Školní vzdělávací program

vzdělávacího zařízení: Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2

Školní vzdělávací program Věřit si a znát (verze 8)

Věřit si a znát

platnost od: od 1. 9. 2021


Anglický jazykČeský jazyk a literaturaChemieDějepisFyzikaHudební výchovaInformatikaMatematikaNěmecký jazykPracovní výchovaPřírodopisTělesná výchovaVýchova k občanstvíVýtvarná výchovaZeměpis
Čte nahlas plynule s minimální pomocí
Odvodí význam nových slov
Používá dvojjazyčný slovník
Sestaví písemné sdělení podle probíraných témat
Písemně gramaticky správně tvoří jednoduché i složitější věty a krátké texty
Jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích
Dokáže reprodukovat obsah textu,promluvy i konverzace
Rozšiřuje si slovní zásobu
Dokáže se zapojit do rozhovoru rodilých mluvčích
Domluví se v jednodušších každodenních situacích
Porozumí autentickému rozhovoru rodilých mluvčích
Porozumí obsahu delších autentických materiálů s vizuální oporou
Sestaví ústní sdělení podle probíraných témat
M-Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se týkají osvojených tematických okruhů
Rozlišuje druhy vět vedlejších, významový poměr vět v souvětí souřadném
Rozezná nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov,
Zná český význam přejatých slov, správně užívá tvary přejatých slov
Používá vhodné jazykové prostředky pro různé slohové útvary, umí formulovat hlavní myšlenky textu, orientuje se v textu, získané vědomosti předává dál v písemné i mluvené podobě, zachovává správnost, umí sestavit nepřímou charakteriastiku lit. postavy, v tisku umí vyhledat líčení dle typických jazyk prostředků, dokáže napsat jednoduché líčení, zná význam a užití výkladu, umí sestavit výklad, zvládne ho přednést, dle osnovy zpracuje výtah, umí formulovat otázky na základě kterých sestaví úvahu
Seznamuje se chronologicky s památkami české literatury, chápe význam národního obrození pro vývoj českého jazyka, zná význam slov romantismus, realismus, orientuje se v lit. 19. stol., uvědomuje si význam protivál. lit. má přehled a prohlubuje si znalosti o světové literatuře v tomto období
Užívá správné slovní tvary,umí určit slovesný vid, třídu, využívá dostupnou literaturu - vzor určí s mapou
Porovnává shody a odlišnosti v lit. a film. zpracování
Používá různé informační zdroje, navštěvuje knihovny
Rozlišuje komunikační záměr partnera
Volí vhodné verbální i neverbální způsoby dorozumívání
M-Pozná a určí slovní druhy, skloňuje podstatná jména a přídavná jména, pozná osobní zájmena, časuje slovesa
M-Rozezná větu jednoduchou od souvětí
M-Správně píše slova s předponami a předložkami
M-Dokáže vyhledat potřebné informace v oblasti literatury
M-Má pozitivní vztah k literatuře
Rozpoznává látky
Využívá metody pozorování a pokusu
Uvede pravidla pro práci s chemikáliemi
Zná pravidla bezpečné práce, CO, má znalost první pomoci s vybranými látkami
Řeší chemické problémy oddělování složek směsi na základě poznatků o směsích
Navrhne možnosti řešení znečištění vody, vzduchu
Uvede postupy CO - požáry, hašení, hoření
Vysvětlí pojmy atom, molekula, prvek, sloučenina
Prácuje s PTP
U vybraných kovů a nekovů uvede jejich užití
Uvede typy reakcí
Samostatně řeší rovnice
Samostatně řeší příklady a výpočty
Osvojí si zásady chemického názvosloví
Využívá znalosti o kyselosti a zásaditosti roztoku v praxi
Uvede využití solí
Zná pravidla bezpečnosti práce s kyselinami, hydroxidy a první pomoc
Zhodnotí význam vody pro chemii
Popíše průběh chem. reakce
Rozlišuje směsi a chemické látky
Vypočítá složení roztoků, připravý roztok daného složení
Popíše základní instrumentální metody práce v chemické laboratoři, samostatně ovládá některé z těchto metod
