Školní vzdělávací program

vzdělávacího zařízení: Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2

Školní vzdělávací program Věřit si a znát (verze 8)

Věřit si a znát

platnost od: od 1. 9. 2021


Anglický jazykČeský jazyk a literaturaHudební výchovaInformatikaMatematikaPracovní výchovaPřírodovědaTělesná výchovaVlastivědaVýtvarná výchova
Slovní zásoba (0)

Ovládá slovní zásobu z probíraných celků v mluvené i psané formě.

Tématické celky:

 

 • Číslovky 1-100
 • Abeceda
 • Zahraničí, rodina, dny v týdnu
 • Vybraná přídavná jména
 • Mazlíčci
 • Školní předměty
 • Čas
 • Denní činnosti
 • Volnočasové aktovity
 • Nábytek
 • Části domu
 • Popis člověka
 • Oblečení
Poslech jednoduchého textu s porozuměním (0)
 • Poslouchá krátký text se zrakovou oporou i bez ní.
 • Odpovídá na otázky vztahující se k poslouchanému textu
 • Vybírá správné odpovědi z nabízených možností
Jednoduchá konverzace (0)
 • Sestaví krátký rozhovor podle vzoru
 • Reguje na otázky položené spolužákem
 • Reaguje na otázky položené vyučujícím
 • Tvoří vlastní  rozhovor na zadané téma
Hlasité čtení (0)

Práce s texty z učebních materiálů:

 • poslouchá a opakuje podle vzoru
 • samostatně čte nahlas s důrazem na správnou výslovnost
 • dramatizuje čtený text ve skupině
Gramatika podstatných a přídavných jmen (0)

podstatná jména:

 • pravidelné tvoření množného čísla
 • nepravidelné tvary u vybraných podstatných jmen

přídavná jména:

 • stupňování vybraných přídavných jmen (2. a 3. stupeň)
Gramatika slovesných tvarů (0)

opakování z předchozích ročníků:

 • to be
 • to have
 • vazba there is, there are
 • can, can´t

slovesné časy:

 • přítomný čas prostý, zápor, otázka
 • přítomný čas průběhový, zápor, otázka
 • rozkazovací způsob
 • množné číslo
 • přivlastňovací zájmena
 • pozice přídavného jména ve větě
 • časové předložky místní předložky
 • vazba How much is/are....
Hlasité i tiché čtení s porozuměním (0)

Aktivní čtení,zaznamenání slyšeného, reakce otázkami. Naslouchání textu, reprodukce, tvorba jednoduchých lit. útvarů ( pohádka, báseň)
Besedy o knihách
Výrazné čtení, rozbor textu (rým, verš, sloka), recitace básně. Tvorba vlastní reklamy, její rozbor a hodnocení
 

Slohové útvary (0)

Vyprávění, sestavení osnovy
Popis - předmětu, prac. postupu, osoby
Oznámení, pozvánka,jednoduché tiskopisy
SMS zpráva

Nácvik  správné komunikace- pozdrav, oslovení,omluva,prosba

M-rozšiřování slovní zásoby

Slovotvorba (0)

Opakování stavby slova, psaní souhláskových skupin (bje,bě) význam slova.

Jednoznačná a mnohoznačná slova

Slova s citovým a hanlivým  zabarvením

Podstatná jména ( M-Pod. jména a slovesa) (0)
Procvičování a doplnění vzorů pod. jmen
Přídavná jména (0)

Seznámení s kategoriemi přídavných jmen

Vzory příd. jmen

Skloňování a stupňování přídavných jmen

Pravopis příd. jmen

Zájmena (0)

Druhy zájmen, jejich použití ve větě, skloňování zájmen

Číslovky (0)

Druhy číslovek, jejich použití ve větě, skloňování číslovek

Skladba (0)

Základní větné členy, rozvíjející větné členy, shoda podmětu s přísudkem, věta jednoduchá a souvětí, větné vzorce

Shoda podmětu s přísudkem (0)

Zákl. sklad. dvojice,rozvíjející větné členy.
Procvičování pravopisu, shoda podmětu s přísudkem

Neohebné slovní druhy (0)

Příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce - rozlišování a určování v textu.

