Školní vzdělávací program

vzdělávacího zařízení: Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2

Školní vzdělávací program Věřit si a znát (verze 8)

Věřit si a znát

platnost od: od 1. 9. 2021


Anglický jazykČeský jazyk a literaturaDějepisFyzikaHudební výchovaInformatikaMatematikaNěmecký jazykPracovní výchovaPřírodopisTělesná výchovaVýchova k občanstvíVýchova ke zdravíVýtvarná výchovaZeměpis
Začíná odvozovat význam nových slov z kontextu
Používá dvojjazyčný slovník
Sestaví jednoduché ústní a písemné sdělení týkající se tématického okruhu
Písemně gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty
Rozšiřuje si slovní zásobu
Prohlubuje konverzační dovednosti
Píše i delší texty na zadané téma
Čte plynule a překládá s pomocí
Dokáže se domluvit s rodilým mluvčím
Dokáže popsat své pocity a potřeby
Porozumí složitější autentické nahrávce rodilého mluvčího
Porozumí obsahu delších autentických materiálů s vizuální oporou
Dokáže vyplnit formulář v cizím jazyce
M-Odpoví na jednoduché otázky, které se týkají jeho osoby
M-Reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která s etýkají jeho osoby
Orientuje se v profesních činnostech spojených s kulturou,seznamuje se s dramat. tvorbou
Ovládá skloňování, časování , užívá správné mluvnické tvary, pozná slovesný rod
Umí rozeznat neohebné slovní druhy a správně je použít, vyhledává je v textu, umí pojmenovat
Pracuje s jazykovými příručkami, používá pravopisná pravidla, vhodně volí a pravidla aplikuje
Chápe význam slov, orientuje se ve slovní zásobě, doplňuje si slovní zásobu domácí četbou, ovládá pojmy jednoznačná a mnohoznačná slova, ant., syn., hom.
Rozumí stavbě věty, zvládá shodu podm. s přís. , rozezná přísudek slovesný , rozvíjející větné členy, využívá "mapu", získané vědomosti umí vyjádřit vlastními slovy
Pozná větu jednoduchou a souvětí, rozlišuje a vhodně užívá větu jednočlennou a dvojčlennou, využívá slovní zásobu
Čte s porozuměním básnické texty, dokáže rozeznat básnické prostředky a vyhledat je, rozliší lyrickou a epickou poezii, rozezná zákl. epické žánry
Seznamuje se s nejstaršími literárními památkami, používá a chápe význam pojmů kronika, letopis, legenda,
Odliší spisovný a nespisovný projev,chápe pojem obecná čeština a dialekt, napíše vypravování na zadané téma, pracuje s přímou řečí, zná pojem zápletka, rozuzlení děje
Zná zásady komunikace, zapojuje se do diskuse
Sestaví popis prac postupu, dokáže zpracovat charakteristiku osoby, seznamuje se s využitím životopisu v prakt. životě
Rozeznává ohebné slov. druhy a pracuje s nimi
M-Dokáže napsat běžné písemnosti, sestaví vlastní životopis a napíše žádost, popíše děje, jevy.., vypráví podle předem připravené osnovy, s vhodnou podporou ped. pracovníka písemně zpracuje zadané téma
M-Orientuje se v Pravidlech českého pravopisu
M-Rozlišuje spis. a nespis. jazyk
M-Zná vyjmenovaná slova a ovládá jejich pravopis
M-Zná a zvládá pravopis podle shody podmětu s přísudkem
M-Orientuje se v textu, hledá a pokouší se najít hlavní myšlenku
M-Ústně formuluje dojmy z četby, div. představení
M-Má pozitivní vztah k literatuře
Chápe vliv křesťanství na vývoj v Evropě při formování nových států
Porozumí základu středověké společnosti - feudálním vztahům
Uvědomuje si vývoj našeho území (v 9. - 10. století)
Uvědomuje si význam Vikingů ,porovná význam Vikingů s ostatními evropskými národy
Porovnává změny ve vrcholném středověku s raným středověkem
Uvědomuje si roli církve ve společnosti
Popisuje význam českého státu v Evropě (Karel IV.)
Chápe vliv a význam Jana Husa
Chápe význam renesance a humanismu, jeho přesah do současnosti, uvědomuje si změnu v chápání člověka a společnosti
Porozumí příčinám a hlavně důsledkům objevných plaveb
Uvědomuje si složitou náboženskou situaci v Evropě
Porozumí vztahům v Evropě před a po třicetileté válce
Diskutuje o významu anglické revoluce pro další vývoj Evropy
Vyjádří vlastními slovy podstatu absolutismu
Umí využívat dostupné zdroje informací o historii
Umí porovnat základní znaky západoevropské, byzantsko-slovanské a arabské kulturní oblasti
Orientuje se v různých historických stylech, rozeznává hlavní představitele a památky
M-Uvede první státní útvary na našem území
M-Má základní poznatky z období počátků českého státu
M-Zná úlohu a postavení církve ve středověké spol.
