Školní vzdělávací program

vzdělávacího zařízení: Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2

Školní vzdělávací program Věřit si a znát (verze 8)

Věřit si a znát

platnost od: od 1. 9. 2021


Anglický jazykČeský jazyk a literaturaDějepisFyzikaHudební výchovaInformatikaMatematikaPracovní výchovaPřírodopisTělesná výchovaVýchova k občanstvíVýchova ke zdravíVýtvarná výchovaZeměpis
Konverzační témata (0)

Jednoduchá sdělení- oslovení, pozdrav, přivítání, rozloučení, poděkování

Můj život,rodina, domov, bydlení, město

Volný čas, sport, formulář
Zvířata, příroda
Prázdniny,cestování,svátky
Jídlo,nákupy
Svět, sociokulturní prostředí příslušných jazykových oblastí  a ČR
Zábava,media,internet
Počasí

Přítomný prostý čas (0)

Oznamovací způsob,otázky a zápor v přítomném času prostém.                                                                     

   Vyjadřování časových údajů:data,měsíce, dny,řadové číslovky.

Přítomný průběhový čas (0)

Oznamovací způsob,otázky a zápor v přítomném času průběhovém                                                                     

         Rozlišení přítomného času prostého a průběhového

Minulý prostý čas (0)

Oznamovací způsob,otázky a zápor v minulém času prostém                                                                                      

Minulý čas slovesa to be                                                    

        Pravidelná a nepravidelná slovesa

Podstatná jména (0)

Podstatná jména počitatelná a nepočitatelná                            

  Členy podstatných jmen,určité a neurčité

Přídavná jména a zájmena (0)

Stupňování přídavných jmen                                                

    Předmětná zájmena

Poslech s porozuměním (0)

Vhodně zvolený poslech k aktuálně probíranému tématu

Slovní zásoba a tvoření slov (0)

Slovní zásoba vyplývající z probíraného tématu

Zvuková a grafická stránka jazyka (0)

Hláskosloví
Větná melodie
Důraz, tempo, pauzy.
Spisovná výslovnostJazykověda a její složky (0)
Seznámení s jazykovými příručkami
Stavba slova a pravopis (0)
Předpona - kořen - přípona, slova příbuzná, odvozování, zdvojené souhlásky, skupiny hlásek bje…
Ohebné druhy slov (0)
Skloňování, časování, stupňování
Podmět a přísudek (0)
Typy podmětu, přísudku, pravopis, příčestí
Jednoduché vypravování (0)
Osnova textu
Jazykové prostředky- krácení vět, přímá řeč, pestrost vyjadřování
Popis předmětu, osoby (0)

Popis předmětů denní potřeby

Popis kamarádů, přátel a známých

Textové zprávy a média (0)

Zpráva, oznámení - rozdíl a využití, vyhledávání v hromadných sděl. prostředcích

Noviny, internet, televize a rozhlas, výpisky, žádost, dopis, objednávka

Základní epické žánry (0)

Pohádka
Báje
Pověst
čtení a naslouchání praktické a věcné, přednes  a reprodukce literárního textu

Rozvíjející větné členy (0)

Přívlastek, předmět, přísl. určení

Pravěk (0)


Význam zkoumání dějin, informace o dějinách, historické prameny

Historický čas a prostor

Vývoj člověka (datace)
 

Doba kamenná - starší, mladší, pozdní
 

Doba bronzová
 

Doba železná a osídlení Evropy a Čech
 

Starověk (0)

Nejstarší státní útvary (orientální despocie) - Egypt, Mezopotámie, Indie, Čína a jejich kulturní odkaz

Antické Řecko (0)
Kořeny civilizace
Báje a mýty
Městské státy - Atény a Sparta
Řecko-perské války
Kultura a umění
Alexandr Makedonský
Antický Řím (0)

Osídlení Apeninského poloostrova
Království, republika; Občanské války
Císařství; Krize a rozpad říše
Kultura a umění
Vznik křesťanství
Střední Evropa v době římské, její styky s antickými státy

