Školní vzdělávací program

vzdělávacího zařízení: Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2

Školní vzdělávací program Věřit si a znát (verze 8)

Věřit si a znát

platnost od: od 1. 9. 2021


Anglický jazykČeský jazyk a literaturaHudební výchovaInformatikaMatematikaPracovní výchovaPřírodovědaTělesná výchovaVlastivědaVýtvarná výchova
Samostatně reaguje na jednoduché pokyny a otázky učitele
Dokáže odpovědět na jednoduchou otázku
Rozumí jednoduchým větám k danému tematickému celku
Zapojuje se do jednoduché konverzace
Rozumí jednoduchému poslechu z probíraného tematického celku
Umí sestavit jednoduchou větu, otázku a odpověď
Umí správně přečíst krátký známý text
Napíše krátký text s využitím osvojených gramatických pravidel
M-Rozumí jednoduchým pokynům učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností
M-Rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování
M-Pozdraví a poděkuje
M-Rozumí slovům, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně setkal (s vizuální oporou)
M-Seznamuje se s grafickou podobou cizího jazyka
Umí přečíst texty a vystihne nejdůležitější momenty při jeho reprodukci
Učí se využívat základní slohové útvary
Umí provést slovní rozbor
Naučí se orientovat ve slovních druzích a jejich mluvnických kategoriích
Naučí se sestavit osnovu vyprávění
Posoudí obsahovou návaznost a úplnost textu
Rozezná v textu synonyma, antonyma a homonyma
Naučí se rozlišovat slova spisovná a nespisovná
Rozliší větu jednoduchou a souvětí
Pozná vhodné spojovací výrazy a dokáže je obměnit
Učí se používat vzory podstatných jmen
Umí vyjádřit a zaznamenat své dojmy z četby
Seznámí se se základními větnými členy
Učí se používat Pravidla českého pravopisu
Učí se časovat slovesa a rozlišuje čas přítomný, minulý a budoucí
Čte s porozuměním
M-V mluveném projevu volí správnou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo řeči
M-Popíše jednoduché předměty, činnosti a děje
M-Opisuje a přepisuje jednoduché texty
M-Píše správně jednoduchá sdělení
M-Píše čitelně a úpravně, dodržuje vzdálenost mezer mezi slovy
M-Ovládá hůlkové písmo
M-Tvoří otázky a odpovídá na ně
M-Dodržuje pořádek slov ve větě, pozná a určí druhy vět podle postoje mluvčího
M-Rozlišuje tvrdé, měkké a obojetné souhlásky a ovládá pravopis měkkých a tvrdých slabik
M-Určuje samohlásky a souhlásky
M-Seřadí slova podle abecedy
M-Správně vyslovuje a píše slova se skupinami hlásek dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
M-Správně vyslovuje a píše znělé a neznělé souhlásky
M-Dramatizuje jednoduchý příběh
M-Čte krátké texty s porozuměním a reprodukuje je podle jednoduché osnovy
M-Rozlišuje pohádkové prostředí od reálného
M-Ovládá tiché čtení a orientuje se ve čteném textu
Využívá získaných individuálních pěveckých dovedností
Intonuje melodii lidové či umělé písně
Rytmicky improvizuje ke hrané melodii
Pohybem ztvárňuje charakter skladeb
Vnímá v proudu znějící hudby opakující se části, v písních a skladbách písňovou formu
Vytváří či reprodukuje hudební doprovod a) pomocí těžkých a lehkých dob v taktech b) zvukovými ozvěnami, částmi melodie
Umí se slovně vyjádřit, ovládá terminologii hudebního názvosloví
Učí se rozpoznávat dobové tance v pohybové improvizaci jednoduchými tanečními kroky
M-Zpívá písně v přiměřeném rozsahu k individuálním schopnostem
Uvede příklady dat, která ho obklopují a která mu mohou pomoci lépe se rozhodnout; vyslovuje odpovědi na základě dat
Popíše konkrétní situaci, určí, co k ní již ví, a znázorní ji
Popíše jednoduchý problém, navrhne a popíše jednotlivé kroky jeho řešení
Vyčte informace z daného modelu
V systémech, které ho obklopují, rozezná jednotlivé prvky a vztahy mezi nimi
Najde a spustí aplikaci
Dodržuje bezpečnostní a jiná pravidla pro práci s digitálními technologiemi
M-uvede příklady dat, která ho obklopují a která mu mohou pomoci lépe se rozhodnout; vyslovuje odpovědi na otázky, které se týkají jeho osoby na základě dat
M-popíše konkrétní situaci, která vychází z jeho opakované zkušenosti, určí, co k ní již ví
Násobí, dělí, sčítá a odčítá pamětně i písemně v oboru přirozených čísel
Odhadne výsledek a zkontroluje výpočet, zaokrouhluje př.čísla
Vypočítá a vyřeší jednoduché slovní úlohy, nalezne různé způsoby řešení, rozvíjí logické myšlení
Narýsuje základní rovinné útvary
Orientuje se v grafu a tabulce
Orientuje se ve čtvercové síti
Posoudí, zda jde o souměrný tvar či nikoli, určí osu souměrnosti
Aplikuje své vědomosti v praktickém životě
Dokáže počítat výhodnějším způsobem při základních mat. operacích
Sestrojí rovnoběžky a kolmice
M-Čte, píše a porovnává čísla v oboru do 100 i na číselné ose
M-Zvládne s názorem řady násobků čísel 2-5
M-Rozeznává sudá a lichá čísla
M-Používá kalkulátor
M-Orientuje se a čte v jednoduché tabulce
M-Uplatňuje matematické znalosti při manipulaci s penězi
M-Řeší jednoduché praktické slovní úlohy, jejich řešení nemusí být závislé na matematických postupech
