavení kuchyně

 

Rozmanitost podmínek života na Zemi (0)

Třídění rostlin a živočichů

Rostliny a živočochové v jednotlivých ročních obdobích

Domácí živočochové

Problematika znečisťování přírody,katastrofy, ochrana životního prostředí, odpady

 

Biomy (0)

Biomy,přírodní společenstva v našem okolí a okolí školy
Problematika znečisťování přírody,katastrofy, ochrana životního prostředí, odpady
Měření (0)

Měření délky, teploty, síly....

Porovnávání veličin.

Horniny a nerosty (0)

Seznámení se zákl. druhy hornin a nerostů

Třídění hornin a nerostů

Vliv člověka na okolní krajinu

Kondiční cvičení (0)
Posilování oslabení, šplh
Cvičení s lavičkami
Cvičení na žebřinách, s lavičkami, činkami, švihadly …
Atletika (0)

Skok do dálky, hod míčkem, vytrvalostní běh, běh na 50 m, běžecká abeceda, nácvik vysokého startu, atletické hry

Gymnastika (0)

Cvičení s náčiním (míč, stuha, švihadlo ...), na nářadí (kladinka, hrazda, koza ...), prostná cvičení (zpevňovací průprava, kotouly, obraty ...)

Sezonní sporty a pohyb.hry (0)

Hry na sněhu, plavání

Pohybové hry, štafety, soutěže … (0)

Hry s pravidly
Štafety
Soutěže jednotlivců a družstev

Samostatné vymýšlení jednoduchých štafet pro spolužáky

Míčové hry (0)

Vybíjená, přehazovaná, fotbal, florbal, ringo

Cvičení s hudbou, aerobic, jednoduché taneční kroky (0)

Aerobic - základní kroky, rytmická gymnastika - bez náčiní, country tance

Zdravotní tělesná výchova (0)

Cviky z různých oblastí pro vyrovnání určitých svalových disbalancí

Plavecký výcvik (0)

Základní plavecké styly

Bezpečnost a hygiena

 

ČR Praha (0)

MÍSTO KDE ŽIJEME:
Praha a regiony ČR, služby, suroviny, průmysl....
Politický systém ČR, státní správa, státní symbolY, armáda ČR 

Postavení jedince ve společnosti , rodině (0)

Mezilidské vztahy a komunikace
Příbuzenské vztahy, funkce rodiny
Pravidla slušného chování, pomoc ostatním, problémy rasové nesnášenlivosti
Soukromé i veřejné finance, nárok na reklamaci.

Problematika vztahu práva a společnosti, otázka korupce

Problematika nesnášenlivoati mezi lidmi, týrání dětí, násilí v rodině i mezi lidmi

Hospodářství státu (0)
Těžba surovin
Ekologie
Práce s hospodářskou mapou
Lidé a čas (0)
Historie českého národa od prvních státních útvarů na našem území až po Marii Terezii
Významné osobnosti českých i světových dějin, vynálezy, objevitelé, cestovatelé, vědci...

Problematika znečišťování přírodního prostředí (0)
Vliv člověka na životní prostředí
Třídění odpadu
Ekologie
Problematika znečisťování přírody,katastrofy, ochrana životního prostředí, odpady
Orientace na mapě (0)

Orintace v přírodě podle přír. úkazů.

Světové strany

Kompas

Chodec a cyklista (0)

Bezpečné chování  v silničním provozu

Dopravní značení

Dopravní situace

Osobnostní postoj v komunikaci - odlišné interpretace vizuálně obrazných vyjádření v rámci skupiny; porovnávání práce skupin; vysvětlení výsledků práce podle vlastních schopností (0)

Témata:
Cestování - na moři; dopravní prostředek; ztroskotání; deník cestovatele; průzkum světa, podmořské jeskyně


Komunikace - bludiště; písmo; mozaika; zvířecí a lidská řeč; lineární mikropříběh (0)
Témata:
Jaká známe zvířata - v ZOO; pravěk; Afrika
Podpisy - podpis draka, žížaly, kočky…; podpis pomocí provázku, přírodního materiálu
Práce s plochou - obrys, linie, bod, tvar, fáze pohybu, koláž, světlo a stín (0)
Témata: oživování věcí (přírodniny); čím může být …(krabice, provázek);
prostorový plán hřiště, města; naše město (architektura, omítky domů, stavební slohy)
Obrazové vyjádření znaků živé a neživé přírody, časového průběhu; pohyb a proměny mezi objekty (0)

Témata: Jak zvířata, rostliny, kameny mluví

Roční období a proměny v přírodě

Jak maluje mráz, voda

Stylizace a zjednodušení; povrch a reliéf; struktura; design (0)
Témata: Jak vidíme svět - práce s tvarem (keramická dílna, plastelína)