Školní vzdělávací program

vzdělávacího zařízení: Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2

Školní vzdělávací program Věřit si a znát (verze 8)

Věřit si a znát

platnost od: od 1. 9. 2021


Anglický jazykČeský jazyk a literaturaChemieDějepisFyzikaHudební výchovaInformatikaMatematikaNěmecký jazykPracovní výchovaPřírodopisTělesná výchovaVýchova k občanstvíVýtvarná výchovaZeměpis
Konverzační témata (0)

Jednoduchá sdělení- přání, blahopřání, žádost o informaci, souhlas, nesouhlas

Brigády, pomáhání potřebným, příběhy dětí   

Oblečení, nakupování 

Historie, kultura, Velká Británie, Londýn, sociokulturní prostředí příslušných jazykových oblastí  a ČR
Film, knihy, sportovní události  

Zdraví, zdravá výživa, nemoci  

Životní prostředí, počasí   

Přátelé, vztahy mezi lidmi, mezi generacemi, člověk a společnost, osobní dopis

Předpřítomný čas (0)

Oznamovací způsob,otázky a zápor v předpřítomném čase

Pravidelná a nepravidelná slovesa - třetí tvar

Vztažné věty (0)

Tvoření a používání vztažných vět - podmětných a předmětných

Trpný rod (0)

Trpný rod - základní pravidla tvoření     

Trpný rod - rozlišení časových rovin             

Modální slovesa (0)

Modální slovesa "Might" a "Should" v oznamovacím způsobu, otázkách a záporu

Časové věty (0)

Časové věty - použití správného času ve větě hlavní a vedlejší     

Znalost spojek after, as soon as, before, while a when

Poslech s porozuměním (0)

Vhodně zvolený poslech k aktuálně probíranému tématu

Slovní zásoba a tvoření slov (0)

Slovní zásoba vyplývající z probíraného tématu

Slovní zásoba (0)

Slova přejatá a tvoření slov
 

Slovesa (0)
Slovesný vid, kmen, třída
Souvětí (0)

Souvětí podřadné , souřadné. Druhy vedlejších vět

Slohové útvary (0)

 Charakteristika lit. postavy,  líčení, výklad, výtah,  úvaha - nácvik slohového útvaru

Literatura (0)

Písně, nejstarší kroniky, Dalimilova kronika 

Národní obrození, romantismus, světový realismus, čeští buřiči, protiválečná literatura

Čtení a naslouchání kritické, pozorné, prožitkové

Struktura liter. díla - námět, téma, hrdina
 dramatizace textů

Masmedia (0)
Druhy
Úloha masmedií
Práce s masmedii ( časopisy, noviny, internet )
Umění komunikace (0)
Základní zásady komunikace
Připravený a nepřipravený projev
Nácvik komunikace
Tvarosloví (0)

Druhy ohebných a neohebných slov - opakování a procvičování

Látky, jejich rozlišování (0)

Pozorování a pokus v chemii

Pokus, bezpečnost práce, nebezpečné látky, první pomoc

Vlastnosti látek - hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav látek

Zásady bezpečné práce - ve školní laboratoři i v běžném životě

Nebezpečné látky a přípravky - GHS systém značení chemických látek, dobíhající systém značení chemických látek (+ R, S věty) a jejich specifika, orientace v bezpečnostním listu chemické látky

Mimořádné události - havárie chemických provozů, úniky nebezpečných látek

 

Směsi (0)

Směsi a jejich typy

Různorodé směsi

Stejnorodé směsi (roztoky)

Oddělování složek směsí

Hmotností zlomek a koncentrace roztoku

Voda - druhy vod a jejich charakteristika, výroba pitné vody a funkce čistírny odpadních vod

Vzduch - složení, problematika znečištění ovzduší, ozon

Oheň

Částicové složení látek (0)

