Školní vzdělávací program

vzdělávacího zařízení: Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2

Školní vzdělávací program Věřit si a znát (verze 8)

Věřit si a znát

platnost od: od 1. 9. 2021


Anglický jazykČeský jazyk a literaturaChemieDějepisFyzikaHudební výchovaInformatikaKonverzace v anglickém jazyceMatematické praktikumMatematikaNěmecký jazykPohybové hryPracovní výchovaPřírodopisPřírodovědné praktikumSeminář 20. stoletíTělesná výchovaVýchova k občanstvíVýtvarná výchovaVýtvarné projektyZeměpisZeměpisné praktikum
Opakování gramatických časů (0)

Oznamovací způsob kladný a záporný a otázky v  čase přítomném, minulém, budoucím 

Základní vztahy - existenciální (Kdo?...), prostorové (Kde? Kam?...), časové (Kdy?...), kvalitativní (Jaký? Který? Jak?...), kvantitativní (Kolik?...)
 

Podmínková souvětí (0)

Typy podmínkových souvětí
sloveso "would"
 

Konverzační témata (0)

Jednoduchá sdělení- žádost o pomoc, službu, setkání, společenský program

Návštěva ze zahraničí ve škole, škola
Problémy mladých lidí, šikana
Naše budoucnosti
Co by se mohlo stát, kdyby..?
Media, divadla, kina, volnočasové aktivity
Business, svět bohatých, cestování
Úryvky z historie

Poslech s porozuměním (0)

Vhodně zvolený poslech k aktuálně probíranému tématu

Slovní zásoba a tvoření slov (0)

Slovní zásoba vyplývající z probíraného tématu
 

Lexikální princip pravopisu slov

Slovanské jazyky a útvary českého jazyka (0)

Skupiny jazyků, slovanské jazyky, vývoj českého jazyka

Spisovná, hovorová, obecná a nespisovná čeština

Slang a nářečí

Stavba slova, tvoření slov (0)
Způsoby tvoření slov
Kořen, předpona, přípona
Slovotvorný rozbor
Význam slova (0)
Věcný a mluvnický význam slov
Odborná slova
Slovní druhy (0)
Procvičování ohebných a neohebných sl. druhů
Přechodníky (0)
Přítomný, minulý
Užití - archaizmy
Skladba, interpunkce (0)

Opakování učiva o větných členech, zásady interpunkce ve větě jednoduché i v souvětí

Vypravování v umělecké oblasti (0)

Rámcové vypravování
Ich forma, er forma
Ukázky um. vypravování, um. jazyk. prostředky

Popis děje (0)
Shrnutí a procvič. slohového útvaru
Proslov, diskuse (0)

Volba proslovu a jeho přednes
Nácvik diskuse
Strukturovaný životopis
Teze

Úvaha (0)
Shrnutí a procvič. slohového útvaru
Publicistické útvary (0)
Zpráva, oznámení, interwiev, úvodník, komentář, fejeton,reportáž
Literatura (0)

Literatura  přelomu 19. a 20. stol. , pražští Němci,  světová literatura 20. stol., okupační literatura, poválečná literatura, současná literatura

Tvorba vlastních literárních textů

Verš, rým, rytmus

Literatura umělecká a věcná

Organické sloučeniny (0)

Uhlovodíky - alkany, alkeny, alkyny a jejich praktické využití a bezpečnost manipulace s nimi

Deriváty uhlovodíků - alkoholy, aldehydy, ketony, karboxylové kyseliny, jejich praktické využití a bezpečnost manipulace s nimi

Přírodní látky (sacharidy, tuky, bílkoviny) - jejich význam pro živý organismus

Plasty a syntetická vlákna

Fotosyntéza

Energie

Uhlí, ropa, zemní plyn

Jaderná energie

Nevyčerpatelné (alternativní) zdroje energie
 

Chemické reakce (0)

Průběh chemických reakcí

Exotermické, endotermické reakce

Výpočty z rovnic - stechiometrické koeficienty, látkové množství, molární hmotnost, hmotnost, hustota, objem 

Nadstandardně (při dostatku času) - mísení roztoků, výpočet koncentrace kyseliny z chemické reakce, molární koncentrace,...

