Školní vzdělávací program

vzdělávacího zařízení: Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2

Školní vzdělávací program Věřit si a znát (verze 8)

Věřit si a znát

platnost od: od 1. 9. 2021


Anglický jazykČeský jazyk a literaturaHudební výchovaMatematikaPracovní výchovaPrvoukaTělesná výchovaVýtvarná výchova
Umí vyjmenovat anglickou abecedu a hláskuje jednoduchá slova
Reaguje verbálně na jednoduché otázky učitele
Chápe jednoduchou konverzaci dvou osob
Čte krátké a jednoduché texty
Učí se rozlišovat psanou a mluvenou podobu slov
Píše správně slova a jednoduché věty z probíraných tematických celků
Orientuje se v obrázcích na základě poslechu
M-Je seznámen se zvukovou podobou cizího jazyka
Zvládne plynule a pozorně číst
Osvojí si zdvořilé vystupování
Reprodukuje na přiměřené úrovni své vlastní zážitky
Seznamuje se se základními slohovými útvary
Zvládne správně napsat a odůvodnit y/i
Píše správně velká písmena na začátku vět a v typických případech
Čte text s porozuměním, recituje báseň zpaměti
Umí vyjádřit svůj prožitek z přečteného
Rozezná poezii a prózu
Orientuje se v textu, vyhledává klíčová slova
Seznamuje se se základními slovními druhy
Uvědoměle používá párové souhlásky uprostřed a na konci slova
M-Dbá na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné dýchání
M-Převádí slova z mluvené do psané podoby
M-Rozezná samohlásky (odlišuje jejich délku) a souhlásky
Upevňuje individuální pěveckou dovednost
Zvládá intonaci a rytmus zpívaných lidových písní, reprodukuje hudební motivy
Tvoří - udrží samostatně melodii
Využívá jednoduché hud. nástroje k doprovodné hře
Seznamuje se s taktováním dvoučtvrťový, tříčtvrťový a čtyřčtvrťový taktů
Pohybem reaguje na změnu hudebního výrazu, tempa a dynamiky
Podle sluchu se učí poznávat a určuje základní druhy hudebních nástrojů a jejich jednotlivé zástupce
Zvládá zápis not konkrétní výšky a délky
M-Pozorně vnímá jednoduché skladby
Píše a čte čísla do 1000,počítá do 1000 po desítkách, stovkách, porovnává čísla do 1000
Zobrazí číslo na číselné ose
Pamětně i písemně sčítá a odčítá
Násobí v oboru násobilky, násobí 2-ciferná a 3-ciferná číslal jednociferným
Seznámí se s dělením se zbytkem
Zvládná dělení mimo obor násobilek
Samostatně provádí zápis, řešení a odpověď slovních úloh
Rozlišuje: sekunda, minuta, hodina
Převádí hodiny na minuty, minuty na sekundy
Pozná jednotky objemu, pozná jednotky hmotnosti
Orientuje se v tabulce a jednoduchém schématu
Rozezná, pojmenuje a popíše rovinné útvary
Narýsuje trojúhelník, čtverec, obdélník, čtyřúhelník, popisuje vrcholy
Narýsuje kružnici
Umí porovnat velikosti útvarů měřením, přenášením úsečky
Zvládne dorýsovat jednoduchý osově souměrný útvar
Na základě zkušeností dokáže vytvořit a vyřešit slovní úlohu
Dokáže využít teoretické poznatky v praxi
M-Porovnává množství a vytváří soubory prvků podle daných kritérií v oboru do 20
M-Čte, píše a používá číslice v oboru do 20,numerace do 100
M-Sčítá, odčítá s užitím názoru v oboru do 20
M-Řeší jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání v oboru do 20
M-Umí rozklad čísel v oboru do 20
M-Doplňuje jednoduché tabulky, schémata a posloupnosti čísel v oboru do 20
M-Zplatńuje matemetické znalosti při manipulaci s drobnými mincemi
M-Rozezná přímku a úsečku, narýsuje je a ví, jak se označují
Tvoří jednoduché výrobky z přírodních i neobvyklých materiálů
K realizaci využívá instruktáž a vlastní fantazii
Dokáže připravit jednoduchou tabuli ke stolování
