Školní vzdělávací program

vzdělávacího zařízení: Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2

Školní vzdělávací program Věřit si a znát (verze 8)

Věřit si a znát

platnost od: od 1. 9. 2021


Anglický jazykČeský jazyk a literaturaDějepisFyzikaHudební výchovaInformatikaMatematikaNěmecký jazykPracovní výchovaPřírodopisTělesná výchovaVýchova k občanstvíVýchova ke zdravíVýtvarná výchovaZeměpis
Konverzační témata (0)

Jednoduchá sdělení-představování, omluva, reakce na omluvu, prosba, žádost

Rodina, rodinné vztahy  

Budoucnost, vesmír, dotazník   

Historie, kultura, Velká Británie, Londýn, sociokulturní prostředí příslušných jazykových oblastí  a ČR

Zážitky 

Problémy a jejich řešení   

Minulý prostý čas (0)

Oznamovací způsob,otázky a zápor v minulém času prostém   

Pravidelná a nepravidelná slovesa

Budoucí čas (0)

Tvoření budoucího času pomocí "will" a "going to"   v oznamovacím způsobu, záporu a otázkách    

Minulý průběhový čas (0)

Oznamovací způsob,otázky a zápor v minulém průběhovém času     

Rozdíl mezi minulým prostým a průběhovým časem a jejich použití

Modální slovesa (0)

Modální slovesa "Must" a  "Have to" v oznamovacím způsobu, otázkách a záporu

Poslech s porozuměním (0)

Vhodně zvolený poslech k aktuálně probíranému tématu

Slovní zásoba a tvoření slov (0)

Slovní zásoba vyplývající z probíraného tématu

Ohebné druhy slov (0)

Slovesný rod činný a trpný

Skloňování, časování

Neohebné slovní druhy (0)
Příslovce - druhy, stupňování
Předložky - vlastní, nevlastní
Spojky - podřadicí, souřadicí
Částice
Citoslovce


Význam a tvoření slov (0)
Věcný a mluvnický význam slov
Slova jednoznačná a mnohoznačná
Synonyma, antonyma, homonyma
Slovní zásoba a její obohacování, tvoření slov.
Větné členy (0)

Podmět,přísudek slovesný a jmenný

Přívlastek

Předmět

Příslovečné určení

Doplněk

Přístavek

Věta (0)

Věta jednočlenná a dvojčlenná
Druhy vět vedlejších

Složité vypravování, popis pracovního postupu, charakteristika osoby, životopis (0)

Stavba vypravování, využití přímé řeči,  jazyk. prostředky
Přesnost vyjadřování a časová posloupnost
Charakteristika vnější a vnitřní
Formy zpracování životopisu

Popis prac. postupu. pozvánka

Literatura (0)

Lyrická epická poezie

Rým . verš,  přirovnání, zosobnění, zvukomalba,


Základní epické žánry

Dramatická tvorba

Nejstarší lit. památky ( bible, kroniky..)

Raný středověk (5. - 12. století) (0)

Vznik nových státních útvarů (Arabská, Byzantská, Francká říše)
 

Šíření křesťanství v Evropě, křížové výpravy


Slované v Evropě
 

První státní útvary na našem území
 

Vznik a šíření islámu a jeho vliv na Evropu a Asii

Formování státních útvarů v Evropě
 

Přemyslovci v českém státě a románská kultura

Středověká společnost - trojí lid - a funkce jednotlivých vrstev
 

Vrcholný středověk (13. - 15. století) (0)
Znaky vrcholného středověku - politika, hospodářství a sociální změny ve společnosti
Český stát za posledních Přemyslovců a za Lucemburků
Stoletá válka
Kočovné kmeny v Evropě (Tataři, Mongolové, Turci)
Husitství - kritika církve
Gotická kultura a vzdělanosti v Čechách a v Evropě
Pozdní středověk a raný novověk (konec 15. - 1. pol. 17. století) (0)
Čechy za Jiřího z Poděbrad, za Jagelonců
Hospodářství a technický rozvoj, renesance a humanismus
Objevné plavby
Náboženská reformace a protireformace
Český stát za Habsburků
Třicetiletá válka
Nizozemská a anglická revoluce
Francie Ludvíka XIV., Prusko, Rusko
Barokní kultura a vzdělanost
Pohyb tělesa (0)
 • Klid a pohyb tělesa
 • Popis pohybu (trajektrorie, dráha, čas)
 • Druhy pohybu
 • Pohyb rovnoměrný a nerovnoměrný
 • Rychlost rovnoměrného pohybu
 • Dráha rovnoměrného pohybu
 • Průměrná rychlost
Síla (0)

