Školní vzdělávací program

vzdělávacího zařízení: Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2

Školní vzdělávací program Věřit si a znát (verze 8)

Věřit si a znát

platnost od: od 1. 9. 2021


Anglický jazykČeský jazyk a literaturaDějepisFyzikaHudební výchovaInformatikaMatematikaPracovní výchovaPřírodopisTělesná výchovaVýchova k občanstvíVýchova ke zdravíVýtvarná výchovaZeměpis
Rozumí obsahu mluveného sdělení
Dokáže se orientovat v krátkém textu
Porozumí jednoduché autentické nahrávce rodilého mluvčího
Vede jednoduchý dialog, jednoduchou konverzaci
Čte nahlas a foneticky správně
Sestaví krátké písemné sdělení na téma všedního dne
Zvládá základní fráze a jednoduché konverzace
Dokáže zformulovat dotazy
Porozumí obsahu kratších autentických materiálů s vizuální oporou
Rozšiřuje si slovní zásobu
Sestaví krátké ústní sdělení na téma všedního dne
Reaguje na písemné sdělení
Dokáže získávat informace
M-Rozumí jednoduchým otázkám, které se týkají jeho osoby
Odliší spisovný a nespisovný projev
Akivně využívá a pravidelně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Stručnou mluvnicí, s "mapou",
Chápe pravopis na základě znalosti stavby slov a správnost dokáže ověřit v jazykových příručkách
Umí rozeznat ohebné druhy slov, ovládá pravopis koncovek
Chápe vztah mezi podmětem a přísudkem, ovládá shodu podmětu s přísudkem, umí pracovat s chybou,
Chápe jazyková sdělení, čte s porozuměním, kultivovaně píše i mluví, analyzuje obsah sdělení, vyjadřuje se stručně,jasně, přehledně, umí převyprávět čtený text
Umí rozeznat rozdíly mezi poezií, prózou a dramatem, umí vybrat ukázku a tuto přečíst, umí ukázat vlastnosti a znaky literárního žánru
Vnímá mnohostr. jazyka, všímá si používaných jazyk. prostředků, sestaví jednoduché vyprávění, jednoduchý popis předmětu, vnímá charakter. lit. postav, sestaví popis osoby
Reprodukuje čtený i slyšený text
Umí rozvíjet větu, pozná rozv. vět. členy v jednoduchých větách
M-Čte plynule s porozuměním, reprodukuje text
M-Komunikuje v běžných situacích, v komunikaci ve škole užívá spisovný jazyk
M-Dokáže napsat běžné písemnosti, podle předlohy sestaví vlastní životopis a napíše žádost, popíše děje, jevy, osoby, pracovní postup, vypráví podle předem připravené osnovy, s vhodnou podporou ped. pracovníka písemně zpracuje zadané téma.
M-Zná vyjmenovaná slova a ovládá jejich pravopis
M-Orientuje se v lit. textu, hledá a pokouší se najít jeho hlavní myšlenku
M-Ústně formuluje dojmy z četby, divadelního nebo filmového představení
M-Má pozitivní vytah k literatuře
Vysvětlí význam dějin pro člověka a současnou společnost
Uspořádá data na časové ose, nakreslí schéma časové osy
Uvědomuje si význam náboženství
Chápe vliv přírodních podmínek na vznik prvních států
Uvědomuje si přínos starověkých států pro další vývoj světa
Vysvětlí rozdíl mýtus x skutečnost
Posoudí význam, přínos řecké kultury pro evropskou civilizaci a její kulturu
Porozumí různým typům vlády v Římě
Porovná vývoj v Řecku a v Římě
Uvědomuje si přínos a odkaz římské civilizace pro další vývoj v Evropě
Umí využívat dostupné zdroje informací o historii
Popíše život pravěkých lovců a sběračů
Vysvětlí význam zemědělství a využití kovů pro lidskou společnost
Uvede příklady nejstarších pravěkých kultur a nalezišť v ČR
M-Má představu o rozdílech ve způsobu života pravěkých a současných lidí
M-Chápe význam dějin jako možnost poučit se z minulosti
M-Podle obrázků popíše pravěká zvířata, způsob jejich lovu, zbraně, předměty denní potřeby a kultovní předměty
