Školní vzdělávací program

vzdělávacího zařízení: Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2

Školní vzdělávací program Věřit si a znát (verze 8)

Věřit si a znát

platnost od: od 1. 9. 2021


Anglický jazykČeský jazyk a literaturaHudební výchovaInformatikaMatematikaPracovní výchovaPřírodovědaTělesná výchovaVlastivědaVýtvarná výchova
Rozumí jednoduchému poslechu z probíraného tematického celku a reaguje na otázky k tomuto poslechu
Dokáže odpovědět na otázky týkající se osobních údajů
Dokáže samostatně reagovat a vést krátkou konverzaci
Převypráví krátký text svými slovy
Umí přečíst přiměřený text a odpoví na otázku, která se vztahuje k tomuto textu
Samostatně sestaví krátké písemné sdělení či text na zadané téma s využitím osvojených gramatických pravidel
M-Rozumí slovům a frázím, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně setkal (s vizuální oporou)
M-Sdělí své jméno a věk
M-Vyjádří souhlas či nesouhlas, reaguje na jednoduché otázky ( s vizuální oporou)
M-Je seznámen s grafickou podobou cizího jazyka
Umí plynule přečíst text a dokáže ho reprodukovat, rozlišuje podstatné informace
Naučí se výrazně číst s použitím intonace, přízvuku
Ovládá formy společ. komunikace (vzkazy, e-mail, rozhovor …)
Naučí se rozlišovat i používat základní slohové útvary
Umí provést slovní rozbor
Naučí se orientovat ve slovních druzích a jejich mluvnických kategoriích
Učí se samostatně provádět větný rozbor
Naučí se sestavit osnovu vyprávění a umí ji použít při tvorbě vlastního projevu
Dokáže rozlišit spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodnost jejího použití
Umí použít pravidla pravopisu, učí se používat vzory přídavných a podstatných jmen
Umí představit přečtenou knihu
Na základě svých schopností a fantazie tvoří jednoduchý lit. text
Rozlišuje druhy zájmen
Rozlišuje druhy číslovek
Umí vyjádřit a zaznamenat své dojmy z četby
Kriticky posuzuje informace v reklamě
Rozlišuje umělecké a neumělecké texty
M-Vypráví vlastní zážitky, jednoduchý příběh podle přečtené předlohy nebo ilustrací a domluví se v běžných situacích
M-Má odpovídající slovní zásobu k souvislému vyjadřování
M-Pozná podstatná jména a slovesa
M-Vypráví děj zhlédnutého filmového nebo divadelního představení podle daných otázek
M-Určí v přečteném textu hlavní postavy a jejich vlastnosti
M-Rozlišuje prózu a verše
Zvládá intonaci a rytmus písní
Reprodukuje hudební motivy
Vytváří pohybové improvizace
Reprodukuje témata jednoduchých skladbiček pomocí hudebních nástrojů z Orffova instrumentáře, zobcových fléten, keyboardů apod.
Vnímá v proudu znějící hudby opakující se část a různé hud. formy v písních a skladbách
Snaží se improvizovat v oblasti hud. doprovodu
Rozpoznává dobové tance v pohybové improvizaci jednoduchými tanečními kroky díky rytmické orientaci v částech, taktu a celku, čtyřtaktí
M-Propojí vlastní pohyb s hudbou
M-Doprovodí spolužáky na rytmické hudební nástroje
M-Odliší tóny podle výšky, síly a barvy
M-Pozorně vnímá znějící hudbu různých skladeb
M-Správně hospodaří s dechem při interpretaci písní - frázování
Sestavuje a testuje symbolické zápisy postupů
V blokově orientovaném programovacím jazyce sestaví program; rozpozná opakující se vzory, používá opakování a připravené podprogramy
Ověří správnost jím navrženého postupu či programu, najde a opraví v něm případnou chybu
M-sestavuje symbolické zápisy postupů
M-popíše jednoduchý problém související s okruhem jeho zájmů a potřeb, navrhne a popíše podle předlohy jednotlivé kroky jeho řešení
M-rozpozná opakující se vzory, používá opakování známých postupů
Pro vymezený problém zaznamenává do existující tabulky nebo seznamu číselná i nečíselná data
M-v systémech, které ho obklopují, rozezná jednotlivé prvky
M-pro vymezený problém, který opakovaně řešil, zaznamenává do existující tabulky nebo seznamu číselná i nečíselná data
Najde a spustí aplikaci, pracuje s daty různého typu
