Školní vzdělávací program

vzdělávacího zařízení: Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2

Školní vzdělávací program Věřit si a znát (verze 8)

Věřit si a znát

platnost od: od 1. 9. 2021


Anglický jazykČeský jazyk a literaturaHudební výchovaMatematikaPracovní výchovaPrvoukaTělesná výchovaVýtvarná výchova
Rozumí jednoduchým pokynům učitele
Reaguje na jednoduché pokyny učitele
Dokáže zopakovat slova z probíraných tematických celků
M-Seznamuje se se zvukovou podobou cizího jazyka
Odliší poezii od prózy
Zvládne správné, plynulé a výrazné čtení s porozuměním
Naučí se pracovat podle pokynů učitele
Naučí se základní pravidla slušného chování při komunikaci s vrstevníky i dospělými
Pozná chyby ve výslovnosti, naučí se správně vyslovovat, sám se opraví
Vypráví vlastní zážitky přiměřeně svému věku
Naučí se správně držet psací náčiní, sedět při psaní, umístit sešit na lavici....
Umí správně psát písmena malé i velké abecedy, spojovat je do slov a jednoduchých vět
Umí vyprávět jednoduchý příběh podle obrázkové osnovy
Určí správné pořadí vět ve vyprávění
Získá kladný vztah k literatuře, tvoří krátký mluvený projev
Píše správně podle diktátu písmena, slabiky, slova
Naučí se správně přepsat a opsat text přiměřený věku
Rozlišuje pravopis velkých písmen ve jméně a na začátku věty
Vymýšlí a domýšlí příběhy, rozvíjí fantazii
M-Rozumí pokynům přiměřené sloožitosti
M-Spojuje písmena a slabiky
M-Zná všechna písmena malé a velké abecedy
M-Pamatuje si a reprodukuje jednoduché říkanky a dětské básně
Získává individuální pěveckou dovednost
Udrží samostatně melodii spolu s učitelem doprovázenou harmonií a poznává zákl. hud. označení
Rytmizuje jednoduché melodie a lid. písně
Pohybem se orientuje v základních lidových tancích
Rozpoznává v proudu znějící hudby prostředky hudebního výrazu, tempa a dynamicky
Seznamuje se s jednotlivými hud. nástroji symfonického orchestru
M-Zpívá jednoduché písně v rozsahu kvinty
M-Reaguje pohybem na tempové a rytmické změny
Dokáže používat čísla k vyjádření počtu,určit počet předmětů, najít skupinu předmětů v daném počtu, a oboru (prostřednictvím manipulace s předměty)
Provádí zpaměti jednoduché početní operace v oboru čísel do 20
Učí se řešit a tvořit slovní úlohu, řešení provádí matematickým výrazem a vytvoří odpověď
Umí číst a zapsat číslo v oboru do 20
Dokáže porovnávat čísla do 20 na základě množství nebo pořadí
Rozlišuje hodinu a minutu
Učí se orientovat se na číselné ose
Učí se orientovat v tabulce a jednoduchém schématu
Rozliší a pojmenuje základní geom. tvary a tělesa, najde jejich reprezentaci ve svém okolí
Rozliší a určí, která věc je větší nebo menší
Orientuje se v rovině a prostoru
M-Čte, píše a používá číslice v oboru do 10
M-Porovnává množství a vytváří soubory prvků podle daných kritérií v oboru do 10
M-Zná matematické operátory +,-,=,... a umí je zapsat
M-Sčítá a odčítá s užitím názoru v oboru do 10
M-Modeluje jednoduché situace podle pokynů a s využitím pomůcek
M-Doplňuje jednoduché tabulky, schémata a posloupnosti čísel v oboru do 10
M-Pozná a pojmenuje základní geom. tvary
Tvoří jednoduché výrobky z přírodních materiálů
K realizaci využívá předlohy
Pozoruje různá stadia vývoje rostlin
Uvědomuje si cyklické změny přírody
Učí se správně stolovat
M-Zvládá základní manuální dovednosti při práci s jdnoduchými materiály a pomůckami
M-Zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci e stavebnicemi
M-Chová se vhodně při stolování
Poznává prostředí a okolí školy a orientuje se v něm, orientuje se v místě bydliště
Rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi
Využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti
Pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
Uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle
Projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví
Dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval zdraví své i jiných
Učí se tolerovat a respektovat odlišnosti spolužáků
Seznámí se se základními pravidly siln. provozu
Seznámí se a učí se zvládat pokyny dospělých při mimoířádných situacích
M-Orientuje se v okolí svého bydliště a v okolí školy
M-Má osvojené základy společenského chování
M-Při setkání s neznámými lidmi se chová adekvátně
M-Zná rozvržení svých denních činností
M-Pozná nejběžnější druhy domácích a volně žijících zvířat
M-Uplatňuje hygienické návyky a zvládá sebeobsluhu, popíše své zdravotní potíže, pocity, zvládá ošetření drobných poranění
M-Reaguje adekvátně na okyny dospělých při mimořádných událostech
Naučí se jednoduché pohybové činnosti, které podporují pohybové schopnosti a dovednosti jednotlivce
Učí se spolupracovat s ostatními dětmi, při kolektivních hrách respektuje spolužáky
Učí se reagovat na jednoduché povely a pokyny
Seznamuje se se zásadami hygieny při pohybových činnostech
Učí se jednoduché cviky, které podporují správné držení těla
M-Zvládá podle pokynů přípravu na pohybovou činnost
Osvojí si základní dovednosti pro výtvarnou práci
Rozeznává základní tvary, objekty, barvy
Rozvíjí smyslovou citlivost, vnímavost a představivost
Uplatňuje osobitost při výtvarné práci
Vyjádří své prožitky a představy, pracuje s různými nástroji a materiálem
Volně pracuje se základními tvary, objekty, kombinuje barvy
M-Učí se zvládat základní dovednosti pro vlastní tvorbu
M-Uplatňuje vlastní zkušenosti, prožitky a fantazii při tvůrčích činnostech