M-Uvědomuje si souvislosti mezi přír. podmínkami a vývojem starověkých států
M-Popíše život v době nejstarších civilizací
Na základě vlastních pozorování chápe rozdíl mezi tělesem a látkou
Porovnává tělesa podle vlastností
Chápe pojem síla, který více rozvine v 7. a 8. ročníku
Umí hledat potřebné údaje v příslušné tabulce
Umí používat potřebné měřící nástroje
Ovládá převody probíraných jednotek
Pracuje s elektrickými spotřebiči podle zásad bezpečnosti práce,
Zná zákaldní pravidla první pomoci
Pozná základní elektrické součástky, jejich schématické značky a sestavuje je do elektrických obvodů
Dekóduje schéma reálného el.obvodu
Chápe vztahy mezi základními a odvozenými fyzikálními veličinami
M-Změří v jedenoduchých konkrétních případech vhodně zvolenými měřidly některé důl. fyzikální veličiny charakterizujícílátky a tělesa
Získává individuální pěveckou dovednost
Zvládá intonaci a rytmus dle zápisu uč., reprodukuje hudební motivy
Reprodukuje hudební motivy
Rozpoznává dobové tance v pohybové improvizaci
Navštíví koncert
Získává vztah k umělci, hudebnímu skladateli a společnosti v minulosti a dnes
M-Uvede některá jména hud. skladatelů a název některého z jejich děl
Ukládá a spravuje svá data ve vhodném formátu s ohledem na jejich další zpracování či přenos
Vybírá nejvhodnější způsob připojení digitálních zařízení do počítačové sítě; uvede příklady sítí a popíše jejich charakteristické znaky
Dokáže usměrnit svoji činnost tak, aby minimalizoval riziko ztráty či zneužití dat; popíše fungování a diskutuje omezení zabezpečovacích řešení
Poradí si s typickými závadami a chybovými stavy počítače
M-rozlišuje funkce počítače po stránce hardwaru i operačního systému
M-ukládá a spravuje svá data ve vhodném formátu
M-pracuje v online prostředí; propojí podle návodu digitální zařízení a na příkladech popíše možná rizika, která s takovým propojením souvisejí
M-rozpozná typické závady a chybové stavy počítačů a obrátí se s žádostí o pomoc na dospělou osobu
M-dokáže usměrnit svoji činnost tak, aby minimalizoval riziko ztráty či zneužití dat
využívá základní početní výkony s desetinnými čísly
využívá početní výkony s desetinnými čísly při převádění jednotek délek, obsahu a hmotnosti
rozezná číslo složené a prvočíslo
určí soudělná a nesoudělná čísla
kontroluje početní výkony pomocí kalkulátoru, zaokrouhluje desetinná čísla
provádí odhad a kontrolu výsledků
je veden k přesnosti a pečlivosti při rýsování
řeší slovní úlohy vedoucí k jednoduchým výpočtům obsahu a obvodu čtverce a obdélníku
řeší jednoduché slovní úlohy na výpočet objemu a povrchu kvádru a krychle
narýsuje úhel dané velikosti
odhaduje velikosti úhlu
třídí trojúhelníky
narýsuje střední příčku, výšku a těžnici trojúhelníku
dopočítá vnitřní úhel v trojúhelníku
rýsuje osově a středově souměrné obrazce a aplikuje při zobrazování
rýsuje krychli a kvádr ve volném rovnoběžném promítání
rýsuje siť krychle a kvádru
načrtne a sestrojí základní rovinné útvary
narýsuje trojúhelník podle vět sss, sus, usu
narýsuje kružnici trojúhelníku opsanou a vepsanou
provádí převody jednotek - jednotky objemu, duté míry
prohloubí si pojem celé číslo, vyznačí je a porovná na číselné ose
zdůvodňuje a využívá metrické vlastnosti trojúhelníků, používá matematickou symboliku
M-písemně sčítá, odčítá, násobí a dělí víceciferná čísla, dělí se zbytkem
M-Čte desetinná čísla, zná jejich zápis a provádí s nimi základní početní operace
M-Píše, čte, porovnává a zaokrouhluje čísla v oboru do 1 000 000
M-Zvládá orientaci na číselné ose