Propojí digitální zařízení, uvede možná rizika, která s takovým propojením souvisejí
M-najde a spustí známou aplikaci, pracuje s daty různého typu
M-popíše bezpečnostní a jiná pravidla stanovená pro práci s digitálními technologiemi
Násobí, dělí, sčítá a odčítá pamětně i písemně v oboru přirozených čísel
Odhadne výsledek a zkontroluje výpočet, zaokrouhluje př.čísla
Vypočítá a vyřeší jednoduché slovní úlohy, nalezne různé způsoby řešení,rozvíjí logické myšlení
Narýsuje základní rovinné útvary, vypočítá obvod a obsah obdélníka a čtverce
Nakreslí graf, schéma
Sbírá data a uspořádá je do tabulky, grafu
Orientuje se v grafu a tabulce
Rozpozná základní tělesa
Posoudí, zda jde o souměrný tvar či nikoli, určí osu souměrnosti
Aplikuje své vědomosti v praktickém životě
Sčítá a odčítá graficky úsečky, určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku
Modeluje a určí část celku, zapíše zlomek
Zvládá základní početní operace se zlomky se stejným základem
Chápe význam desetinného čísla, umí ho zapsat a vyznačit na čís. ose
Seznámí se s zápornými čísly
M-Numerace do 1000
M-Sčítá a odčítá zpaměti i písemně dvouciferná čísla
M-Zvládne s názorem řady násobků 6-10
M-Zaokrouhluje čísla na desítky i na stovky s využitím ve slovních úlohách
M-Tvoří a zapisuje příklady na násobení a dělení v oboru do 100
M-Zapíše a řeší jednoduché slovní úlohy
M-Vyhledá a roztřídí jednoduchá data podle návodu
M-Určí čas s přesností na čtvrthodiny, převádí jednotky času v běžných situacích
M-Umí jednoduché převody jednotek délky, hmotnosti a času
M-Znázorní, narýsuje a označí základní rovinné útvary
M-Měří a porovnává délku úsečky
M-Vypočítá obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran
M-Sestrojí rovnoběžky a kolmice
M-Určí osu souměrnosti překládáním papíru
Tvoří výrobky podle svých možností a dovedností
Zaměřuje se na přesnost práce
Umí se vhodně připravit na činnost (oblečení, nářadí...)
Zná vybavení kuchyně
Naučí se samostatně připravit jednoduchý pokrm
Umí se vchodně chovat a připravit slavnostní tabuli
Dbá na pořádek a čistotu při práci a dokáže si ošetřit drobná poranění
Pečuje o pokojové rostliny
Dodržuje zásady hygieny dbá na pořádek na svém pracovním místě
N-Využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem vlastní fantazii
M-Volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu
M-Udržuje pořádek na prac. místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při drobném poranění
M-Pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu
M-Dodržuje pořádek na svém prac. místě, dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při drobném úrazu
M-Zná funkci a užití jednoduchých prac. nástrojů a pomůcek
M-Zná základní podmínky a postupy pro pěstování vybraných rostlin
M-Ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny a provádí pěstitelská pozorování
M-Volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní
M-Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu na zahradě
M-Zná základní vybavení kuchyně
M-Připraví samostatně jednoduchý pokrm
M-Uplatňuje zásady správné výživy
M-Udržuje pořádek a čistotu prac. ploch, dodržuje zásady hygieny a bezp. práce, poskytne první pomoc při úrazu v kuchyni
Pozná rozdíl mezi živou a neživou přírodou, dokáž naplánovat jednoduchý pokus
Získá základní poznatky o sluneční soustavě
Seznámí se s problematikou životního prostředí a aktivně spolupracuje v oblasti jeho ochrany
Rozliší jednotlivé orgány a orgánové soustavy a seznámí se s jejich činností
Naučí se ohleduplně chovat ke spolužákům opačného pohlaví
Zvládá základy první pomoci a pečuje o své zdraví
Učí se účelně organizovat a plánovat svůj volný čas, předává své zkušenosti spolužákům
Pozná etapy lidského života
V modelové situaci ukáže jak odmítnout návykovou látku
Dodržuje zásady správné životosprávy a hygieny
Zvládá ošetřit drobná poranění
Charakterizuje specifické přírodní jevy a rizika s nimi spojená, učí se jak se zachovat v případě ohrožení nebo živelné katastrofy