Skládání sil

 • vzájemné působení těles
 • síla a její měření
 • gravitační, elektrická a magnetická síla
 • gravitační, elektrické a magnetické pole
 • znázornění síly
 • skládání sil stejného a opačného směru
 • rovnováha sil
 • skládání různoběžných sil
 • těžiště tělesa

Posuvné účinky síly. Pohybové zákony

 • zákon síly
 • zákon setrvačnosti
 • zákon akce a reakce

Otáčivé účinky síly

 • rovnováha sil na páce
 • moment síly
 • užití páky

Deformační účinky síly

 • tlaková síla
 • tlak

Tření

 • třecí síla, měření třecí síly
 • třecí síly v praxi
Mechanické vlastnosti tekutin (0)

Mechanické vlastnosti kapalin

 • Pascalův zákon
 • hydraulická zařízení
 • hydrostatický tlak
 • vztlaková síla
 • Archimédův zákon
 • potápění, plování a vznášení se těles v kapalině

Mechanické vlastnosti plynů

 • atmosférický tlak a jeho měření
 • vztlaková síla na tělesa v plynech
 • tlak plynu v uzavřené nádobě a jeho měření

 

 

Světelné jevy (0)
 • Zdroje, rychlost, přímočaré šíření světla
 • Světlo a stín
 • Zákon odrazu světla
 • Zobrazování zrcadly
 • Lom světla
 • Rozklad světla
 • Barva těles
Vokální činnosti (0)
Pěvecký projev - rozsah oktávy
Vokální improvizace v dur. a moll. tóninách
Reflexe vokálního projevu

Instrumentální činnosti (0)

Zápis vlastní jednoduché melodie a rytmu

Zvláštní melodická a rytmická značení

Instrumentální činnosti II (0)

Vyjádření hudebních i nehudebních představ

Samostatná tvorba jednoduchého doprovodu

Instrumentální činnosti III (0)

Technika taktování (2/4, 3/4, 4/4 takt)

Reakce na tempové, rytmické a dynamické změny v hudebním projevu

Poslechové činnosti (0)

Poslech hudebních ukázek k danému období

Průběžný poslech různých žánrů

Srovnávání hud. forem, skladba jako proces

Hudebně pohybové činnosti (0)

Hudební vkus

Dobové tance

Dějiny hudby (0)

Periodizace dějin hudby

Baroko, klasicismus

Informační systémy a zpracování dat (0)

informační systém ve škole; uživatelé, činnosti, práva, struktura dat; ochrana dat a uživatelů, účel informačních systémů a jejich role ve společnosti 

hromadné zpracování dat: velké soubory dat; funkce a vzorce, práce s řetězci; řazení, filtrování, vizualizace dat; odhad závislostí

Algoritmizace a programování (0)

Dekompozice, tvorba a přizpůsobení algoritmu

Cykly, podmínky, proměnné

Tvorba digitálního obsahu

 

Zlomky (0)

Pojem, základní tvar zlomku
Rozšiřování, krácení zlomků
Sčítání a odčítání zlomků s různým jmenovatelem
Násobení a dělení zlomků
Převedení zlomku na smíšené číslo a naopak, na desetinné číslo a naopak
Zobrazení jednoduchého zlomku na číselné ose

Shodnost (0)

Shodná zobrazení
Shodnost geometrických útvarů
Shodnost trojúhelníků
Věty o shodnosti trojúhelníků

Celá čísla (0)

Čísla kladná i záporná
Čísla navzájem opačná
Zobrazení kladných a záporných čísel na číslené ose
Absolutní hodnota čísla
Uspořádání celých čísel, porovnávání
Sčítání a odčítání, násobení a dělení kladných a záporných celých čísel

Souměrnost - posunutí, otočení (0)

Zopakování, rozšíření znalostí o shodnostech - osová, středová souměrnost, posunutí, otočení
Konstrukční úlohy na posunutí, orientovaná úsečka (délka a směr posunutí)
Konstrukční úlohy na otočení

Racionální čísla (0)

Osvojení pojmu racionálního čísla a vztahy mezi číselnými obory (N, Q, Z, R)
Uspořádání racionálních čísel, porovnávání, číselná osa
Početní operace s racionálními čísly, řešení jednoduchých slovních úloh
Periodická čísla

Lineární rovnice (0)

