Školní vzdělávací program

vzdělávacího zařízení: Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2

Školní vzdělávací program Věřit si a znát (verze 8)

Věřit si a znát

platnost od: od 1. 9. 2021


Anglický jazykČeský jazyk a literaturaHudební výchovaMatematikaPracovní výchovaPrvoukaTělesná výchovaVýtvarná výchova
Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele
Reaguje verbálně i neverbálně na jednoduché pokyny a otázky učitele
Dokáže použít slova a slovní spojení z probíraných tematických celků
M-Seznamuje se se zvukovou podobou cizího jazyka
Upevňuje správnou techniku čtení
Umí pracovat podle pokynů učitele
Učí se pracovat samostatně podle zadání
Dodržuje základní pravidla slušného chování při komunikaci s vrstevníky i dospělýmí
Správně vyslovuje
Učí se správně dýchat a frázovat při mluveném i reprodukovaném projevu
Vypráví vlastní zážitky přiměřeně věku
Píše správně všechna písmena, jednoduché věty a texty
Vypráví příběh podle osnovy, určí správné pořadí vět v textu
Najde v textu nebo uvede příklad slov stejného nebo opačného významu, slova příbuzná
Pozná podstatná jména, slovesa, spojky, předložky
Naučí se používat správné tvary slov
Učí se rozlišit větu jednoduchou a souvětí
Učí se vhodně spojit věty jednoduché
Odliší v textu i řeči druhy vět
Ovládá pravopis i/y po tvrdých a měkkých souhláskách
Píše správně ú/ů, skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě. mě
Rozlišuje psaní velkého písmene na začátku věty a ve jméně
Uvědoměle používá párové souhlásky na konci slova
M-Čte s porozuměním jednoduché texty
M-Zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním
M-Píše písmena a číslice - dodržuje správný poměr výšky písmen ve slově, velikost, sklon a správné tvary písmen
M-Dodržuje správné pořadí písmen ve slově a jejich úplnost
M-Opisuje a přepisuje krátké věty
M-Tvoří slabiky
M-Rozlišuje věty, slova, slabiky a hlásky
M-Píše velká písmena na začátku věty a ve vlastních jménech
M-Reprodukuje krátký text podle otázek a ilustrací
M-Při poslechu krátkých pohádek a příběhů udržuje pozornost
Rozvíjí individuální pěveckou dovednost
Uči se zvládat intonaci a rytmus zpívaných lidových písní, reprodukuje hudební motivy
Tvoří - udrží samostatně melodii lid. písní spolu s učitelem doprovázenou harmonií
Reprodukuje motivy, témata jednoduchých skladbiček pomocí hudebních nástrojů z Orffova instrumentáře, zobcových fléten, keyboardů apod.
Pohybem dokáže vyjádřit změny ve výrazu hudby
Slovně vyjádřuje a určuje základní druhy hudebních nástrojů a jejich jednotlivé zástupce
Poznává základní délky a výšky not
Sluchem rozpozná hudební nástroje, hudbu vokální, instrumentální a reprodukuje dojmy z hudby
M-Správně a hospodárně dýchá a zřetelně vyslovuje při rytmizaci říkadel i při zpěvu
M-Rozliší sílu zvuku
Dokáže používat čísla k vyjádření počtu,najít skupinu předmětů v daném počtu a oboru (prostřednictvím manipulace s předměty)
Dovede psát a číst čísla do 100
Orientuje se na číselné ose
Uplatňuje početní operace při řešení slovních úloh
Umí sčítat a odčítat čísla v oboru do 100
Počítá příklady v oboru násobilky 2,3, 4, 5, 10
Vyřeší slovní úlohu (na základě manipulace s předměty), matematickým výrazem a vytvoří odpověď
Rozliší hodinu a minutu
Orientuje se v tabulce a jednoduchém schématu
Pozná základní rovinné tvary a tělesa, dovede najít reprezentaci těchto tvarů v realitě
Rozezná lomenou čáru, přímku, úsečku
Umí porovnat velikosti útvarů, skládá útvary z trojúhelníků, obdélníků
M-Poznává množství a vytváří soubory prvků podle daných kritérií v oboru do 15
M-Čte, píše a používá číslice v oboru do 15
M-Sčítá a odčítá s užitím názoru v boru do 15
M-Dopňuje jednoduché tabulky, schémata a posloupnosti čísel v oboru do15
M-Zvládá orientaci v prostoru a používá výrazy vpravo, vlevo, pod, nad, před, za, nahoře, dole, vpředu, vzadu.
M-Uplatňuje matemetické znalosti při manipulaci s mincemi
M-Umí graficky znázornit základní geom. tvary
M-Umí používat pravítko
Tvoří jednoduché výrobky z přírodních i neobvyklých materiálů
Při realizaci využívá předlohy a instruktáž
Pozoruje a zaznamenává různá stadia vývoje rostlin
Pečuje o pokojové rostliny
M-Vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů
M-Zvládá elementární činnosti a dovednosti při práci se stavebnicemi
M-Provádí pozorování přírody v jednotlivých ročních obdobích
M-Pečuje o nenáročné rostliny
M-Upraví stůl pro jednoduché stolování
M-Chová se vhodně při stolování
Orientuje se v místě bydliště, obci
Zná okolní krajinu
Pozoruje proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
Dokáže určit přírodniny podle nápadných znaků
Zkoumá výskyt organismů v určitém prostředí
Zná význam životního prostředí učí se rozlišit přírodní a umělé prvky v okolní krajině
Zná zásady hygieny a zdraví
Orientuje se v čase
M-Popíše a zvládne cestu do školy
M-Zná role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, rozlišuje blízké příbuzenské vztahy
M-Poznává různé lidské činnosti
M-Pozoruje a na základě toho popíše některé viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
M-Rozezná nebezpečí, dodržuje zásady bezpečného chování tak,aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
Umí spolupracovat s ostatními dětmi, při kolektivních hrách respektuje spolužáky
Dokáže reagovat na jednoduché povely a pokyny
Zná zásady hygieny při pohybových činnostech
Naučí se jednoduché cviky, které podporují správné držení těla
Aktivně se zapojuje do tělovýchovných chvilek
M-Zvládá podle pokynů přípravu na pohybovou činnost
M-Reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti
M-Dodržuje základní zásady bezpečnosti při pohybových činnostech a má osvojeny základní hygienické návyky při pohybových aktivitách
M-Uplatňuje správné způsoby držení těla v různých polohách a prac. činnostech
Rozvíjí fantazii, vyjadřuje své vlastní zážitky a představy
Uplatňuje komunikační schopnosti při výtvarné práci
Rozvíjí smyslové vnímání
Seznamuje se s perspektivou
Prohlubuje základní dovednosti pro výtvarnou práci
M-Zvládá základní dovednosti pro vlastní tvorbu
M- Učí se rozpoznávat, pojmenovávat a porovnávat linie, barvy, tvary, objekty ve výsledcích tvorby vlastní, tvorby ostatních a na příkladech z běžného života ( s dopomocí učitele)
M-Uplatňuje vlastní zkušenosti, prožitky a fantazii při tvůčích činnostech, učí se výsledky své činnosti sdělit svým spolužákům