Vlastnosti látek a těles (0)
 • Tělesa a látky
 • Vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek
 • Částicová stavba látek
 • Vzájemné působení těles
 • Gravitační síla
 • Elekrické vlastnosti látek
 • Magnetické vlastnosti látek
Měření fyzikálních veličin (0)

Rozšíření vlastností těles o vlastnosti, které porovnáváme fyzikálními měřeními

 • Délka, měření délky
 • Objem, měření objemu
 • Hmotnost, měření hmotnosti
 • Hustota
 • Čas, měření času
 • Teplota, měření teploty
Elektrický obvod (0)
 • Elektrický obvod 
 • Elektrický proud
 • Vodiče el.proudu, elektrické izolanty

Zásady bezpečnosti práce s elektrickými přístroji a zařízeními

Vokální činnosti (0)

Melodická a rytmická značení v notovém záznamu

Reprodukce jednoduché zapsané melodie a rytmu

Vokální činnosti II (0)

Rozšiřování hlasového rozsahu
Zvýšení úrovně vokálního projevu , relaxační hudba

Instrumentální činnosti (0)
Technika hry
Vyjádření hudebních představ
Seznámení se základy hry na hudební nástroje
Hudebně pohybové činnosti (0)

Pohybové reakce na tempové změny v hudbě
Základní taneční kroky, vlastní pohyb. ztvárnění

 

Poslechové činnosti (0)

Poslech hudebních ukázek k danému období

Dějiny hudby (0)

Periodizace dějin hudby

Pravěk, starověk, středověk

Hardware a software (0)

Datové typy, komprese, využití

Operační systémy, instalace hardware a software (sandbox)

Bezdrátové a mobilní připojení a jeho bezpečnost

Modelování (0)

Návaznost na hardware a software - připojení a nastavení 3D tiskárny

Modelování pro řešení problémů - model, prototyp, různé druhy modelů

 

Digitální technologie a bezpečnost (0)

- útoky, hacking - zabezpečení, prevence, reakce na útoky, zálohování, autentikace

- digitální identita, sledování, metadata, cookies

- technické problémy v sítích a jejich řešení

Desetinné číslo a desetinný zlomek, pojem zlomek (0)
Desetinná čísla - porovnávání, uspořádání, číselná osa, zaokrouhlování, sčítání, odčítání, násobení, dělení
Dělení číslem 10, 100, 1000 … (posun desetinné čárky)
Dělení desetinným číslem zpaměti v jednotlivých případech
Sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem, vztah desetinného čísla a zlomku
Užití kalkulátoru
Písemné násobení desetinným číslem
Písemné dělení desetinným číslem (určování zbytku)


Převádění jednotek délek, obsahu a hmotnosti (0)
Převody jednotek délky, obsahu, objemu, času, hmotnosti a rychlosti
Aritmetický průměr (0)
Výpočet aritmetického průměru s desetinnými čísly
Dělitelnost (0)
Násobek a dělitel daného čísla, znaky dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 25, 100
Prvočísla, čísla složená
Rozklad na prvočinitele
Nejmenší společný násobek a největší společný dělitel
Slovní úlohy
Výrazy (0)
Číselné výrazy, hodnota výrazu
Výrazy s proměnnou, jednoduché výrazy (obvody, obsahy rovinných útvarů)
Využití ve slovních úlohách (proměnná)
Rovnost, nerovnost, rovnice (0)
Pojem rovnost, nerovnost, rovnice
Vyjádření neznámé ze známých vzorců (=rovnice)
Základní geometrické útvary v rovině (0)

Rovina, bod (i v pravoúhlé soustavě souřadnic), úsečka, střed úsečky, osa úsečky, přímka, polopřímka, vzdálenost bodu od přímky
Konstrukce čtverce, obdélníku, pravoúhlého trojúhelníku, kružnice
Jednotky obsahu, vztahy mezi nimi  
 

Krychle a kvádr (0)

Kvádr, krychle - charakteristika, výpočet povrchu a objemu, stěnová a tělesová úhlopříčka 
Síť krychle, kvádru
Volné rovnoběžné promítání (kvádr, krychle)
Krychlové jednotky - vztahy
Duté míry - vztahy