Osvojí si zásady bezpečnosti práce a hygieny
Užívá vhodné pracovní pomůcky
Seznámí se s první pomocí
Blíže se seznámí s pojmem zdravá výživa a rozliší typy zeleniny
Určí význam potravin pro zdraví
Zná způsob pěstování
Rozlišuje pojem osivo a sadba
Dodržuje jednoduché pracovní postupy
Používá inventář kuchyně a dodržuje zásady bezpečnosti práce a hygieny
Zná hlediska výběru potravin
Sestaví jídelníček zdravé výživy
Správně zachází s pomůckami, prostředky a nástroji
Pracuje podle bezpečnosti práce a hygienických pravidel
Provádí montáž a demontáž jednoduchých předmětů
Používá návody k obsluze
Poznává druhy a vlastnosti materiálu
Plánuje pracovní postup
Volí pomůcky, materiál
Připraví si jednoduchý náčrt
Seznamuje se se speciálními stroji
Vytvoří jednoduchý model
M-Získá zákl. vědomosti o materiálech, nástrojích a prac. postupech, provádí jednoduché práce s techn. materiály a dodržuje technolog. kázeň
M-Řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálu, prac. nástrojů a nářadí
M-Organizuje svoji prac. činnost
M-Pracuje s jednoduchou technickou dokumentací, orientuje se v prac. postupech a návodech
M-Dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím, poskytne první pomoc při úrazu
M-Rozlišuje různé druhy materiálů a zná jejich vlastnosti
M-Zvolí vhodný prac. postup v souladu s druhem zpracování materiálu
M-Správně vybere a používá vhodné prac. nástroje a pomůcky
M-Dovede prac. postupy k finálnímu výrobku
M-Dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnost práce, poskytuje první pomoc při drobném úrazu
M-Sestaví podle návodu, náčrtu, plánu daný model
M-Ovládá montáž a demontáž jednoduchých zařízení, provádí údržbu jednoduchých předmětů, zařízení
M-Volí vhodné prac. postupy při pěstování vybraných rostlin
M-Používá vhodné prac. pomůcky a provádí jejich údržbu
M-Správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením, provádí drobnou domácí údržbu, používá vhodné prostředky při práci v domácnosti
M-Používá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje zákl. spotřebiče
M-Připraví jednoduché pokrmy podle daných postupů v souladu se zásadami zdravé výživy
M-Dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni
M- Sestavit podle návodu, náčrtu daný model
M - Dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny a bezpečnostní předpisy, poskytnout první pomoc při úrazu.
Orientuje se v hlavních teoriích vzniku života
Určí základní podmínky vzniku života
Popíše stavbu a najde rozdíly mezi rostlinou a živočišnou buňkou a vysvětlí význam jednotlivých buněčných organel
Provede pozorování mikroskopem, dodržuje pravidla bezpečné práce
Uvede příklad jednoduchého potravního řetězce ve vybraných ekosystémech
Odliší virus a bakterii
Uvede bakterie člověku prospěšné i škodící
Chápe prevenci onemocnění
Rozdělí a porovná základní skupiny bezobratlých živočichů, označí jejich charakteristické znaky a uvede významné zástupce
Posoudí význam vybraných druhů bezobratlých pro člověka i životní prostředí
Chápe vztah mezi organismy
Vysvětlí nutnost ochrany přírody
Uvede příklady zásahů člověka do přírody a jejich důsledky
Popíše význam hub v ekosystému
Popíše stavbu těla lišejníku
Rozpozná zákl. skupiny hub
Aplikuje praktické metody poznávání přírody
M-Orientuje se v přehledu vývoje organismů a rozliší základní projevy a podmínky života
M-Ví o vlivu virů a bakterií v přírodě na člověka
M-Rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby podle charakteristických znaků
M-Využívá metody poznávání přírody osvojené v přírodopisu