M-Najednotlivých příkladech poznává propojenost živé a neživé přírody
M-Chová se podle zásad ochrany přírody a životního prostředí
M-Popisuje vliv činnosti lidí na přírodu a jmenuje některé činnosti, které přír. prostředí pomáhají a které ho poškozují
M-Provádí jednoduché pokusy se známými látkami
M-Uplatňuje základní znalosti, dovednosti a návyky související s preventivní ochranou zdraví a zdravého živ. stylu
M-Rozlišuje základní etapy lid. života
M-Uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohropžujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události
M-Odmítá návykové látky
M-Ošetří drobná poranění a v případě nutnosti zajistí lékařskou pomoc
Sám usiluje o zlepšení vlastní kondice, pohybových dovedností, dokáže se zaměřit na vlastní nedostatky
Umí vymyslet obměnu her, nová pravidla
Respektuje individualitu jedince a podle toho volí činnost
Vyhledává pohybovou činnost, zajímá se o sportovní aktivity probíhající ve škole i okolí
Naučí se samostatně regulovat vlastní oslabení vhodným cvičením a sám upozorní na nevhodnou činnost
Osvojí si správnou techniku cvičení, dokáže poznat špatnou polohu při cvičení a opravit ji
Vymyslí a zorganizuje drobné hry a pohybové činnosti pro spolužáky
Vytvoří a organizuje vlastní rozcvičení, správně volí cviky pro vyrovnávání svalových disbalancí
M-Chápe význam tělesné zdatnosti pro zdraví a snaží se začleňovat pohyb do denního režimu
M-Zařazuje do pohyb. režimu korektivní činnosti v souvislosti s vlastním sval. oslabením
M-Uplatňuje hygienické a bezpečnostní zásady pro provádění zdravotně vhodné a bezpečné pohyb. činnosti
M-Dodržuje pravidla her a jedná v rámci fair play
M-Zlepšuje svou tělesnou kondici, pohyb. projev a správné držení těla
M-Zvládá podle pokynů základní přípravu organismu před pohyb. činností i uklidnění organismu po ukončení činnosti a umí využívat cviky na odstranění únavy
M-Zařazuje pravidelně do svého pohyb. režimu spec. vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením v optimálním počtu opakování
M-Upozorní samostatně na činnosti (prostředí), které jsou v rozporu s jeho oslabením
Zvládá základní plavecké techniky ( plníme ve 3. ročníku a v rámci možností na ŠVP)
Orientuje se v prostředí, ve kterém žije a poznává jiné státy
Porovnává své poznatky se zkušenostmi ostatních
Seznámí se s politickým zřízením, stranami a představiteli států EU
Učí se společenskému chování a demokratickému jednání
Naučí se respektovat druhé, ale zároveň vhodně prosadit svůj názor
Naučí se orientovat v časových údajích
Vnímá ekologické problémy
Učí se hospodařit s penězi
Seznamuje se se způsobem života předků
Navštěvuje místní muzea a knihovny
Pochopí důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů do kalendáře
M-Začlení svou obec do příslušného kraje
M-Orientuje se na mapě ČR
M-Má základní znalosti o ČR a její zeměpisné poloze v Evropě
M-Zná základní práva dítěte,práva a povinnosti žáka školy
M-Porovná svá přání a potřeby se svými finančními možnostmi, uvede příklady rizik půjčování peněz
M-sestaví jednoduchý osobní/rodinný rozpočet, uvede příklady základních příjmů a výdajů
M-Zná významné události, které se vztahují k regionu a kraji
M-Vyjmenuje nejvýznamější kulturní, historické a přírodní památky v okolí svého bydliště
Prezentuje výsledky své tvorby
Rozvíjí smyslovou citlivost, odpoutává se od reality
Vizuálně rozpoznává tvary, hledá mezi nimi souvislost
Rozvíjí smylsovou citlivost
Rozvíjí sluchové zkušenosti, pohybové dovednosti a hledá souvislosti mezi; souvislosti s výtvarným uměním
Rozvíjí osobnost, subjektivitu
Rozvíjí cit pro barevný kontrast,proporce, světlo a stín
M-Uplatňuje základní dovednosti pro vlastní tvorbu, realizuje svůj tvůrčí záměr
M-Při tvorbě vychází ze svých zrakových, sluchových, hmatových vjemů, vlastních prožitků, zkušeností a fantazie
M-VYjádří (slovně, mimoslovně, graficky) pocit z vnímání tvůrčí činnosti vlastní, ostatních i uměleckého díla