M-Pozná základní tělesa
Tvoří výrobky podle své představivosti i podle předlohy
Využívá při své práci prvky lid. tradic
Zvládá činnosti práce se stavebnicí, kombinuje jednotlivé prvky
Samostatně volí postupy při pěstování rostlin
Provádí pozorování růstu rostlin
Dbá na bezpečnost a hygienu
Umí se vhodně připravit na prac. činnost
Dokáže ošetřit drobná poranění
M-Vytváří přiměřenými pracovními postupy různé výrobky z daného materiálu
M-Udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce
M-Provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž
M-Udržuje pořádek na svém pracovním místě, dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce
M-Poznává funkci a užití jednoduchých pracovních nástrojů a pomůcek
M-Ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny a provádí pěstitelská pozorování
M-Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce na zahradě
M-Poznává základní vybavení kuchyně
M-Dodržuje pravidla správného stolování a spol. chování při stolování
M-Udržuje pořádek a čistotu prac. ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce v kuchyni
Poznává a rozlišuje přírodní společenstva
Na základě vlastních zkušeností se učí třídit a porovnávat jednotlivé organismy
Seznámí se s problematikou životního prostředí a aktivně spolupracuje v oblasti jeho ochrany
Zná přírodní společenstva ve vlastním regionu
Seznamuje se se základními horninami a nerosty a propojením živé a neživé přírody
Poznává různé veličiny, jejich jednotky ,učí se používat různé měřící přístroje
Navštěvuje místní muzea a knihovny
M-Popíše střídání ročních období
M-Zkoumá základní společenstva vyskytující se v nejbližším okolí a pozoruje přizpůsobení organismů prostředí
M-Zvládá péči o pokojové rostliny a zná způsob péče o drobná zvířata
M-Reaguje vhodným způsobem na pokyny dospělých při mimořádných událostech
M-Provádí jednoduché pokusy se známými látkami
M-Uplatňuje základní pravidla silničního provozu pro cyklisty, správnš vyhodnotíjednoduchou dopravní situaci na hřišti
Aktivně se zapojuje do pohybové činnosti, cvičí rád, má radost z pohybu
Dodržuje základní pravidla hygieny a naučí se chovat bezpečně při pohybových činnostech
Dodržuje daná pravidla a upozorní na jejich porušení, naučí se spolupráci s ostatními
Sám používá tělocvičné názvosloví a dokáže podle vyučujícího zaujmout správnou polohu
Vyhledává pohybovou činnost, porovnává své minulé a současné výkony
Vytvoří a organizuje vlastní rozcvičení, správně volí cviky pro vyrovnávání svalových disbalancí
Popíše po pozorované činnosti u spolužáků jejich hlavní chyby v provedení
M-Zdokonaluje základní pohybové dovednosti podle svých pohyb. možností a schopností
M-Reaguje na pokyny k provádění vlastní pohyb. činnosti
M-Dodržuje pravidla her a jedná v duchu fair play
M-Zlepšuje svou tělesnou kondici, pohyb. projev a správné držení těla
M-Zvládá základní techniku spec. cvičení, koriguje techniku cvičení podle obrazu v zrcadle, podle pokynů učitele
Učí se základní plavecké techniky ( plníme ve 2. ročníku a v rámci možností na ŠVP)
Orientuje se v místě bydliště, školy, vnímá dopravní situace a správně je vyhodnotí
Pozná místní krajinu, významné budovy, zvláštnosti krajiny, orientační body
Na základě vlastních zkušeností vytváří jednoduché plány a náčrty
Učí se orientovat na mapě
Učí se společenskému chování a demokratickému jednání
Naučí se respektovat druhé, ale zároveň vhodně prosadit svůj názor
Naučí se orientovat v časových údajích a určovat čas
Pozná historii našeho státu
Rozliší regionální zvláštnosti jednotlivých krajů ČR
Prostřednictvím zástupců v ekotýmu ovlivňuje prostředí školy a jejího okolí
Poznává světové strany podle přír. úkazů i na mapě
M-Popíše polohu svého bydliště na mapě
M-Určí světové strany
M-Řídí se zásadami bezpečného pohybu a pobytu v přírodě
M-Zná region,ve kterém bydlí, jeho pamětihodnosti, zvláštnosti a zajímavosti
M-Sdělí poznatky a zážitky z cest
M-Pozná státní symboly ČR
M-Dodržuje pravidla pro soužití ve škole , v rodině, v obci
M-Rozpozná nevhodné chování a jednání vrstevníků a dospělých
M-Používá peníze v běžných situacích
M-Rozezná rozdíl mezi životem dnes a životem v dávných dobách
Interpretuje své pojetí
Objevuje tvar a jeho výrazové prostředky, vnímá detail a celek
Rozvíjí fantazii
Ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených nebo samostatně vytvořených prací
M-Uplatňuje základní dovednosti pro vlastní tvorbu, realizuje svůj tvůrčí záměr
M-Rozlišuje, porovnává, třídí a pojmenovává linie, barvy, tvary, objekty, učí se rozpoznávat jejich základní vlastnosti a vztahy, uplatňuje je při vlastní tvorbě, při vnímání tvorby ostatních i umělecké produkce i na příkladech z běžného života ( s dopomocí učitele)
M-Při tvorbě vychází ze svých zrakových, hmatových i sluchových vjemů, vlastních prožitků, zkušeností a fantazie