Úhel (0)

Osvojení pojmů - polopřímka, polorovina, úhel, osa úhlu, velikost úhlu
Osvojení pojmů - pravý, přímý, ostrý a tupý úhel
Rozlišování pojmů - vedlejší, vrcholový, souhlasný a střídavý úhel a užití vztahů mezi nimi
Úhel, jeho velikost - vztah stupeň, minuta (popř. vteřina)
Grafické i početní sčítání, odčítání, násobení a dělení úhlů

Souměrnost - osová, středová (0)

Osová souměrnost - rozšíření intuitivních znalostí o osové souměrnosti, vzdálenost bodu od přímky
Shodnost geometrických útvarů, osa souměrnosti
Konstrukce osově souměrných obrazců
Středová souměrnost - rozšíření intuitivních znalostí o středové souměrnosti
Střed souměrnosti, konstrukce středově souměrných obrazců

Trojúhelník (0)

Trojúhelníková nerovnost
Druhy trojúhelníků podle velikosti stran a velikosti úhlů - jejich vlastnosti
Výška, těžnice a těžiště trojúhelníku
Střední příčka trojúhelníku
Osy stran - kružnice trojúhelníku opsaná
Osy úhlů - kružnice trojúhelníku vepsaná
Součet vnitřních úhlů trojúhelníku, vnější úhly trojúhelníku

Konstrukce trojúhelníků podle vět sss, sus, usu

Kružnice trojúhelníku opsaná a vepsaná

Aplikační a problémové úlohy (0)

Hra s čísly, římské číslice, staré české jednotky
Krychle, kvádr - rozklady sítí, slovní úlohy

Čtverec, obdélník - slovní úlohy, složené útvary

Pojem celé číslo (0)

Prohloubí si pojem celé číslo

Orientace na číselné ose, porovná celá čísla, záporné číslo, záporná čísla v praxi

Základní podmínky pro pěstování (0)
Půda - složení, druhy
Výživa rostlin

Zdravá výživa a zelenina (0)

Druhy zeleniny
Význam zdravé výživy
Podmínky a zásady pěstování

Osivo, sadba, polní plodiny (0)
Druhy obilnin
Podmínky pro pěstování
Polní plodiny
Kuchyně (0)

Vybavení
Udržování
Bezpečnost práce a hygiena provozu

Základní práce v kuchyni

Potraviny (0)
Výběr, nákup, skladování
Skupiny potravin
Jídelníček
Údržba domácnosti (0)
Údržba, úklid
Likvidace odpadu
Sestavování předmětů (0)

Výběr pomůcek

Nebezpečí při manipulaci s pomůckami

Druhy a vlastnosti materiálu (0)
Rozdělení materiálů, jejich vlastnosti, možnosti zpracování
Sestavování pracovního postupu (0)
Práce s návodem, předlohou
Základy technického kreslení
Náčrtky, plánky
Bezpečnost práce (0)

Seznámení s učebnou pracovní výchovy

Obsluha jednoduchých zařízení

Ochranné prostředky

První pomoc

Planeta Země - vznik a vývoj života. (0)

Vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho význam - výživa, dýchání, růst, rozmnožování, vývin, reakce na podněty; názory na vznik života

Význam a zásady třídění organismů


 

Buňka (0)

Základní struktura života - buňky, pletiva, tkáně, orgány, orgánové soustavy

Rostlinná a živočišná buňka, jednobuněčné a mnohobuněčné organismy

Práce s mikroskopem a binokulární lupou

Třídění organismů

Viry a bakterie

Dědičnost a proměnlivost organismů - podstata dědičnosti a přenos dědičných informací (gen, křížení)

Řasy (0)

Charakteristika skupiny a  pro člověka významní zástupci 

Sinice (0)

Charakteristika skupiny a  pro člověka významní zástupci 

Houby (0)

Kvasinky a plísně - základní charakteristika, pozitivní a negativní vliv na člověka a živé organismy. Výroba piva, vína a léčiv.