M-Pozná kladný a záporný vztah člověka na živ. prostředí
Samostatně vede rozcvičku dle „Kosova desatera“
Ativně pracuje při samostatných skupinových činnostech
Odstraňuje nedostatky zjištěné v hodinách Tv
Dodržuje pravidla určená pro dané prostředí a podmínky
Zná škodlivé účinky drog, cigaret a alkoholu a zapojuje se do reprezentace školy
Aktivně plní pokyny učitele a zvládá základní pohybové dovednosti
Reálně ohodnotí provedení pohybové činnosti a pomáhá spolužákům při nácviku
Užívá tělocvičné názvosloví, povely, gesta, značky
Soupeří fair play, respektuje opačné pohlaví
Napomáhá svým jednáním ke kolektivnímu výkonu a dodržuje vymezené role
Zorganizuje turnaj, vytvoří systém dle počtu družstev, rozhoduje a vyhodnotí výsledky
Orientuje se v pravidlech a historii sportovních her - zejména fotbalu - a jejich znalostí využívá ve hře
M-Usiluje o zlepšení a udržení úrovně poh. schopností a o rozvoj pohyb. dovedností základních sport. odvětví včetně zdokonal. základních lokomocí
M-Cíleně se připraví na pohyb. činnost a její ukončení, využívá zákl. kompenzační a relaxační techniky k překonání únavy
M-Odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se zdravím a sportem
M-Vhodně reaguje na informace o znečištění ovzduší a tomu přizpůsobuje pohyb. aktivity
M-Uplatňuje základní zásady poskytování první pomoci a zvládá zajištění odsunu raněného
M-Uplatňuje bezpečné chování v přírodě a v silničním provozu
M-Chápe zásady zatěžování, jednoduchými zadanými testy, změří úroveň své těl. zdatnosti
M-Zvládá v souladu s individ. předpoklady osvojené pohyb. dovednosti a aplikuje je ve hře, soutěži, při rekreaci
M-Posoudí provedení osvojované pohyb. činnosti, označí příčiny nedostatků
M-Spolurozhoduje osvojené hry a soutěže
Zná různé lidové zvyky, uvědomuje si závislost života lidí na vegetačním cyklu přírody
Respektuje různost povah
Dokáže posoudit dobré a špatné lidské vlastnosti
Učí se vyslechnout názor ostatních, toleruje jiný názor
Chápe obsah pojmu šikana, rozlišuje její projevy, aktivně se umí bránit
Zná a uvědoměle používá základní pravidla slušného chování - pozdrav, představení, prosba, kultura stolování
Zná hlavní národnostní menšiny v ČR
Uvědomuje si rozdílnost jazyků, tradic a kultur
Chápe postavení ČR v Evropě i ve světě a nutnost spolupráce
Chápe smysl a důležitost rodiny,její nenahraditelnost, zkoumá rodinný rozpočet
M-Respektuje mravní principy a pravidla spol. soužití
M-Rozpoznává hodnoty přátelství a vztahů mezi lidmi a je ohleduplný ke starým, nemocným a postiženým spoluobčanům
M-Má základní informace o soc., právních a ekonomických otázkách rodinného života a rozlišuje postavení a role rodinných příslušníků
M-Uvede symboly našeho státu a zná způsoby jejich užívání
M-zná základní práva a povinnosti občanů
M-Má základní informace o soc., právních a ekonom. otázkách rodinného života a rozlišuje postavení a role rodinných příslušníků
chápe zdraví tělesné, duševní i sociální
posoudí účinek negativních a pozitivních vlivů na zdraví
chápe význam vztahu zdraví a životního prostředí
umí vyjmenovat kladné a záporné vlivy na zdraví člověka
uvědomuje si význam střídání práce a odpočinku
vysvětlí důležitost rodiny pro člověka
chápe význam slova tradice a vliv tradic na rodinné soužití
zná úkoly rodiny
uvědomuje si, že "neúplná" rodina není špatná; soužití bez dětí = rodina
umí prakticky vytvořit "věci a hodnoty" pro zkrášlení domova, pro radost druhých
umí přibližně spočítat provozní náklady domácnosti
zná možnosti, jak investovat