Řešení jednoduchých rovnic (bez zlomků, složitějších výrazů, závorek...)
Ekvivalentní úpravy rovnic
Zkouška - význam, provedení
Slovní úlohy řešené pomocí rovnic
Vyjádření neznámé ze známých vzorců (=rovnice)

Poměr (0)

Poměr čísel a jeho využití
Převrácený poměr
Postupný poměr
Měřítko plánu a mapy

Přímá a nepřímá úměrnost (0)

Rozšíření intuitivních znalostí úměrnosti
Zavedení kartézské soustavy souřadnic
Rozvíjení funkčního myšlení
Osvojení a pochopení pojmů přímá a nepřímá úměrnost
Zápis pomocí tabulky, graf přímé a nepřímé úměrnosti
Slovní úlohy řešené pomocí přímé a nepřímé úměrnosti
Úlohy typu trojčlenky

Čtyřúhelníky (0)

Upevnění znalostí o čtvercích a obdélnících, 
Rovnoběžníky - vlastnosti (kosočtverec, kosodélník)
Výšky, úhlopříčky rovnoběžníků
Společné a rozdílné vlastnosti obdélníku, čtverce, kosočtverce, kosodélníku, jejich obvody a obsahy
Konstrukce rovnoběžníků
Lichoběžník - vlastnosti, rozdělení, obvod, obsah
Konstrukce lichoběžníku

Procenta (0)

Pojem procenta
Vztah procenta, zlomky a desetinná čísla
Základ, počet procent, procentová část
Výpočet základu, počet procent v procentové části přechodem přes 1%
Výpočet přes přímou úměrnost
Řešení jednoduchých slovních úloh

Pojem promile

Jednoduché úrokování

Hranoly (0)

Rozšíření znalostí o tělesech
Výpočty objemu a povrchu
Zobrazování ve volném rovnoběžném promítání

 

Aplikační a problémové úkoly (0)

Vyměřování vzdáleností v přírodě, v mapě
Figurální čísla (pyramidová, trojúhelníková, čtvercová)
Ornamenty např pomocí trojúhelníků, čtyřúhelníků

Pravidla německé výslovnosti (0)

Základní pravidla a zvláštnosti německého pravopisu:

Dbát na správnou výslovnost německých souhlásek, dvojhlásek a přehlásek, na krátké a dlouhé samohlásky, přídechové souhlásky, ich-laut, ach-laut, na redukovanou výslovnost hlásek a skupin hlásek, cizí koncovky, přízvuk a intonaci, hláskování a německou abecedu. Poznání a ovládnutí fonetických znaků.

V pravopisu zdůraznit  psaní velkých písmen v německých podstatných jménách a dávat pozor na porovnání zvukové a písemné podoby jazyka.

 

Četba textů z učebnice a doplňkových textů (0)

Práce s německým textem v učebnicích a časopisech, může se jednat o dialogy, rozhovory, vyprávění či krátká sdělení, a orientace na mapách německy mluvících zemích.

Žák bude rozumět jednoduchým informačním nápisům a obsahu jednoduchých textů a bude schopen odpovídat na základní otázky, vztahující se k tomuto textu či dokáže vyhledat v textu známé pojmy a obraty.

Slovní zásoba vztahující se k probíraným tématům (0)

Navázání prvních kontaktů, počítání do 100: pozdravy při shledání i rozloučení, představení sebe i jiných osob

 Vyprávění o škole: pojmenování školních potřeb a předmětů, škoní rozvrh a činnosti ve škole 

Sdělit informace o rodině a přátelích: vyjmenovat rodinné příslušníky, číst a psát seznamovací inzeráty, popsat své přátele

Hovořit o osobách: popsat vzhled člověka, vést s ním rozhovor, hovořit o zájmech a umět pojmenovat jednotlivé oblečení

Informovat o denním programu: popsat průběh dne, pohovořit o průběhu týdne, umět vyjádřit časový údaj

Domluvit si schůzku s přáteli: pojmenovat místo a datum setkání, objednat si něco v restauraci či kavárně

Základní gramatické struktury a typy vět (0)

Slovosled německé věty oznamovací, tázací a rozkazovací, osobní zájmena v čísle jednotném a množném, zápor, člen určitý a neurčitý, skloňování substantiv, tvorba plurálu, základní a řadové číslovky, časování sloves pomocných (haben, sein), modálních (durfen, konnen, mussen, sollen, wollen), pravidelných i nepravidelných. Slovesa s odlučitelnou předponou, předložky se 3. a 4. pádem.