Vokální činnosti (0)

Reprodukce složitějších intonačních cvičení

Prolínání alespoň dvou melodií ( kánon, lid. dvojhlas)

Instrumentální činnosti (0)
Vyjádření hudebních představ
a) v kolektivu - nácvik stylových rytmických doprovodných figur
b) individuálně - melodie a rytmicko-harmonického doprovodu
Instrumentální činnosti II (0)

Posuvky (křížek,béčko, odrážka) a orientace v not. záznamu

Rozdělení hud nástr. do užších skupin

Písňová forma

Hudebně pohybové činnosti (0)

Pohybová improvizace

Poslechové činnosti (0)

Na základě poslechu konkrétních hud. stylů rozlišuje dynamické a harmonické změny v hud. proudu

Algoritmizace a programování (0)

Krokování

Experimentování a objevování

Opakovatelné postupy - vlastní bloky (podprogramy)

Kontrola správnosti a efektivity řešení

Digitální technologie (0)

Dobrá orientace ve struktuře složek a souborů vč. síťového úložiště

Uložení a otevírání, kopírování, přesuny, vytváření složek i souborů

Informační systémy (0)

Prvky informačních systémů, jejich rozpoznávání a prezentace

Víceúrovňové seznamy, tabulky, objekty a jejich vztahy

Zpracování systémů a pracovních postupů pomocí animací, prezentací, tabulek a grafů (PC a jeho periferie, rodokmen, různé taxonomie, recept, plán výletu atd.)

 

 

Sdílené prostředí - produktivita i rizika (0)

Sdílení dat v cloudu

Komunikace na síti - etiketa, rizika a jejich prevence (e-mail, messengery, soc. sítě, teamové nástroje a další)

Různé technologie - práce s rozhraním různých zařízení a OS

Čísla nad milion (M-1000) (0)

Porovnávání čísel, zápis pomocí symbolů rovná se, větší, menší (orientace na číselné ose)
Odhady výsledků
Početní operace s čísly nad milion (M-1000.řady násobků 6-10)
Zaokrouhlování s požadovanou přesností
 

Desetinná čísla a základní početní operace s nimi (0)

Zápis desetinných čísel

Vyznačení na čís. ose

Početní výkony s desetinnými čísly ( sčítání, odčítání, násobení a dělení celým číslem)

Dělení dvojciferným číslem (0)
Dělení dvojciferným číslem
Řešení rovnic o jedné neznámé (0)
Využití ve sl. úlohách
Řešení rovnic o jedné neznámé
Rozvoj logického myšlení (0)

Řešení jednoduchých i složitých slovních úloh
Složitější slovní úlohy, rovnice s více než jednou početní operací

M- Orientuje se v čase, převádí jednotky času

Závisle a nezávisle proměnná, pravoúhlá soustava souřadnic (0)

Sběr dat a sestavení jednoduchých grafů a tabulek
Závislosti proměnných

Geometrie (0)

Umět narýsovat základní rovinné útvary
Obvody čtverce, obdélníku, trojúhelníku
Obvod složitých tvarů
Obsah čtverce a obdélníku
Osová souměrnost
Najít osu souměrnosti

M-převody jednotek délky, hmotnosti a času

 

Úlohy z netradičních prostředí (rébusy, hlavolamy, …), prostorová představivost (0)

Rébusy
Hlavolamy
Magické čtverce
Komplikované sl. úlohy ( využití informací z internetu)

Pojem zlomek (0)

Určuje část celku

Používá zápis ve formě zlomku

Sčítá a odčítá zlomky se stejným základem

Pojem záporné číslo (0)

Chápe význam záporných čísel ( teploměr, dluhy...)

Vyznačí záp. číslo na číselné ose

Práce s přírodním materiálem, dodržování prvků lidových zvyků, tradic (0)

Rozdělení a správný výběr materiálů, bezpečnost práce,první pomoc při úrazu
Práce s papírem a přírodninami

Koláž

 

Využití vlastnosti materiálu (modelovací hmota, textil, fólie) (0)

Práce s hlínou a modelínou

 

Práce s modelem (0)

Zmenšení či zvětšení objektu

Správná volba pomůcek a materiálu

Organizace práce

Sestavení jednoduchého výrobku podle návodu, předlohy (0)

Práce a plánkem a návodem

Práce se stavebnicí

Péče o pokojové rostliny (0)

Základní podmínky pro růst rostlin

Pokusy s klíčením rostlin

Části rostlin

Kuchyňka (0)

Příprva tabule, správné stolování, jednoduchý pokrm

Základní vybavení kuchyně

Rozmanitost podmínek života na Zemi (0)

Živá a neživá příroda, přírodní podmínky, voda, světlo, teplo, vzduch


Země jako součást vesmíru, sluneční soustava, střídání dne a noci, ročních období, časová pásma, gravitace a magnetismus


Problematika znečisťování přírody, katastrofy, ochrana životního prostředí, odpady,

Nerostné bohatství a půda
 

Anatomie člověka, stavba a funkce těla, (0)

Jednotlivé orgánové soustavy, rozmnožování a vývoj jedince
Sexuální výchova, vztahy mezi opačným pohlavím, dospívání, AIDS....
Péče o zdraví, hygiena. správný denní režim, výživa, základy první pomoci, ošetření úrazů
Režim dne, pravidla silničního provozu, dopravní výchova

Nebezpečí  závislosti na omamných látkách,  automatech....