Atomy, molekuly, ionty

Prvek, periodická soustava prvků

Chemická vazba sloučeniny

Částicové složení látek - atomové jádro (protony a neutrony), elektronový obal (elektrony)

Chemické prvky (0)

Prvek - definice, protonové číslo, národní a latinský název, elektronegativita a další tabulkové hodnoty uváděné v PTP k jednotlivým prvkům

Názvy prvků a jejich poloha v periodické tabulce prvků

Historický vývoj a význam periodické tabulky prvků - D.I. Mendělejev, B. Brauner a další významná jména spojena s peridickou tabulkou (A. Nobel, M. C. Sklodowská, G. T. Seaborg,...)

Významné "útvary" v periodické tabulce prvků - skupina, perioda, (s,p,d,f - prvky), starší pojmy A - prvky a B - prvky

Významné kovy, nekovy, polokovy (0)

Významné nekovy - vodík, vzácné plyny, halogeny, kyslík, síra, dusík, fosfor, uhlík

Významné polokovy - křemen, selen, tellur, polonium, polovodičové technologie

Významné kovy - hliník, cín, olovo, zinek, rtuť, měď, stříbro, zlato, nikl, platina, železo, chrom, wolfram, vanad, titan, alkalické kovy, kovy alkalických zemin

Chemické reakce (0)

Chemické reakce, výchozí látky a produkty

Chemická rovnice a její zápis

Klasifikace chemických reakcí - chemický rozklad, chemické slučování,

Faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí

Zákon zachování hmotnosti

Molární hmotnost

Anorganické sloučeniny (0)

Halogenidy - názvosloví, vlastnosti a využití prakticky významných halogenidů

Oxidy - názvosloví, vlastnosti a využití prakticky významných oxidů

Sulfidy - názvosloví, vlastnosti a využití prakticky významných sulfidů

Kyseliny (bezkyslíkaté, kyslíkaté) - názvosloví, vlastnosti a využití prakticky významných kyselin

Soli - názvosloví, vlastnosti a využití prakticky významných kyslíkatých i bezkyslíkatých solí

Neutralizace

Hydroxidy

Kyselost, zásaditost roztoků

Novověk (2. pol. 17. st. - konec 18. st.) (0)


 

Osvícenství - rozvoj vzdělanosti, hospodářské a společenské změny, vznik buržoazie
České země za Marie Terezie a Josefa II. - osvícenský absolutismus

 

Novověk (konec 18. st. - zač. 20. st.) (0)

Francouzská revoluce
Napoleonské války a jejich důsledky
České země v 19. století - české národní obrození, a počátky utváření novodobého českého národa, emancipační snahy jednotlivých evropských národů
Severní Amerika - vznik USA, kolonialismus
Rozvoj průmyslové společnosti, socialistické teorie, vznik politických proudů, politických stran
Revoluční rok 1848 v Evropě a v Čechách, boj za občanská práva
Vznik Rakouska - Uherska
Sjednocení Itálie a Německa
Vývoj Japonska a Ruska

Novověk (zač. 20. st.) (0)

Situace v Evropě na přelomu 19. a 20. století - vztahy mezi velmocemi, boj o kolonie a konflikty mezi imperiálními mocnostmi
První světová válka - příčiny, průběh, důsledky

Energie (0)

Práce. Výkon

 • práce, práce na jednoduchých strojích
 • výkon
 • účinnost

Mechanická energie

 • polohová energie
 • pohybová energie
 • přeměny polohové a pohybové energie

Vnitřní energie

 • částicové složení látek
 • změna vnitřní energie konáním práce a tepelnou výměnou
 • teplo
 • měrná tepelná kapacita
 • kalorimetrie
 • šíření tepla vedením, prouděním, zářením

Zákon zachování energie 

Změny skupenství látek

 • tání, tuhnutí
 • vypařování, var, kapalnění
 • sublimace, desublimace
Elektrické děje (0)

Elektrický náboj

Elektrické pole

Elektrický proud, el.proud v kovech a vodných roztocích solí a kyselin, měření el.proudu

Elektrické napětí, jeho zdroje a měření

Elektrický odpor

 • Ohmův zákon
 • závislost el.odporu na vlastnostech vodiče
 • výsledný odpor sériově a paralelně řazených rezistorů
 • reostat

El.práce.