M-Charakterizuje příčiny, průběh a důsledky hus. hnutí
M-Rozeznává období rozkvětu českého státu v době přemyslovské a lucemburské
M-Uvede nejvýraznější osonosti přemyslovského a lucemburského státu
M-Popíše důsledky objevných cest a poznávání nových civilizací pro Evropu
Chápe praktický význam výpočtu rychlosti, dráhy a času rovnoměrného přímočarého pohybu
Rozlišuje rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb, klid a pohyb
Umí změřit velikost síly a znázornit ji
Umí skládat síly, zná účinky působení sil
Chápe podstatu tlaku v kapalinách a plynech
Zná Pascalův a Archimedův zákon
Seznamuje se s chováním těles v tekutinách
Chápe význam zrcadel a čoček pro optické přístroje
Zná zákon odrazu a lomu
Chápe pojem částicové struktury látek
Odhadne chování různých typů látek při změnách teploty a tlaku
Zná Newtonovy zákony a umí je aplikovat při odhadu účinků působících sil
Využívá zákona o rovnoměrném přímočarém šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí a zná přibližně hodotu rychlosti jeho šíření ve vakuu
M-Pozná, zda je těleso v klidu či pohybu vůči jinému tělěsu
M-Zná vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného přímočarého pohybu těles při řešení jednoduchých problémů
M-Rozezná, zda na těleso v konkrétní situaci působí síla
M-Využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro řešení jednoduchých praktických problémů
M-Zná způsob šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí, rozliší spojnou čočku od rozptylky a zná jejich využití
Využívá hudební schopnosti a pěvecké dovednosti
Zvládá zápis melodie v C dur
Reprodukuje hudební motivy a písně
Zvládá základy tanečních kroků v jednoduché pohybové vazbě
Navštíví koncert
Získává vztah k umělci, hudebnímu skladateli a společnosti v minulosti a dnes
M-Interpretuje vybrané lidové a umělé písně
Po přečtení jednotlivých kroků algoritmu nebo programu vysvětlí celý postup; určí problém, který je daným algoritmem řešen
Vytvoří přehledný program s odpovědností za něj, program vyzkouší a opraví v něm chyby
Rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a navrhne a popíše kroky k jejich řešení
Vybere z více možností vhodný algoritmus pro řešený problém a svůj výběr zdůvodní; upraví daný algoritmus pro jiné problémy, navrhne různé algoritmy pro řešení problému
Ověří správnost postupu, najde a opraví v něm případnou chybu
M-po přečtení jednotlivých kroků algoritmu vztahujícího se k praktické činnosti, kterou opakovaně řešil, uvede příklad takové činnosti
M-rozdělí problém na jednotlivě řešitelné části a popíše podle návodu kroky k jejich řešení
M-navrhne různé algoritmy pro řešení problému, s kterým se opakovaně setkal
vysvětlí účel informačních systémů, které používá, identifikuje jejich jednotlivé prvky a vztahy mezi nimi; zvažuje možná rizika při navrhování IS
M-popíše účel informačních systémů, které používá
zvládá základní operace s racionálními čísly
určí společného jmenovatele (využívá zkušenosti s dělitelností čísel)
zvládá základní výkony s celými čísly
porovnává dvě veličiny rozdílem, podílem a poměrem
řeší slovní úlohy pomocí poměru
řeší slovní úlohy pomocí trojčlenky
řeší rovnice s jednou neznámou pomocí ekvivalentních úprav
vypočítá základ, počet procent i procentovou část v jednoduchých slovních úlohách
rozliší jednotlivé druhy rovnoběžníků, zná jejich vlastnosti
provádí jednoduché konstrukce rovnoběžníků, lichoběžníků
vypočítá obvod a obsah rovnoběžníku a lichoběžníku
určí vztah přímé a nepřímé úměrnosti
využívá znalosti o poměru v praktických příkladech (mapa, plán)
rýsuje středově souměrné obrazce a aplikuje znalosti při zobrazování, posouvá a otáčí geometrické útvary
užívá vět o shodných trojúhelnících při výpočtech a v konstrukčních úlohách
vypočítá objem a povrch hranolů
rýsuje, načrtne hranoly ve volném rovnoběžném promítání
vyjádří procenta desetinným číslem, zlomkem
zdůvodňuje a využívá metrické vlastnosti čtyřúhelníků, používá matematickou symboliku
M-Pracuje se zlomky a smíšenými čísly, používá vyjádření vztahu celek - část (zlomek, desetinné číslo, procento)
M-Provádí odhad výsledku, zaokrouhluje čísla
M-Používá měřítko mapy a plánu
M-Řeší jednoduché úlohy na procenta
M-Vyznačuje, rýsuje a měří úhly, provádí jednoduché konstrukce