Kondiční cvičení (0)

Posilování oslabených a protahování zkrácených svalových skupin, kondiční hry a drobná cvičení
Cvičení na žebřinách, s lavičkami, činkami, švihadly, expandery, posilování s vahou vlastního těla …

Atletika (0)

Skok do výšky a dálky, hod míčkem, vytrvalostní běh, běh na 50 m, nácvik nízkého startu

Gymnastika (0)

Cvičení s náčiním (míč, stuha, švihadlo ...), na nářadí (kladinka, hrazda, koza, trampolínka ...), prostná (stoj na rukou, přemet stranou, gymnastické sestavy ...)

Sezonní sporty (0)
Bruslení, plavání, lyžování
Pohybové hry, štafety, soutěže … (0)

Hry s pravidly
Štafetové běhy

Soutěže jednotlivců a družstev

Vlastní organizace štafet

Míčové hry (0)

Miniházená, přehazovaná, fotbal, florbal, basketbal …

Cvičení s hudbou, aerobic, jednoduché taneční kroky (0)

Aerobic - jednoduché sestavy, rytmická gymnastika - s náčiním

Zdravotní tělesná výchova (0)

Cviky pro vyrovnání svalových disbalancí, vlastní diagnostika a vymýšlení cviků na vyrovnávání svalových disbalancí

Plavecký výcvik (0)

Základní plavecké styly

Bezpečnost a hygiena

Záchrana tonoucího

Evropa (0)

Jednotlivé státy Evropy, jejich hospodářství, kultura....
Naši sousedé a státy EU
Evropské symboly

ČR jako součást Evropy 

Mezilidské vztahy a komunikace (0)
Postavení jedince ve společnosti , rodině
Pravidla slušného chování, pomoc ostatním, problémy rasové nesnášenlivosti
Problematika nesnášenlivoati mezi lidmi, týrání dětí, násilí v rodině i mezi lidmi
Soukromé finance a hospodářství států (0)

Soukromé i veřejné finance (odhadne a zkontroluje cenu nákupu, chápe otázku spoření, vracení dluhů, příjmy a výdaje domácnosti, hotovostní a bezhotovostní forma peněz, banky....)
EU
Postavení ČR v rámci EU

Problematika znečišťování přírodního prostředí (0)

Vliv člověka na životní prostředí
Třídění odpadu
Ekologie
Problematika znečisťování přírody,katastrofy (ochrana před nimi, chování při mimořádných situacích), ochrana životního prostředí, odpady

Lidé a čas (0)
Historie českého národa od dob vlády Marie Terezie po současnost
Významné osobnosti českých i světových dějin, vynálezy, objevitelé, cestovatelé, vědci.....
Hry s bodem, plochou, tvarem, prstomalba, tečkovací technika, fotografie, film, tiskoviny, reklama (0)

Témata:
Já a ti druzí

Rodina, domov

Dorozumím se s tebou


 

Práce s barevnou paletou - základní x doplňkové barvy; míchání barev; teplé x studené barvy; světlo x stín; pohyb vzduchu, chvění (0)
Koláž, papír
Témata:
Na okamžik v přírodě; Kapka rosy; Mraky; Dešťové kapky v kaluži (kruhy); Ráno, poledne, večer; Slunce v koruně stromu; Třpyt sněhových vloček
Figurální kompozice - figura, stavba těla, poměr, deformace (0)
Témata:
Co se mi honí hlavou; Nemoci, jak vypadá nemoc, podoba; Maska mého JÁ (horší x lepší); Ušouni, dlouháni; Jak se šklebí …; Při tanci, potápění; Mládí x stáří
Rytmus v přírodě, v životě člověka, v hudbě (0)
Pás, dekorace
Témata: Hudební nástroje a jejich hlasy; Co se ozývá z lesa, z vody; Dorozumívání domorodců (nádoby, bubny); Totemy
Vytržení věcí z prostředí, ozvláštnění, vytyčení prostoru (0)
Témata: Planeta Země; Naše město; Vesmír; Co jsem našel (na půdě, na louce); Kde se pohybuji; Moje vůně; Kam dosáhnu; Návrh plakátu, obalu, strany katalogu