El.energie

Výkon el.proudu

Vokální činnosti (0)
Hlasový rozsah - nona (9 tónů)
Hlasová hygiena - zvládnutí základů
Dvojhlasý zpěv - ohled na individuální schopnosti a mutaciInstrumentální činnosti (0)

Vývoj notopisu

Stavba partitury

Notový zápis jednotlivých nástrojů, vokálů

Instrumentální činnosti II (0)

Technika hry na rytmické a melodické nástroje

Frázování

Přizpůsobení doprovodu vokálnímu projevu a změnám tempa

Hudebně pohybové činnosti (0)

Základní taneční kroky ( valčík, polka..)

Vývoj tance

Soudobé taneční styly

Poslechové činnosti (0)

Poslech hudby různých žánrů rozmanitých stylových období

Porovnávání různých hud. žánrů a jejich charakteristických znaků

Hudba v různých kulturách

Porovnávání + rozhovory z hlediska slohové a stylové příslušnosti s jinou hudbou

M-Pozná některé nástroje symfon. orchestru

Dějiny hudby (0)

Periodizace dějin hudby

Romantismus, 20. století

Modelování a informační systémy (0)

Modelování, formuláře, import a export dat, třídění dat, prezentace výsledků

Bezpečnost dat

Statistiky, korelace

Informační systémy a zpracování dat (0)

Systémy a evidence dat

Vizualizace, řazení a strukturování dat

Grafy, tabulky, větší soubory dat

Prezentace a srozumitelnost dat

Druhá mocnina a odmocnina (0)

Určování zpaměti, pomocí tabulek a pomocí kalkulátoru
Úlohy z praxe na užití druhé mocniny a odmocniny
Mocniny s přirozeným mocnitelem - sčítání, odčítání, násobení a dělení
Mocnina součinu, zlomku, mocniny

Pythagorova věta (0)

Algebraický i geometrický význam
Užití Pythagorovy věty v praxi

Výrazy (0)

Číselný výraz a určování jeho hodnoty
Výrazy s proměnnou
Dosazování do výrazu
Jednočlen, mnohočlen
Sčítání a odčítání mnohočlenů
Násobení jednočlenů
Násobení mnohočlenu jednočlenem a mnohočlenem
Vytýkání před závorku
Užití vzorců (a + b)2, (a - b)2, (a + b) . (a - b)

Lineární rovnice (0)

Řešení složitějších lineárních rovnic pomocí ekvivalentních úprav, lineární rovnice se zlomky
Slovní úlohy řešené pomocí rovnic, úlohy o pohybu, o společné práci, o směsích
Výpočet neznámé ze vzorců

Kruh, kružnice (0)

Vzájemná poloha přímky a kružnice
Konstrukce tečny v bodě na kružnici (vzdálenost bodu od přímky)
Tětiva kružnice
Vzájemná poloha dvou kružnic, soustředné kružnice
Thaletova kružnice
Konstrukce tečny ke kružnici z bodu ležícího vně kružnice
Obsah kruhu, délka kružnice, číslo "pí" - Ludolfovo číslo (Ludolph van Ceulen), výseč, délka kružnicového oblouku, části kruhu
Slovní úlohy

Základy statistiky (0)

Konkrétní provádění statistických šetření
Zápis zjištěných údajů do tabulky
Výpočet aritmetického průměru, četnost znaku, modusu a mediánu
Čtení a sestrojování sloupkového, kruhového diagramu

Válec (0)
Podstava a plášť
Objem a povrch válce, síť válce
Konstrukční úlohy (0)