Redoxní reakce (0)

Oxidace, redukce

Elektrolýza

Výroba železa a oceli

Koroze

Chemie a společnost (0)

Chemický průmysl v ČR - výrobky, rizika v souvislosti s životním prostředím, recyklace surovin, koroze

Chemizace, významné chemické výroby a nehody ve světě

Významné chemické výrobky a výrobci v ČR - např. potravinářské technologie, frakční destilace ropy, výroba paliv, gumárenský průmysl,...

Plasty a syntetická vlákna - vlastnosti, použití, likvidace

Detergenty, pesticidy, insekticidy

Hořlaviny - význam tříd nebezpečnosti

Léčiva a návykové látky

20. století - období 1918 - 1938 (0)

Evropa a svět po první světové válce
Revoluce v Rusku - počátky komunismu
Vznik ČSR a 1. republika - její politický, hospodářský a kulturní význam
Svět ve 20. a 30. letech - SSSR, nástup fašismu - totalitní režimy a jejich důsledky pro svět
Světová hospodářská krize
Společenský a kulturní rozvoj, věda
ČSR - vývoj 1930 - 1938
 

20. století - období 1938 - 1945 (0)

Rozpad ČSR (Mnichovská konference)
Druhá světová válka v Evropě a ve světě, holocaust, důsledky války pro svět
ČSR za druhé světové války - domácí a zahraniční odboj

20. století - období po roce 1945 (0)

Poválečné uspořádání Evropy a světa - bipolarizace
ČSR 1945 - 1948, převrat 1948
Studená válka - důvody, průběh a důsledek
Československo a svět v 60. - 70. letech - rozpad koloniálního systému
Svět a ČSSR v 80. letech - situace ve východním bloku, projevy krize
Pád komunismu

Rozpad Československa, vznik ČR

Vývoj Evropy na přelomu 20 a 21. století, problémy současného světa (terorismus, globalizace), věda, technika, vzdělanost

Kmitání, vlnění, akustika (0)

Kmitání

 • kmitavý pohyb, harmonický, netlumený a tlumený
 • výchylka kmitavého pohybu, okamžitá výchylka, amplituda
 • hmotný bod, pohyb hmot.bodu na pružině, tuhost pružiny
 • pohyb hmotného bodu po kružnici
 • frekvence a perioda kmitavého pohybu

Vlnění

 • vlnová délka a frekvence, rychlost vlny
 • zdroje vlnění

Zvukové jevy

 • zdroje zvuku
 • šíření a rychlost šíření zvuku prostředím
 • tón a jeho vlastnosti
 • odraz zvuku, ozvěna, ohyb zvuku
 • fyziologická akustika, lidské ucho jako přijímač zvuku, ochrana před nadměrným hlukem

 

Elektromagnetické děje (0)

Magnetické účinky elektrického proudu

 • cívka, elektromagnet 
 • elektromagnetická indukce

Střídavý proud

 • generátory el.proudu, elektromotor, transformátor
 • rozvodná el.síť
 • trojfázový proud



Energie (0)

Jaderná energie

 • vývoj názorů na stavbu hmoty
 • atom, atomové jádro
 • izotopy a nuklidy
 • radioaktivita, přirozená, umělá
 • využití jaderného záření
 • řetězová jaderná reakce, řízená, neřízená
 • jaderný reaktor, jaderná energetika
 • jaderné zbraně, ochrana před zářením
Země a vesmír (0)
 • Sluneční soustava
 • Naše Galaxie
 • Člověk poznává vesmír
Světelné jevy (0)

Geometrická optika

 • čočky, zobrazování čočkami
 • optické vlastnosti oka
 • lupa, mikroskop
 • dalekohledy
Polovodiče (0)
 • polovodič 
 • diodový jev
 • vedení el.proudu v polovodičích
 • dioda
 • tranzistor
Vokální činnosti (0)
Rozšíření hlasového rozsahu, čistá intonace - ohled na individuální schopnosti
Reprodukce zapsané melodie

Instrumentální činnosti (0)

Záznam hudby

Instrumentální činnosti II (0)

Hra z not i zpaměti

Jednoduchá improvizace na rytmické a melodické nástroje

Melodická a rytmická složka v kontextu výrazu skladby

Hudebně pohybové činnosti (0)