uvědomuje si význam pojištění, rozvíjí umění "šetřit"
vytvoří jídelníček
naplánuje nákup a rozpočet na dané jídlo
umí připravit jednoduché jídlo dle receptu
uvědomuje si vztah rodina - domov - bezpečí
zná důležitá telefonní čísla
popíše povinnou výbavu kola
zná základní dopravní značky, předpisy
ovládá bezpečnou jízdu na kole
umí komunikovat s cizími lidmi
zná Úmluvu - uvědomuje si práva i povinnosti
vyjádří vlastními slovy, kdo je to týrané dítě
chápe význam týrané dítě x adekvátní trest
chápe význam "trestající ruka laskavá"
zná význam slova puberta, uvědomuje si vliv tohoto období na rodinné soužití
chápe souvislosti rodina - domov - bezpečí
umí se chovat v mimořádných situacích
snaží se pomáhat druhým
pozná sám sebe a potřeby druhých lidí
hledá kompromis ve vztazích a učí se řešit různé vztahové konflikty
zná základná lidská práva a uplatňuje je v reálných situacích
uvědomuje si nutnost ochrany lidských práv
nevnímá odlišnosti lidí jako důvod k nepřátelství, vytvoří si kladný vztah k sobě i k ostatným lidem
M-Chápe význam dobrého soužití mezi vrstevníky i členy rodiny
M-Uvědomuje si základní živ. ptřeby a jejich naplňování ve shodě se zdravím
M-Respektuje zdravotní stav svůj i svých vrstevníků a v rámci svých možností usiluje o aktivní podporu zdraví
M-Dodržuje správné strvovací návyky a v rámci svých možností uplatňuje zásady správné výživy a zdravého strvování
M-Svěří se se zdravotním problémem
M-Chová se odpovědně při mimiřádných událostech a prakticky využívá základní znalosti první pomoci při likvidaci následků hromadného zasažení obyvatel
Umí pracovat v prostoru
Používá jednoduchou grafiku
Zná a umí vytvářet koláž
Kombinuje různé materiály zdánlivě nesourodé
Dokáže vyrobit dárky pro své blízké k různým výročím
Zná základní biblické příběhy, jejich význam a vliv na výtvarné umění
Dokáže popsat druhy lidských obydlí, výhody a nevýhody, vývoj
M-Uplatňuje základní dovednosti při přípravě, realizaci a prezentaci vlastního tvůrčího záměru
Rozlišuje vesmírná tělesa podle jejich vlastností.
Orientuje se na obecné mapě světa, určí zeměpisnou polohu v zeměpisné síti
Popíše stručně charakteristiku jednotlivých přírodních sfér Země, jejich propojení a význam pro existenci života na Zemi
Poznává na mapě a porovnává různé regiony Země – nalézá podobnosti a odlišnosti v různých oblastech
Využívá odbornou geografickou terminologii pro zisk informací z mapy, orientaci v mapě, orientaci v terénu a tvorbu mapy
Zhodnotí přírodní jevy, procesy a jejich důsledky pro život na Zemi
Používá správně termíny regionální geografie – kontinent, světadíl, region, stát a město
Zhodnotí tvar planety Země, vysvětlí důsledky pohybů Země pro život
Vysvětlí působení exogenních a endogenních sil na vytváření povrchu Země
Charakterizuje prostorové rozmístění šířkových pásů a výškových stupňů na Zemi
Rozlišuje přírodní živelné pohromy a popíše, jak by se člověk při nich měl zachovat
Uplatňuje geografické postupy při pozorování, zobrazování a hodnocení krajiny
Orientuje se v terénu podle mapy, významných orientačních bodů a azimutu
M-Rozumí základní geografické, topografické a kartografické terminologii
M-Objasní důsledky pohybů Země
M-Ví o působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vlivu na přírodu a na lidskou společnost
M-Ví o působení přir. vlivů na utváření zemského povrchu
M-Vyhledá na mapě jednotlivé světadíly a oceány
M-Ovládá základy praktické topografie a orientace v terénu
M-Uplatňuje v praxi zásady bezpečného pohybu a pobytu ve volné přírodě