Základní pravidla správného rýsování
Množina bodů daných vlastností
Konstrukční úlohy na sestrojení trojúhelníků, rovnoběžníků, lichoběžníků
Jednotlivé části konstrukční úlohy (rozbor, postup konstrukce, konstrukce, závěr)

Aplikační a problémové úlohy (0)

Pythagorova věta
Iracionální čísla
Kružnice a architektura

Číselné a logické řady

Číselné a obrázkové analogie

Slovní zásoba a tvoření slov (0)

Opakování elementární slovní zásoba k tématům: osobní údaje, rodina, osoby, záliby a koníčky, představování.

Nově probíraná slovní zásoba k támatům školní a rodinná oslava, nákupy, volný čas, kalendářní rok, jídlo, bydlení, třídní výlet, sportování a vlastnosti a zájmy lidí.

Osvojenou slovní zásobu pasivně i aktivně umí používat v běžné komunikaci

Umět používat synonyma, antonyma a vytvářet složená slova. 

Základní gramatické struktury a typy vět (0)

Tázací zájmena  v nominativu, dativu  a akkusativu, ukazovací zájmena, přivlastňovací zájmena, slovesa s neodlučitelnou předponou, způsobová slovesa, předložky se 3. pádem, a s 4. pádem, spojky souřadící i podřadící, weil, dass, slovesný minulý čas - perfektum

Základní pravidla komunikace (0)

Formulovat pozvání, návrhy, přijmout či odmítnout pozvání, vyjádření spokojenosti či nespokojenosti, popis předmětu, vedení rozhovoru v obchodě, na cestách, v restauraci, popsat okolí svého domova i byt či dům a jeho zařízení, napsat pohlednici z cest, hovořit o zážitcích, mluvit o schopnostech a vlastnostech, shromažďovat argumenty a říci svůj názor, něco zdůvodnit a udílet rady

Jednoduchá sdělení (0)

Žáci umí stručně reagovat na na jednoduchá písemná sdělení - sms, e- mail, dopis

Ovládají vyplnit základní údaje o sobě ve formuláři  či dotazníku

Zvládnou napsat jednoduchý text o sobě, rodině, škole a svém volném čase

Tématické okruhy (0)

Oslava, slavnost, můj domov, bydlení, cestování, stravovací a sportovní návyky,  volný čas a zájmové činnosti, nákupy, tradice a zvyky, svátky, důležité zeměpisné údaje

Chovatelství (0)
Podmínky chovu
Hygiena
Bezpečnost
Živočišná výroba
Elektronika (0)
Elektrotechnika v domácnosti
Elektrické spotřebiče
Bezpečnost při práci s elektr. spotřebiči
Lidská práce (0)
Pracovní činnosti
Pracovní předměty
Pracovní prostředky
Pracovní prostředí
Klasifikace profesí
Trh práce
Volba profesní orientace (0)
Sebepoznání
Sebehodnocení
Získávání informací
Poradenství
Sestavování předmětů a práce v laboratoři (0)
Výběr pomůcek, nebezpečí při manipulaci z pomůckami.
Specifické vlastnosti materiálu a pomůcek
Náročné technické kreslení, náčrty, plány
Savci (0)

Stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí těla - živočišná buňka, tkáně, orgány, orgánové soustavy, rozmnožování

Vývoj, vývin a systém živočichů - savci

Rozšíření, význam a ochrana živočichů - hospodářsky a epidemiologicky významné druhy, péče o vybrané domácí živočichy, chov domestifikovaných živočichů, živočišná společenstva

Projevy chování živočichů

Životní funkce a sousatvy jednotlivých řádů savců

Primáti - nejbližší příbuzní člověka, společný vývoj předků, poloopice, úzkonosí a širokonosí primáti, lidoopi
 

Člověk (0)