Taneční improvizace
Rozpoznání tanečního stylu - zvládnutí pohybové vazby

Vyváženost pohybového ( tanečního) ztvárnění doprovodu hudby vůči jejímu obsahu

Poslechové činnosti (0)

Poslech hudebních ukázek k danému období

Vztah a propojení hudby s dalšími druhy umění

Obsah hud. děl

Hudba programní

Dějiny hudby (0)

Periodizace dějin hudby

Vývoj české hudby

Současné hudební styly

Modelování a programování (0)

Standardizovaná schémata a modely

Ohodnocené grafy, minimální cesta grafu, kostra grafu

Orientované grafy, automaty

Modely, paralelní činnost

Kódování a přenos dat: různé možnosti kódování čísel, znaků, barev, obrázků, zvuků a jejich vlastnosti; standardizované kódy; bit; bajt, násobné jednotky; jednoduché šifry a jejich limity

Digitální technologie (0)

Hardware a software
Fungování nových technologií
kolem mě (např. smart technologie, virtuální realita, internet věcí, umělá inteligence)
Sítě
Fungování sítě: klient, server, switch, paketový přenos dat, IP adresa
Princip cloudové aplikace (např. e-mail, e-shop, streamování)
Bezpečnost
Bezpečnostní rizika: útoky (cíle a metody útočníků), nebezpečné aplikace a systémy
Zabezpečení počítače a dat: aktualizace, antivir, firewall, zálohování a archivace dat
Digitální identita
Digitální stopa: sledování polohy zařízení, záznamy o přihlašování a pohybu po internetu, sledování komunikace, informace o uživateli
v souboru (metadata); sdílení a trvalost (nesmazatelnost) dat
Fungování a algoritmy sociálních sítí

Moje rodina a přátelé (0)

Slovní zásoba rodina, fráze a věty týkající se tématu Rodina a přátelé.

Počasí a změny klimatu (0)

Slovní zásoba, fráze a věty týkající se tématu Počasí, změny klimatu a jejich příčiny.

ČR, Praha (0)

Slovní zásoba, fráze a věty týkající se tématu ČR a Praha.

Obchody ve městě (0)

Slovní zásoba, fráze a věty týkající se tématu Jídlo a nakupování.

Zaměstnání a studium (0)

Slovní zásoba, fráze a věty týkající se tématu Zaměstnání a studium .

Sjednání schůzky, pohovor, rozhovor (0)

Slovní zásoba, fráze a věty k tématu Sjednání schůzky, pohovoru a rozhovoru.

Vánoce (0)

Slovní zásoba, fráze a věty týkající se tématu Vánoce.

Problémy a rady (0)

Slovní zásoba, fráze a věty týkající se tématu Problémy a rady.

Cestování (0)

Slovní zásoba, fráze a věty týkající se tématu Cestování.

Operace s čísly, operace s algebraickými výrazy (0)

Číselné výrazy

Algebrické výrazy

Úlohy z příprav k PZ

Dělitelnost, rovnice, měřítko, poměr, přímá a nepřímá úměrnost, procenta ve slovních úlohách (0)

Lineární rovnice

Slovní úlohy

Úlohy z příprav k PZ

Otevřené geometrické úlohy (rýsování), uzavřené úlohy z početní geometrie (0)

Konstrukční úlohy

Úlohy z početní geometrie

Úlohy z příprav k PZ

„Řešení pravoúhlého trojúhelníka“ (0)

Pythagorova věta

Goniometrické funkce

Výpočty v obrazcích a tělesech

Úlohy z příprav k PZ

Shodnost a podobnost v geometrických útvarech (0)

Shodnost a podobnost v konstrukčních úlohácha v obrazcích

Geometrické hlavolamy

Nestandardní aplikační úlohy a problémy, úlohy ze statistiky (0)

Logické úlohy

Číslicové hlavolamy

Číselné řady

Algoritmy ve výpočtech

Zábavné úlohy

Úlohy z příprav k PZ

Úlohy z finanční matematiky (0)

Statistika

Zpracování tabulek

Úlohy z příprav k PZ

Hraní deskových her (0)

Kombinace

Logika

Pravděpodobnost

Lomený výraz (0)

Pojem lomený výraz
Krácení a rozšiřování lomených výrazů
Sčítání, odčítání, násobení a dělení lomených výrazů
Smysl lomeného výrazu
Složený lomený výraz