Vyslovuje a čte se správnou artikulací
Rozumí jednoduchým pokynům, dialogu a krátkému sdělení informativního charakteru
Umí sestavit jednoduchou větu (otázka, odpověď)
Učí se pracovat se slovníkem
Zná slovní zásobu a konverzuje o prvních kontaktech, o své rodině a přátelích, o denním programu, oblečení
Sestaví krátké písemné sdělení o základních věcech
Reaguje na krátké jednoduše napsané nebo vyslovené pokyny a realizuje je
M-Pozdraví a poděkuje, vyjádří souhlas a nesouhlas
M-Sdělí své jméno a věk
Ošetřuje a pěstuje pokojové rostliny
Zvládne principy stolování a obsluhy u stolu
Řídí se bezpečností práce a zásadami hygieny
Orientuje se v plánech a schématech
Připraví si jednoduchý náčrt,
Poznává druhy a vlastnosti materiálu
Využívá květin v interiéru
Ovládá způsoby placení a domácího hospodaření
Umí poskytnout první pomoc při úrazech
Přizpůsobuje svoji práci potřebám skupiny
M-Dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce a bezpečnostní předpisy, poskytne první pooc při úrazu
M-Pěstuje a ošetřuje kětiny v interiéru a využívá je k výzdobě
M-Provádí jednoduché operace platebního styku
M-Dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne první pomoc při úrazu el. proudem nebo chemikálií
M-Dodržuje základní principy stolování a obsluhy u stolu
M- Ovládá montáž a demontáž jednoduchého zařízení
Vysvětlí funkci orgánů a orgánových soustav a porovná jejich stavbu u jednotlivých skupin obratlovců
Rozpozná zástupce skupin obratlovců, určí jejich význam v ekosystémech
Posoudí význam vybraných druhů obratlovců pro člověka
Určí charakteristické znaky a rozpozná základní zástupce mechů a kapraďorostů
Orientuje se v procesu fotosyntézy, stanoví podmínky, výchozí látky a produkty
Na základě pozorování části rostlinného těla a jejich funkce uvede příklady praktického využití tělních částí rostlin
Rozpozná základní skupiny rostlin, popíše jejich charakteristické znaky a dokáže uvést a určit zástupce
Vysvětlí pojmy společenstvo a ekosystém a jejch vzájemnou propojenost
Odvodí závislost rostlin a živočichů na jejich životním prostředí
Uvede příklady společenstev naší přírody a popíše je
Porovná anatom. a morfolog. příslušných rostlin. částí
Porovná různé adaptace rostlin rozmanitostem živ. prostředí
M-Ví o základních rostlinných fyziologických procesech a o jejich využití
M-Zná význam hospodářsky důležitých rostlin a způsob jejich pěstování
M-Rozliší základní systematické skupiny rostlin a zná jejich zástupce
M-Uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi
M-Rozliší populace, společenstva, ekosystémy a objasní základní princip některého ekosystému
M-Vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých ekosystémech
Samostatně vede rozcvičku dle „Kosova desatera“ a závěrečné uklidnění dle činností v hlavní části
Aktivně pracuje při samostatných skupinových činnostech
Odstraňuje nedostatky zjištěné v hodinách Tv
Dodržuje pravidla určená pro dané prostředí a podmínky
Zná škodlivé účinky drog, cigaret a alkoholu a zapojuje se do reprezentace školy
Aktivně plní pokyny učitele a zvládá základní pohybové dovednosti
Reálně ohodnotí provedení pohybové činnosti a pomáhá spolužákům při nácviku
Užívá tělocvičné názvosloví, povely, gesta, značky
Soupeří fair play, respektuje opačné pohlaví
Napomáhá svým jednáním ke kolektivnímu výkonu a dodržuje vymezené role
Zorganizuje turnaj, vytvoří systém dle počtu družstev, rozhoduje a vyhodnotí výsledky
Spoluvytváří výsledkové tabulky a stará se o nástěnku Tv
Orientuje se v pravidlech a historii sportovních her - zejména basketbalu - a jejich znalostí využívá ve hře
M-Odmítá drogy a jiné škodliviny jako neslučitelné se zdravím a sportem
M-Vhodně reaguje na informace o znečištění ovzduší a tomu přizpůsobuje pohyb. aktivity
M-Zvládá v souladu s individ. předpoklady osvoj. pohyb. dovednosti a aplikuje je ve hře, soutěži a při rekreačních činnostech
M-Užívá osvojovanou odbornou terminologii na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka
M-Naplňuje ve škol. podmínkách základní olympijské myšlenky - čestné soupeření, pomoc hendikepovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přír. při sportu
M-Dohodne se na spolupráci i jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji
M-Rozlišuje a uplatňuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka
M-Sleduje určené prvky pohyb. činnosti a výkony a vyhodnotí je
Dokáže rozlišit pojem vlastenectví a nacionalismus, kosmopolismus
Orientuje se ve státních symbolech a vnímá jejich potřebu a způsoby užívání
Uvědomuje si ústavní ochranu majetku a potřebu ochrany duševního vlastnictví
Dokáže vysvětlit využití nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení, vysvětlí rozdíl mezi debetní a kreditní kartou
Dokáže se zamyslet nad zásahy lidí do přírody a životního prostředí
Rozlišuje kulturnost a projevy nekulturnosti
Hodnotí vliv masmédií
Uvědomuje si základní demokratické hodnoty, nutnost zákonů pro život v lidské společnosti
Na konkrétních příkladech uvádí vztah mezi právem a morálkou
Sestavuje svůj morální žebříček hodnot
Orientuje se v základních typech a formách státu
Orientuje se v principech trestního práva
Rozliší přestupek a trestný čin
M-Ulatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých živ. situacích a rozlišuje projevy nepřiměřeného chování a porušování spol. norem
M-Má základní informace o soc., právních a ekonom. otázkách rodinného života a rozlišuje postavení a role rodinných příslušníků
M-Uvede symboly našeho státu a zná způsoby jejich užití
M-Zná základní práva a povinnosti občanů
M-Má základní informace o soc., právních a ekonom. otázkách rodinného života a rozlišuje postavení a role rodinných příslušníků
umí rozlišit zdravý a nezdravý způsob života
umí vysvětlit pojem životospráva, životní rytmus, stres
umí aplikovat získané znalosti, dovednosti ve svém osobním životě
si uvědomuje důležitost životosprávy a zdravého způsobu života pro svůj další život
si uvědomuje důležitost střídání práce a odpočinku, umí rozlišit aktivní a pasivní odpočinek
si je vědom rizik, která jsou spojena s obezitou, civilizačními onemocněními
umí sestavit zdravý jídelníček pro vlastní potřebu, pro malé dítě, pro nemocného člověka
se umí orientovat na trhu potravin, odlišit zdravé a nezdravé
zná rizika a přednosti různých výživových směrů
umí vysvětlit rozdíly mezi různými alternativními výživovými směry
chápe rizika onemocnění mentální anorexií a mentální bulimií
umí připravit pokrmy dle svých znalostí a dovedností
zná zásady bezpečnosti chování i práce
si uvědomuje rozdíly ve vývoji zdravé a nezdravé osobnosti člověka
umí rozeznat a orientovat se v problémových situacích
umí vyhledat odbornou pomoc
chápe rizika spojená s předčasným začátkem sexualního života
zná rizika závislostí na návykových látkách
M-Projevuje zdravé sebevědomí a preferuje ve styku s vrstevníky pozitivní živ. cíle, hodnoty a zájmy
M-Dává do souvislosti zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním návykových látek a provozováním hazardních her
M-Uplatňuje osvojené soc. dovednosti při kontaktu se soc. patologickými jevy
M-Zaujímá odmítavé postoje ke všem formám brutality a násilí
M-Uplatňuje způsoby bezp. chování v soc. kontaktu s vrstevníky, při komunikaci s neznámými lidmi, v konfliktu a krizových situacích a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc, ví o centrech odborné pomoci, vyhledá a použije jejich tel. čísla
Stylizuje - což je prvek výtvarného vyjádření
Zná nauku o barvách a umí je míchat
Pracuje v kolektivu -komunikace jako základní prvek práce
Zná mytologii jako pramen inspirace
Pracuje prostorově 3D,různé materiály, kombinuje staré nepoužitelné předměty s novými
Rozumí historii jako zdroji inspirace
Dokáže obsáhnout a zpracovat větší formát
Je schopný vyjádřit vztah k rodnému městu, obci
M-Uplatňuje linie, barvy, tvary a objekty v ploše i prostoru podle vlastního tvůrčího záměru, využívá jejich vlastnosti a vztahy, pojmenuje je ve výsledcích vlastní tvorby i tvorby ostatních, vnímá a porovnává jejich uplatnění v běžné i umělecké produkci
Srovnává jednotlivé kontinenty a regiony - propojuje znalosti a vytváří celkový geopolitický obraz dnešního světa
Lokalizuje na mapě vybrané místopisné pojmy, vytváří si obecné a politické mapy světadílů a regionů
Diskutuje o historickém vývoji a budoucnosti vybraných regionů a států světa
Hodnotí a srovnává fyzickogeografickou a socioekonomickou charakteristiku vybraných států
M-Charakterizuje polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry vybraných světadílů, oceánů a vybraných států