Ontogeneze člověka - cesta od početí až do smrti 

Anatomie a fyziologie člověka - povrch těla, opěrná a pohybová soustava, trávicí soustava, dýchací soustava, oběhová soustava, vylučovací soustava, řídící soustavy (hormonální a nervová), rozmnožovací soustava

Ján Jesenius, Jan Janský (a kat Jan Mydlář), Karl Landsteiner, Jan Evangelista Purkyně, Otto Wichterle, Antonín Holý, Josef Mengele

Člověk a zdraví (0)

Nemoci, úrazy a prevence - příčiny, příznaky, praktické zásady a postupy při léčení běžných nemocí, závažná poranění a vývojové vady, život ohrožující stavy

Životní styl - pozitivní a negativní dopad na zdraví člověka

Vývoj člověka a evoluce života (0)

Fylogeneze člověka - evoluce člověka od prvního samostatného článku vedoucího k anatomicky modernímu člověku

Charles Darwin, Ernst Haeckel, Jean Baptiste Lamarck, Bryan Sykes

Evoloční vs. Kreacionistické teorie vzniku a vývoje života na Zemi

Úvodní, závěrečná část vyučovací jednotky; kompenzační cvičení na odstranění svalových disbalancí (0)

Komunikace v Tv – řízení rozcvičky; utkání, zápis z utkání; grafický zápis gymnastických prvků
 Význam kompenzačního cvičení, nové cviky a jejich správné provedení

 

Aktivita při veškerých činnostech v hodinách Tv (atletika, gymnastika, sportovní i pohybové hry,…) (0)

 Pohybové hry – různé zaměření, netradiční sporty (softball, frisbee)


Gymnastika – akrobacie, přeskoky, cvičení s náčiním a na nářadí (hrazda, kruhy, kladina,…)


Estetické a kondiční formy učení – power yoga, kompenzační posilování, aerobic, rytmická gymnastika, country tance; kruhový trénink, variabilní trénink


Úpoly – technika pádů, úpolová cvičení, posilování,

Atletika – sprint (rozvoj rychlosti), vytrvalost (rozvoj aerobní vytrvalosti), skok do dálky, skok do výšky (rozvoj dynamické síly DK a koordinace), hod míčkem (granátem), vrh koulí (rozvoj síly HK) – základy technik; atletická abeceda, štafetové předávky, hod oštěpem
 
Sportovní hry – volejbal - odbití vrchem, spodem, podání, pravidla a historie, herní
činnosti jednotlivce, herní kombinace, herní systémy, utkání

Turistika a pohyb v přírodě – příprava na výlet, bezpečnost silničního provozu, orientační běh, práce s buzolou, chůze se zátěží v terénu (10 jarních km na škole)

Rekreační sport, režim dne, úprava životního stylu žáka (0)

Turistika a pohyb v přírodě – příprava na výlet, bezpečnost silničního provozu, orientační běh, práce s buzolou

Plavání – různé plavecké styly, záchrana tonoucího, triatlon
Bruslení – základy bruslařské techniky (hokej); bezpečnost pohybu v zimním horském prostředí, typická poranění a základy 1. pomoci, výstroj a výzbroj,…

Hygiena a bezpečnost v hodinách Tv a na škol. akcích; 1. pomoc (improvizované ošetření poranění a přesun zraněného) (0)

Sportovní hry, hra bez rozhodčího, koedukovaná utkání

ŠvP-bezpečnost pohybu v letním přírodním (horském) prostředí, typická poranění a základy 1. pomoci, výstroj a výzbroj,…

Mimoškolní akce, reprezentace na turnajích (0)
Mezitřídní utkání, školní turnaje, turnaje na školních akcích, Dětský den,…
Následné vyhodnocení a vyhlášení výsledků
Člověk a dospívání (0)

Podobnost a odlišnost lidí, vlastnosti, dovednosti, schopnosti.
Proměny vidění světa, charakter, temperament.
Vztahy mezi lidmi.