 

Lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli (0)
Řešení lineárních rovnic s neznámou ve jmenovateli
Aplikace pří řešení úloh o společné práci
Řešení jednoduchých nerovnic
Soustavy lineárních rovnic (0)
Soustava dvou rovnic se dvěma neznámými
Jedna rovnice se dvěma neznámými - nekonečně mnoho řešení
Řešení soustavy dosazovací, sčítací, kombinovanou a grafickou metodou
Řešení slovních úloh pomocí soustavy lineárních rovnic
Řešení slovních úloh na pohyb, společnou práci a na směsi pomocí soustavy lineárních rovnic
Podobnost (0)

Poměr podobnosti
Podobnost trojúhelníků
Věty o podobnosti trojúhelníků a jejich užití
Poměr stran v podobných trojúhelnících
Dělení úsečky v daném poměru, změny délek úseček v daném poměru

Funkce (0)
Pojem funkce, definiční obor funkce, množina hodnot funkce
Závisle a nezávisle proměnná
Vyjádření rovnicí, tabulkou, grafem
Funkce rostoucí, klesající
Funkce konstantní, lineární, kvadratická
Přímá úměrnost jako zvláštní případ lineární funkce
Nepřímá úměrnost
Funkce s absolutní hodnotou
Goniometrické funkce (0)
Goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku
Odvození goniometrických funkcí ostrých úhlů jako poměr stran podobných trojúhelníků
Funkce sinus, kosinus, tangens
Užívání tabulek a kalkulátoru pro určování hodnot těchto funkcí
Užití funkce sinus, kosinus, tangens k řešení úloh z praxe
Jehlan, kužel, koule (0)
Jehlan, kužel - popis, sítě těles
Koule - popis
Výpočet objemu, povrchu, řešení úloh z praxe
Obvody a obsahy n-úhelníků
Platonova tělesa
Finanční matematika (0)

Základní pojmy finanční matematiky
Výpočet úroku z dané jistiny za určité období při dané úrokové míře (zdanění)
Výpočet jistiny
Jednoduché a složené úrokování
Řešení úloh vycházející z aktuální situace v praxi, využíváme Euro
Úvahy podnikatele (nákresy, schémata)

Základy technického rýsování (0)

Technické rýsování, kótování, rýsování od ruky
Promítání na dvě kolmé průmětny (nárys, bokorys)
Aplikační a problémové úlohy
 

Slovní zásoba a tvoření slov (0)

navazování kontaktů, cizí země, národy a jazyky, povolání, život ve městě, na venkově, doprava, popis svého bydliště, druhy sportů, popis jednotlivých medií, popis VIP, počasí, příroda, životní prostředí, lidské tělo, zdraví, dovolená a prázdniny, rodinné oslavy, svátky

tvorba nových slov - složenin, synonyma a antonyma 

Základní gramatické struktury a typy vět (0)

Minulý čas - perfektum a préteritum, přídavná jména, tvorba komparativu a superlativu, tázací a ukazovací zájmenná příslovce, neurčitá a ukazovací zájmena, vedlajší věty a podřadící spojky, slovesná rekce

Základní pravidla komunikace (0)

Diskuse - pro a kontra argumenty, psaní dopisu, sms, e-mailů, vyjádření svého názoru a jeho obhajoba, tvorba životopisu a homepage, vyslovit přání, gratulaci

Jednoduchá sdělení (0)

adresa, blahopřání, gratulace, pozdrav a dopis z prázdnin, omluva, sms, e-mail, žádost

Tématické okruhy (0)

Nové kontakty, život ve městě a na vesnici, sport, hry, zábava, povolání, lidské tělo, zdraví, svět médií, příroda, životní prostředí, počasí, prázdniny, tradice a zvyky, svátky, důležité zeměpisné údaje, reálie německy mluvících zemí

Pohybové hry (0)

• Míčové hry

• Úpolové hry

• Psychomotorické hry

• Netradiční hry

Léčivé rostliny, koření (0)