Při stavbách využívá konstrukční prvky, přemýšlí o stabilitě staveb
M-Pracuje podle slovního návodu a předlohy
M-Provádí pozorování přírody v jednotlivých ročních obdobích a popíše jeho výsledky
M-Pečuje o nenáročné rostliny
Zvládne orientaci v místě a okolí školy, bydliště
Vysvětlí polohu bydliště a školy a vyznačí jej v jednoduchém plánu, vyznačí cestu na určité místo
Určí světové strany v přírodě podle mapy
Seznámí se s činností a významem místního úřadu, muzea, pošty, zdravotního zařízení
Rozliší nejčastěji užívané dopravní značení
Určí a pozná přírodní a umělé prvky v krajině
Osvojí si dovednosti a poznatky potřebné k ochraně životního prostředí
Objevuje a zjišťuje propojenost přírody
Nachází na základě elementárních poznatků souvislosti v přírodě
Rozliší postavení jedince v rodině, role členů rodiny, příbuzenské vztahy, funkce rodiny, zaměstnání rodičů
Rozpozná ve svém okolí jednání a chování lidí
Rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci, nebezpečí v okolí
Orientuje se v čase, kalendáři, zná režim dne, roční období
Vysvětlí základní funkce jednotlivých orgánů lidského těla
Rozlišuje etapy lidského života
Pozná lidské smysly a jejich význam
Seznámí se s významnými osobnostmi obce
Seznamuje se se základními vlastnostmi pevných, kapalných a plynných látek
M-Zná nejvýznamější místa v okolí
M-Projevuje toleranci k odlišnostem spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům
M-Pojmenuje nejběžnější povolání a pracovní činnosti
M-Pozná kolik je hodin, orientuje se v čase
M-Rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti
M-Pojmenuje základní druhy ovoce a zeleniny a pozná rozdíly mezi dřevinami a bylinami
M-Provede jednoduchý pokus podle návodu
M-Uplatňuje základní pravidla silničního provozu pro účastníky silničního provozu
M-Chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné, ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek
M-Pojmenuje hlavní části lid. těla
Používá jednoduché pohybové činnosti, které podporují pohybové schopnosti a dovednosti jednotlivce
Umí spolupracovat s ostatními dětmi, při kolektivních hrách respektuje spolužáky
Dbá na zásady hygieny při pohybových činnostech
Učí se poznat rozdíl mezi správným a vadným držením těla při běžné činnosti a při pohybových činnostech
Naučí se jednoduché cviky, které podporují správné držení těla
M-Projevuje kladný postoj k motorickému učení a pohyb. aktivitám
M-Zvládá základní způsoby lokomoce a prostorovou orientaci podle individ. předpokladů
M-Zvládá jednoduchá spec. cvičení související s vlastním oslabením
Uplatňuje osvojené základní dovednosti pro další výtvarnou práci
Rozvíjí komunikaci, vypráví příběh pomocí vizuálního obrazu v ploše i prostoru
Rozeznává světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční vztahy
Rozvíjí objemové vyjádření - modelování
Odlišně interpretuje vizuálně obrazná výjádření (samostatně vytvořené x přejaté)
Porovnává s vlastní interpretací v rámci skupiny, v níž se pohybuje
Uplatňuje osobitost svého vnímání k přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření
M-Zvládá základní dovednosti pro vlastní tvorbu
M-Rozpoznává, pojmenovává a porovnává linie, barvy, tvary a objekty ve výsledcích vlastní tvorby, tvorby ostatních i na příkladech z běžného života (s dopomocí učitele)
M-Uplatňuje vlastní zkušenosti, prožitky a fantazie při tvůrčích činnostech, je schopen výsledky své práce sdělit svým spolužákům