 

Člověk hledající společenství (0)

Přátelství a láska, životní plány a cíle, životní perspektiva.
Verbální a neverbální komunikace.

Člověk hledající sám sebe (0)

Smysl života, vnímání, prožívání, poznávání a posuzování skutečnosti, osobní hodnoty a sebehodnocení.
Zdravý způsob života
Náhražky smyslu života

Člověk a předpoklady soužití (0)

Člověk a řád
Vývoj lidských práv
Problémy v oblasti lidských práv
Všeobecná deklarace lidských práv, Charta 77, Úmluva o právech dítěte
Zločinnost, soud, trest

Člověk poznává svět (0)
Jak lidé chápali svět v minulosti
Racionalismus a empirie
Vliv umění a víry
Víra a církve
Člověk a hospodářství (0)

Principy tržního hospodářství - nabídka, poptávka.

Tvorba ceny, inflace.

Výroba, obchod, služby a jejich funkce.

Divadlo - výtvarná stránka (0)

Reflexe dramatického umění ve výtvarném umění

Divadelní a filmový kostým
Portrét, divadelní maska
 

Krajina a zátiší (0)

Krajinomalba - hledání vhodného motivu, práce v plenéru

Krajinomalba - urbanismus - základy perspektivy, kresba a malba budov, ulic apod.

Zátiší - tužka/uhel - důraz na tvary a kompozici

Zátiší - suchý pastel - důraz na kombinaci barev a stínování

Současné problémy krajiny - ekologie (využití koláže)

Prezentace ve veřejném prostoru - výstava nejlepších prací v prostorách školy
 

Velikonoční vejce zpracované netradičním způsobem (0)

Malba vejce na různé materiály, použití techniky stříkání barev, rozprašování

Frotáž - různé povrchy jako způsob zdobení

Velikonoční výzdoba - koláž

Výtvarné směry 19. století a počátek 20.století (0)

Návštěva galerie + seznamení s nejznámnějšími díly:

Impresionismus 1- Manet, Monet

Impresionismus 2 -van Gogh, Gaugain

Postimpresionismus, symbolismus (Rousseau, Munch)

Secese (Klimt), fauvismus (Matisse)

Abstraktní umění - kubismus

Expresionismus, surrealismus

Aukce, skupinová práce, vymyslet legendu ke známému dílu (0)

Seznámení se zásadami aukce

Imitace aukce - hra

Různé výtvarné techniky - praktické zkoušení (0)

3D modelování z papíru

Perokresba - obrázek z písmen

Kresba tužkou, stínování

Malba, skládání barev

Prezentace ve veřejném prostoru - výstava nejlepších prací v prostorách školy
 

Člověk jako výtvarný objekt (0)

Portrét

Figurální kresba a malba - detaily (ruce, nohy) a celá postava (proporce, stínování)

Pohyb těla a jeho umístění v prostoru (vyjádření proměny)

Politická mapa dnešního světa (0)

Typy státních hranic
Znaky státu - přístup k moři, závislost území, územní uspořádání, státní zřízení, politický systém, rozloha, stupeň rozvoje


 

Obyvatelstvo a sídla (0)

Obyvatelstvo - populační vývoj, lidské rasy, jazyky, náboženství, rozmístění obyvatelstva, migrace
Sídla

Hospodářství a mezinárodní organizace (0)

Hospodářské sektory - zemědělství, průmysl, doprava, služby, cestovní ruch, světový obchod
Mezinárodní organizace

Činnost člověka v krajině a globální problémy (0)

Přírodní - globální oteplování (ozonová díra, tání ledovců, skleníkový efekt), kácení lesů, eroze půdy, vymírání druhů, ochrana životního prostředí
Sociální - přelidněnost a výživa lidstva, mezinárodní migrace, AIDS a zdravotní rizika, náboženské a etnické konflikty, obchod s lidmi, drogami a zbraněmi, terorismus

Činnost člověka, ekologie - přírodní a kulturní krajina