Rostliny a zdraví
Účinky rostlin
Alergie
Zneužívání (drogy)
Možnosti vzdělání (0)
Příprava
Přijímací řízení
Návaznost stupňů vzdělání
Kurzy, rekvalifikace
Zaměstnání (0)
Pracovní příležitosti regionu (úřady práce)
Sociální a komunikační dovednosti při získávání zaměstnání
Administrativa při žádání o práci
Nejčastější úpravy bytové jednotky (0)
Estetika bydlení
Vhodný výběr materiálu
Alergie ve vztahu k bydlení
Sestavování předmětů (0)

Výběr pomůcek, nebezpečí při manipulaci s pomůckami.
Specifické vlastnosti materiálu a pomůcek
Náročné technické kreslení, náčrty, plány

Vývoj, stavba a složení Země (0)

Země a vesmír - vznik a stavba

Stavba a vývoj Země - litosféra, hydrosféra, atmosféra, pedosféra, biosféra

Nerosty, horniny - vznik, vlastnosti, kvalitativní třídění, praktický význam a využití zástupců, určování jejich vzorků, rudy a fosilní paliva

Vnitřní a vnější geologičtí činitelé - jejich příčiny a důsledky :eroze, zemětřesení a vulkanismus, tsunami, činnost vody a ledovců, činnost živých organismů včetně člověka

Půdy - složení, vlastnosti a význam půdy pro výživu rostlin, její hospodářský význam pro společnost, nebezpečí a její devastace, možnosti a příklady rekultivace






 

Geologický vývoj Země a vývoj života (0)

Historie a stratigrafie světa s důrazem na Českou Republiku (zejména Češkého masivu)

Prahory

Starohory

Prvohory

Druhohory

Třetihory

Čtvrtohory

Současná biosféra (0)

Rozmanitost organismů a ekosystémů

Příroda ČR a její problému v kontextu globálních problémů - znečištění ovzduší, problematika freonů a ozonové díry, globální oteplování a jeho příčiny a důsledky (konfrontace vědecká většina vs. extrémistické názory), problematika orné půdy a eroze, kůrovec,...

Dědičnost (0)

DNA - její struktura a význam

Replikace, Transkripce, Translace

Klonování a šlechtění

GMO

Problematika genetických onemecnění

Johann Gregor Mendel

Dědičnost a proměnlivost organismů (0)

Dědičnost

Přírodní látky - cukry, tuky a bílkoviny. (0)

Přírodní látky

Praktické metody poznávání přírody. (0)

Mikroskop, poznávání přírody

Praktické metody poznávání přírody. Systém rostlin (0)

Systém rostlin a živočichů

Praktické metody poznávání přírody. Zásady bezpečnosti práce. (0)

Bezpečnost práce

Základní struktura organismů. (0)

Buňka

Výsledek a důsledek II. světové války, Postupimská konference a Norimberský proces (0)

Norimberský proces, Postupimská konference, období po roce 1945, KSČ

OSN – její smysl, politika a význam (0)

OSN

Zrod studené války a železné opony (0)

Studená válka

Železná opona

Trumanova doktrína, Marshallův plán, NATO (0)

NATO

Studená válka

Trumanova doktrína

Marshallův plán

Rozdělení Německa, Berlínská krize (0)

Poválečné Německo

Berlínská krize

Vývoj ČSR do roku 1953, únorový převrat a politické procesy (0)

ČSR do roku 1953

Odsun sudetských Němců

Čína, Indie a zánik koloniálního systému (0)

Zánik koloniálního systému

Mccarthismus, korejská válka, D. Eisenhower (0)

Korejská válka

Blízký východ a židovsko – arabské války (0)

Arabské války

Evropa v pohybu: povstání v NDR, Polsku, Maďarsku (0)

Povstání v NDR, Polsku a Maďarsku

Sputnik a raketová éra (0)

Raketová éra

Trhliny v železné oponě, východní a západní tajné služby (0)

SSSR x USA

Trhliny v železné oponě

Kubánská revoluce, raketová krize a J. F. Kennedy (0)

Kubánská revoluce

J.F. Kennedy

Vietnamská válka a L. Johnson (0)

Vietnamská válka

Pražské jaro, okupace ČSSR, normalizace a konsolidace (0)

Okupace ČSSR

Charta 77

Disidentské hnutí, vývoj v Polsku, Solidarita, Charta 77 (0)

Disidentské hnutí

Vývoj v Polsku

Reaganova ofenziva a Gorbačovova politika, konec studené války (0)

Konec studené války

Revoluce ve východní Evropě, zánik Sovětského Svazu a Jugoslávie (0)

Revoluce ve východní Evropě

Demokratizace střední a východní Evropy, vítr změn (0)

Střední a východní Evropa - demokratizace

Vývoj v ČSFR do roku 1993, rozdělení státu na ČR a SR (0)

ČSFR  - vývoj do roku 1993, rozdělení.