Okrasné rostliny (0)
Ošetřování pokojových rostlin
Pěstování
Úprava, vazba


Ovocné rostliny (0)

Druhy
Způsoby pěstování
Uskladnění a zpracovávání ovoce

Příprava pokrmů (0)
Studená kuchyně
Způsoby tepelného zpracování
Postupy při přípravě pokrmů
Nápoje
První pomoc při úrazech
Úprava stolu, stolování (0)
Prostírání
Pravidla stolování
Obsluha
Chování u stolu
Technické práce (0)
Práce s různým materiálem
Bezpečnost práce
Výběr materiálu, pomůcek
Údržba nářadí
Ekonomika domácnosti (0)
Finance, provoz
Rozpočet
Příjmy, výdaje
Platby
Sestavování předmětů (0)
Výběr pomůcek, nebezpečí při manipulaci z pomůckami.
Druhy a vlastnosti materiálu, druhy a vlastnosti pomůcek
Pokročilejší technické kreslení, náčrty, plány
Spolupráce ve skupině (0)

Efektivní rozdělení práce

Volba vhodného materiálu a pracovního postupu

Dodržování principů účelné spolupráce

Strunatci (0)

Stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí těla - živočišná buňka, tkáně, orgány, orgánové soustavy, rozmnožování

Vývoj, vývin a systém živočichů - kruhoústí a paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci

Rozšíření, význam a ochrana živočichů - hospodářsky a epidemiologicky významné druhy, péče o vybrané domácí živočichy, chov domestifikovaných živočichů, živočišná společenstva

Projevy chování živočichů


 

Výtrusné rostliny (0)

Anatomie a morfologie rostliny - stavba a význam jednotlivých částí těla rostliny

Fyziologie rostlin - základní principy fotosyntézy, dýchání, růstu, rozmnožování

Systém rostlin - mechy, přesličky a plavuně, kapradiny

Význam rostlin a jejich ochrana

Semenné rostliny (0)

Anatomie a morfologie rostliny - stavba a význam jednotlivých částí těla rostliny (kořen, stonek, list, květ, plody a semena)

Fyziologie rostlin - základní principy fotosyntézy, dýchání, růstu, rozmnožování

Systém rostlin - nahosemenné rostliny, krytosemenné rostliny, dvouděložné rostliny, jednoděložné rostliny

Význam rostlin a jejich ochrana

Společenstva (0)

Les, vody, mokřady, louky, pastviny, pole, sídla

Úvodní, závěrečná část vyučovací jednotky; kompenzační cvičení na odstranění svalových disbalancí (0)

Komunikace v Tv – řízení rozcvičky; utkání, zápis z utkání; grafický zápis gymnastických prvků

 

Aktivita při veškerých činnostech v hodinách Tv (atletika, gymnastika, sportovní i pohybové hry,…) (0)

Pohybové hry – různé zaměření, netradiční sporty (softball, frisbee)


Gymnastika – akrobacie, přeskoky, cvičení s náčiním a na nářadí (hrazda, kruhy, kladina,…)


Estetické a kondiční formy učení – power yoga, kompenzační posilování, aerobic, rytmická gymnastika, country tance; kruhový trénink, variabilní trénink


Úpoly – technika pádů, úpolová cvičení, posilování

Atletika – sprint (rozvoj rychlosti), vytrvalost (rozvoj aerobní vytrvalosti), skok do dálky, skok do výšky (rozvoj dynamické síly DK a koordinace), hod míčkem  (granátem), vrh koulí (rozvoj síly HK) – základy technik; atletická abeceda


Sportovní hry – basketbal - přihrávka obouruč a jednoruč, driblink, dvojtakt, střelba na koš, pravidla a historie, herní
 činnosti jednotlivce, herní kombinace, herní systémy, utkání


Turistika a pohyb v přírodě – příprava na výlet, bezpečnost silničního provozu, orientační běh, práce s buzolou


Lyžování, snowboarding, bruslení – sjezdové lyžování - carving, základy jízdy na snowboardu, jízda na vleku, základy bruslařské techniky (hokej); bezpečnost pohybu v zimním horském prostředí, historie lyžování, typická poranění a základy 1. pomoci, výstroj a výzbroj,…