Alexander Fleming - objev penicilinu a historický význam tohoto objevu

Houby s plodnicemi - stavba, výskyt, význam, zásady sběru, konzumace a první pomoc při otravě houbami

Poznávání hub - nejvýznamnější houby České Republiky

Lišejníky (0)

Lišejníky - stavba, symbióza, výskyt a význam

Prvoci (0)

Charakteristika skupiny a  pro člověka významní zástupci 

Bezobratlí (0)

Stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí těla - živočišná buňka, tkáně, orgány, orgánové soustavy, organismy jednobuněčné a mnohobuněčné, rozmnožování

Vývoj, vývin a systém živočichů - žahavci, ploštěnci, hlísti, měkkýši, kroužkovci, korýši, pavoukovci, hmyz, ostnokožci

Rozšíření, význam a ochrana živočichů - hospodářsky a epidemiologicky významné druhy, péče o vybrané domácí živočichy, chov domestifikovaných živočichů, živočišná společenstva

Projevy chování živočichů

Člověk a příroda (0)

Společenstvo, ekosystém, ochrana přírody

Carl Linné

Atletika (0)

Rychlý běh, skok do dálky, výšky, hod míčkem, starty, vytrvalost
Úvodní, závěrečná část vyučovací jednotky; kompenzační cvičení na odstranění svalových disbalancí
Turistika a pohyb v přírodě – příprava na výlet, bezpečnost silničního provozu, orientační běh, práce s buzolou    

Sjezdové lyžování - carving, základy jízdy na snowboardu, jízda na vleku

Základy bruslařské techniky (hokej)

Bezpečnost pohybu v zimním horském prostředí, historie lyžování, typická poranění a základy 1. pomoci, výstroj a výzbroj,…
Komunikace v Tv – řízení rozcvičky; utkání, zápis z utkání; grafický zápis gymnastických prvků  

Sportovní hry, hra bez rozhodčího   

Mezitřídní utkání, školní turnaje, turnaje na školních akcích, Dětský den,…
Následné vyhodnocení a vyhlášení výsledků

Míčové hry (0)

kopaná - herní činnost jednotlivce-přihrávka, vedení a zpracování míče, střelba z místa a po vedení míče, pravidla a historie
ringo - pravidla, nácvik chytání a házení kroužků další hry a jejich modifikace

Gymnastika (0)
Akrobacie - kotoul vpřed, vzad a jejich modifikace, stoj na rukou,přemet stranou
přeskok - roznožka a skrčka přes kozu, skoky odrazem z trampolíny
hrazda - výmyk, podmet, přešvihy únožmo ve vzporu
Úpolové hry, štafetové hry (0)

Úpoly – technika pádů, úpolová cvičení, posilování

Soutěže, štafety

Rekreační sport, režim dne, úprava životního stylu žáka (0)

- princip životosprávy
- důležitost pohybu

LVK, zimní bruslení v okolí školy
 

Hygiena a bezpečnost v hodinách Tv a na škol. akcích; 1. pomoc (improvizované ošetření poranění a přesun zraněného) (0)

Základy první pomoci
- bezpečnost na horách, desatero FIS
- bezpečnost v přírodě

Mimoškolní akce, reprezentace na turnajích (0)

Turnaje, soutěže- organizace DDÚM

Estetické a kondiční formy učení (0)

Power yoga, kompenzační posilování, aerobic, rytmická gymnastika, country tance; kruhový trénink, variabilní trénink

Cyklus dne, týdne, měsíce, roku (0)

Lidové zvyky a pranostika
Přírodní okolí

Rodina, příbuzenstvo,náhrada rodiny (0)
Lidská setkání
Sousedé a cizí lidé
Funkce rodiny
Pravidla společenského chování (0)

Život ve škole, práva a povinnosti žáků, žákovská samospráva, společenská pravidla a normy.