 

ČR a její začlenění do Evropy (0)

ČR v Evropě - začlenění.

 

EU – její historie a vývoj, struktury, směřování (0)

EU

Politicko - chospodářský vývoj

Největší světové konflikty na přelomu století (0)

Světové konflikty na přelomu století

Historie terorismu, hrozba budoucnosti (0)

Terorismus - historie

Globalizace a směřování současné civilizace (0)

Globalizace

Aktivita při veškerých činnostech v hodinách Tv (atletika, gymnastika, sportovní i pohybové hry,…) (0)

 

Pohybové hry – různé zaměření, netradiční sporty (softball, frisbee)
 

 

Gymnastika – akrobacie - kotoul vzad do zášvihu rukou, stoj na rukou, rovnovážné polohy, hrazda - výmyk tahem,rozšiřující učivo - rondát kruhy, seskoky z trampolíny, šplh na tyči, laně bez přírazu, kruhy - svis vznesmo, střemhlav, houpání s obraty, houpání se shyby u předhupu


Estetické a kondiční formy učení – aerobic, rytmická gymnastika, country tance; kruhový trénink, variabilní trénink
Úpoly – technika pádů, základy sebeobrany

Atletika – sprint (rozvoj rychlosti), vytrvalost (rozvoj aerobní vytrvalosti), skok do dálky, skok do výšky (rozvoj dynamické síly DK a koordinace), vrh koulí (rozvoj síly HK) – základy technik; atletická abeceda


Sportovní hry – kopaná, florbal, volejbal, basketbal, házená, herní činnosti jednotlivce, herní kombinace, herní systémy, pravidla a historie, utkání




 

Rekreační sport, režim dne, úprava životního stylu žáka (0)

Turistika a pohyb v přírodě – příprava na výlet, bezpečnost silničního provozu, orientační běh, práce s buzolou

Plavání – různé plavecké styly, záchrana tonoucího, triatlon

Lyžování, snowboarding, bruslení – sjezdové lyžování - carving, základy jízdy na snowboardu, jízda na vleku, základy bruslařské techniky (hokej)

Hygiena a bezpečnost v hodinách Tv a na škol. akcích; 1. pomoc (improvizované ošetření poranění a přesun zraněného) (0)

Sportovní hry, hra bez rozhodčího, koedukovaná utkání

ŠvP-bezpečnost pohybu v letním přírodním (horském) prostředí, typická poranění a základy 1. pomoci, výstroj a výzbroj

Mimoškolní akce, reprezentace na turnajích (0)
Mezitřídní utkání, školní turnaje, turnaje na školních akcích, Dětský den,…
Následné vyhodnocení a vyhlášení výsledků
Úvodní, závěrečná část vyučovací jednotky; kompenzační cvičení na odstranění svalových disbalancí (0)
Komunikace v Tv – řízení rozcvičky; utkání, zápis z utkání; grafický zápis gymnastických prvků
Smysl společenství (0)

Spolupráce mezi lidmi a její výhody

Světová náboženství (0)

Pojem náboženství
Role náboženství v životě
Přehled světových monoteistických náboženství
Nebezpečí náboženských sekt

Občanská společnost (0)

Složky státní moci
Ústava ČR - struktura, obsah
Demokracie přímá a nepřímá, znaky demokratického způsobu rozhodování a řízení státu
Politický pluralismus, volby, volební právo
Význam a funkce právního řádu, orgány právní ochrany občanů, soustava soudů, trestní postižitelnost

Člověk v ekonomických vztazích (0)

Dělba práce
Vznik peněz jejich funkce a podoby
Principy a ochrana tržního hospodářství, příčiny a důsledky korupce
Státní rozpočet, daně
Pracovní právo

Sociální vztahy (0)

Životní úroveň
Sociální politika státu, sociální síť, lidská solidarita - pomoc lidem v nouzi

Svět a Evropa (0)

Integrační proces a jeho vývoj, EU a ČR.
Mezinárodní spolupráce a její výhody a významné mezinárodní organizace.