Rekreační sport, režim dne, úprava životního stylu žáka (0)
Turistika a pohyb v přírodě – příprava na výlet, bezpečnost silničního provozu, orientační běh, práce s buzolou, chůze se zátěží v terénu (10 jarních km na škole)
Plavání – různé plavecké styly, záchrana tonoucího, triatlon
Lyžování, snowboarding, bruslení – sjezdové lyžování - carving, základy jízdy na snowboardu, jízda na vleku, základy bruslařské techniky (hokej); bezpečnost pohybu v zimním horském prostředí, historie lyžování, typická poranění a základy 1. pomoci, výstroj a výzbroj,…
Mimoškolní akce, reprezentace na turnajích (0)
Mezitřídní utkání, školní turnaje, turnaje na školních akcích, Dětský den,…
Následné vyhodnocení a vyhlášení výsledků
Národ, vlast (0)

Státní a národní symboly, vlast a vlastenectví, nacionalismus, státní svátky a významné dny.

 

Majetek a bohatství (0)

Zdroje získávání
Druhy, hotovostní a bezhotovostní placení, kreditní a debetní karta.
Ochrana majetku
Sociální spravedlnost, rovnost a nerovnost.

Přírodní bohatství (0)
Rozmanitost krajiny
Zásahy člověka do přírody
Ekologické organizace
Kultura a její rozvíjení (0)

Kultura a umění
Druhy umění
Umělecké směry
Kulturní instituce, kulturní hodnoty a tradice, masová komunikace.

Vznik státu a právních norem (0)

Historické typy a formy státu
Právo a morálka, zákládní lidská práva a práva dítěte.

Životní rytmy a zdraví, životospráva (0)

Výživa a sestavování jídelníčku, osobní jídelníček pro vlastní potřebu, pro malé dítě, pro nemocného člověka

Rizika spojená s obezitou, civilizačními onemocněními

Orientace na trhu potravin, odlišit zdravé a nezdravé

 

Zdravá výživa (0)

Základy zdravého stravování
Rozdíl česká a zahraniční kuchyně

Reklamní vlivy a vliv okolí
 

Sexuální výchova, video, diskuse (0)

Dospívání - puberta
Změny fyzické, psychické
Postavení pubescenta ve společnosti
Rizikové faktory

Sexuální dospívání, těhotenství, rodičovství

Situace ohrožující zdravý vývoj osobnosti (0)

Vyrovnávání se s problémem
Fiktivní řešení problémových situací
Člověk součást skupiny

Rizikové chování, závislosti

Bezpečné chování a komunikace

Surrealismus - sny, fantazie, zamýšlení nad tím, co dokáže droga (0)

Barva oblohy
Zobrazení snu v obraze

Zkoumání vlivu barev na náladu člověka, barevná typologie 

Návrh mince a bankovky pro Eura (0)

Světelný kontrast

Goethův barevný kruh

Portrét, autopotrét

Druhy písma, grafika

Báje a pověsti (0)

Figurální malba -zobrazení příběhu

Studie džbánu, vázy - uhel, rudka

Lidová keramika - fantazie

Přírodní katastrofa (0)

Barvy oblohy, mračna, vítr

Duše stromů - kresba v přírodě

Rozbouřené moře se zrcadlícím se zámkem

Roční doby - ztvárnění teplými  a studenými barvami

Vymyšlený hudební nástroj (0)

Vědomé vnímání a uplatnění mimovizuálních podnětů při vlastní tvorbě

Zamyšlení - jakou barvu má hudba

Studie hud. nástroje - uhel

Zátiší s drobnými hud. nástroji

Škeble, mušle,  linie zvuku, vlnění

Cyklus středověk (křížové výpravy, rytíři) (0)

Rytíři ve zbroji ( napodob.kresba)

Mořeplavecké objevy

Studie středověkého města - architektura

Návrhy kostýmů, návrhy na šaty

Cyklus - malba jablka až po ohryzek (0)

Zátiší s ovocem ( suchý pastel)

Návrh na obal knihy

Jablko - kresba vývoje od květu k plodu s popisem (obrázek do učebnice přírodopisu)

Znak typický pro "svou" obec (0)

Erb Uhříněvsi

Komiks

Architektura Prahy

Polární oblasti, Austrálie a Oceánie (0)

Polární oblasti, Austrálie a Oceánie - přírodní poměry, socioekonomický přehled


 

Amerika (0)

Severní a Jižní Amerika - přírodní poměry, socioekonomický přehled

Asie (0)

Asie - přírodní poměry, socioekonomický přehled

Evropa (0)

Evropa - přírodní poměry, socioekonomický přehled

Afrika (0)

Afrika - fyzická a socioekonomická sféra