Naše vlast, její minulost a současnost (0)
Slavní předkové
Mateřský jazyk
Jazykové a kulturní odlišnosti
Hlavní město Praha a její místo v ČR a v Evropě, významná místa a památky
Moje obec, historie, současnost, památky, rodáci, radnice, zastupitelstvo
Zdraví - definice (0)

Zdravý způsob života a jeho podpora

Tělesná a duševní hygiena (zásady a její dodržování), péče o zdraví
Ochrana zdraví - prevence nemocí, očkování, očkovací průkaz (význam zdravotní knížky)

Odpovědnost za zdraví

Programy podpory zdraví
 

Zdraví a životní prostředí (0)

Vliv kvality prostředí (životních podmínek) - ovzduší, voda, sluneční záření, hluk,

Tělesná a duševní hygiena - relaxace, vyrovnávání se se stresem
Denní režim, volný čas, pohybový režim
Správné držení těla

Osobnost člověka (0)

Osobnost člověka (sebepoznání, sebepojetí) - "jaký/á jsem"

Utváření vztahu k sobě samému a druhým lidem (mezilidské vztahy)

Řešení a zvládání různých problémových životních situací

Psychohygiena a relaxace

Uvědomění si dopadu vlastního jednání a chování

Základní lidská práva 

Rodina (0)

Rodina, rodinné a příbuzenské vzahy

Úkoly, bydlení, prostředí, ve kterém žiji
Rodinné tradice, zvyky (zkrášlování domova, vkus)
Chod domácnosti - ekonomika, příjem, výdej
 

Zdraví a výživa (0)

Složení potravy
Minerály - vitamíny
Zásady správné výživy a zdravého stravování, pitný režim
Alternativní způsoby stravování
Poruchy příjmu potravy

Bezpečí (0)

Domov, místo, kde je mi dobře
Prevence návykových látek
Bezpečná jízda na kole
Důležitá telefonní čísla
První pomoc - úvod
Mimořádné události

Dodržování pravidel a ochrany zdraví v různých situacích a různém prostředí

První pomoc (0)

Poznávání sebe a druhých - komunikace a vztahy mezi lidmi, "i zdvořile říci ne"
Důležitá telefonní čísla
Obvazování
Stabilizovaná poloha
Oživování člověka - umělé dýchání

Komunikace se ZZS a postiženým

Jak postupovat v případě nehody

Linka bezpečí, ochrana dětí (0)

"Jak poznám týraného kamaráda" - projevy týraného dítěte
Období velkých změn - puberta - stáváme se dospělými
Dítě - platný člen rodiny
Vztahy s osobami opačného pohlaví

Vztahy ve dvojici

Výtvory lidí v krajině (0)

Vliv člověka na krajinu

Stopy lidské práce 

Zvířata a člověk (0)

Proporce lidského a zvířecího těla

 Kresba částí lidského a zvířecího těla, detaily...

Symbolika a zvířecí motivy ve Vv

Kulturní zvyky jednotlivých zemí, rituály, vliv na výtvarné umění (0)

Lidové tradice ( Vánoce, Velikonoce......)  výrobky, které s nimi souvisí ( adventní věnce, pomlázka, kraslice,......)

Odborné pojmy, prostorové vidění,geometrické tvary (0)

Linie, tvary , světlo a stín, barvy....

Uspořádaní prvků v ploše, prostoru

Vyjádření vztahů, pohybu mezi objekty

Nový a Starý zákon (Archa Noemova, Šalamoun, Adam a Eva...) (0)

Umělecká výtvarná tvorba,fotografie, film, tiskoviny, výběr a kombinace ve vlastní tvorbě

Pohyb těla a jeho umístění v prostoru

Ilustrace textů

Lidská obydlí (iglů,teepee, maringotka, hausboat, vila, činžovní dům...) (0)

Uspořádání prostoru

Návrhy různých dobových obydlí

Vysněný dům

Vesmír, Země, kartografie (0)

Vesmír, sluneční soustava, Měsíc
Planeta Země
Globus a mapy, zeměpisná síť, měřítko mapy
 

Přírodní sféry Země (0)

Litosféra
Atmosféra
Hydrosféra
Pedosféra
Biosféra, výškové stupně, krajiny

Regionální zeměpis (0)

Světadíly - Severní a Jižní Amerika, Evropa, Asie, Afrika, Austrálie a Antarktida

Světový oceán - Tichý, Atlantický, Indický, Severní ledový a Jižní oceán

Místní region pohledem fyzického geografa