Globalizace její projevy, významné globální problémy a způsoby jejich řešení.

Grafické techniky (0)

Přáníčko někomu blízkému
Zpracování papíru - quilling

Fotografie - krajina, urbanismus

Logo naší školy, logo do mobilního telefonu
 

Reklama - komunikační grafika 

Prezentace ve veřejném prostoru - výstava nejlepších prací v prostorách školy









 

Projekt futuristického domu (0)

projekt - návrh domu v perspektivě, půdorysu, nárysu a bokorysu

návrh mrakodrapu - kolektivní práce, každý jedno patro, různé výtvarné techniky

Vzpomínka na dětství (0)

barevný návrh oblíbené hračky - design

kronika mého života - písmo, iluminace, perokresba

Graffiti, historie a současnost (0)

velkoplošný formát - volná tvorba grafitti jako vyjádření osobnosti

Rocková a popová hvězda - pohled na moderní hudbu (0)

abstraktní malba - reflexe hudebního motivu, nálady

"Vědecká" kresba s odborným popisem a soupisem přírodnin (0)

kombinace kresby a fotografie, s popisem - vymyšlené zvíře, rostlina

Výtvarné směry 20. století, současnost (0)

základní orientace ve výtvarných směrech :

1. abstraktní malířství

2. akční malba (J. Pollock)

3. Informel

4. Kinetické umění, op-art

5. minimalismus x hyperrealismus

6. konceptuální umění (performance, bodyart, landart, instalace, happening)

 

 

prezentace v PDF - můj oblíbený autor (malíř, sochař, performer apod.)

Vliv médií na uměleckou tvorbu (0)

vytvoření reklamního sdělení - krátký film, spot na internetu - mediální prezentace

výtvarné zpracování zadaného tématu pro tiskoviny (do časopisu, novin) - využití elektronických médií jako zdroje inspirace a informace

Kresba a grafika (0)

Kresba tužkou

Perokresba

Detaily lidského těla – obličej, ruce, proporce

Malba (0)

Krajinomalba – proměny podle ročních období

Abstrakce, geometrie a umění

Zátiší

Urbanismus a krajina

Tvoření v prostoru (0)

Základy keramiky

Papírmaše

Skládání papíru

Modelování

Divadlo – kulisy, loutky

Kombinované techniky (0)

Linoryt

Suchá jehla

Koláž

Asambláž

České a světové výtvarné umění (0)

Středověké umění

Renesance, baroko, klasicismus

Umění 19. století

Umění 20. století

Současné umění

Návštěva galerie

Poloha ČR a přírodní prostředí ČR (0)

Poloha a vývoj území ČR, postavení ČR v mezinárodních organizacích
Přírodní prostředí ČR - povrch, podnebí, vodstvo, půda, nerostné suroviny, ochrana přírody







 

Obyvatelstvo ČR (0)

Obyvatelstvo - počet, rozmístění (jádrová a periferní sídla), struktura dle věku a pohlaví, náboženství, zaměstnanost, migrace, menšiny

Hospodářství ČR (0)

Hospodářské sektory ČR - zemědělství, průmysl, doprava, služby a cestovní ruch

Kraje ČR (0)

Administrativní člěnění ČR, kraje ČR - přírodní a socioekonomická charakteristika

Činnost člověka - ekologie (0)

Přírodní a kulturní krajina

Činnost člověka - sociální (0)

Přelidněnost a výživa lidstva, mezinárodní migrace, AIDS a zdravotní rizika, náboženské a etnické konflikty, obchod s lidmi, drogami a zbraněmi, terorismus

Činnost člověka - přírodní (0)

Globální oteplování (ozonová díra, tání ledovců, skleníkový efekt), kácení lesů, eroze půdy, vymírání druhů, ochrana životního prostředí

Tematické mapy (0)

Podnebí, vegetace, politické mapy, mezinárodní integrace, průmysl, zemědělství

Regiony (0)

Kontinenty, světadíly, státy, autonomní a zámořské oblasti; sídla; kultura, náboženství, jazyky