M-Rozliší společné a rozdílné vlastnosti látek
M-Pracuje bezpečně s vybranými běžně používanými nebezpečnými látkami
M-Rozpozná přeměny skupenství látek
M-Pozná směsi a chemické látky
M-Rozezná druhy roztoků a jejich využití v běžném životě
M-Rozlišírůzé druhy vody a uvede příklady jejich využití
M-Zná nejobvyklejší chem. prvky a jednoduché chem. sloučeniny a jejich značky
M-Rozpozná vybrané kovy a nekovy a jejich možné vlastnosti
M-Pojmenuje výchozí látky a produkty nejjednodušších chem. reakcí
M-Popíše vlastnosti a použití vybraných prakticky využitelných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a zná vliv těchto látek na živ. prostředí
M-Orientuje se na stupnici pH roztoku univerzálním indikátorovým papírkem
M-Poskytne první pmoc při zasažení pokožky kyselinou nebo hydroxidem
M-Pojmenuje výchozí látky a produkty nejjednodušších chemických reakcí
Vysvětlí počátky odlišnosti vývoje západní a střední Evropy
Dává do souvislosti jevy a procesy, kterými končí středověk - konec feudálních vztahů, vznik občanské společnosti a kapitalismu
Uvědomuje si nerovnoměrný vývoj v Evropě a vzájemné konflikty
Porozumí českému národnímu obrození a chápe jeho význam pro další vývoj českého národa
Popíše příčiny první světové války a chápe situaci ve světě těsně před válkou
Umí využívat dostupné zdroje informací o historii
Orientuje se v různých historických stylech, rozeznává hlavní představitele a památky
Charakterizuje významné politicko - ekonomické a sociální změny v 17.-18. století
Vysvětlí události francouzské revoluce a napoleonských válek, uvede jejich důsledky na vývoj v Evropě
Orientuje se v základní politické situaci 19. a 20. století
Porovná rozdílné tempo vývoje společnosti ve světě a v Evropě, uvědomuje si soupeření velmocí o moc
Dokáže posoudit nebezpečí zneužití vojenské techniky
M-Pojmenuje nejvýraznější osobnosti českých dějin v novověku
M-Má přehled o jednotlivých historických událostech v naší zemi v 19. stol.
M-Zná nejvýznamější osobnosti českých dějin 19. stol.
Chápe pojem energie, její druhy a přeměnu, praktický význam ZZE
Uvědomuje si důležitost hospodaření s energií pro životní prostředí
Umí samostatně zjišťovat potřebné údaje
Prohlubuje si znalost pravidel bezpečnosti a první pomoci při práci s elektrickým proudem
Sestavuje složitější elektrické obvody, používá měřící přístroje
Provádí výpočty a měření elektrického odporu - Ohmův zákon
Využívá s porozuměním vztah pro výkon jako závislost mech.práce za jednotku času
Chápe vztah a významový rozdíl mezi pojmy práce a mech.energie
Ví, co je tepelná výměna a dle definovaného vztahu je schopen určit její hodnotu
Zhodnotí výhody a nevýhody různých typů energetických zdrojů
M-Zná vzájemný vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem
M-Pojmenuje výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na živ. prostředí
M-Sestaví podle schématu jednoduchý el. obvod
M-Zná zdroje el. proudu
Uplatňuje hudební schopnosti a pěvecké dovednosti - sólový zpěv
Reprodukuje témata, části skladeb, notový a rytmický zápis
Nacvičuje jednoduché dobové tance
Navštíví koncert - 2x poslech živé hudby
Získává vztah k umělci, hudebnímu skladateli a společnosti v minulosti a dnes
M-Rozpozná vybrané hud. nástroje symfonického orchestru
Vysvětlí účel informačních systémů, které používá, identifikuje jejich jednotlivé prvky a vztahy mezi nimi; zvažuje možná rizika při navrhování i užívání informačních systémů
Nastavuje zobrazení, řazení a filtrování dat v tabulce, aby mohl odpovědět na položenou otázku; využívá funkce pro automatizaci zpracování dat
Vymezí problém a určí, jak při jeho řešení využije evidenci dat; na základě doporučeného i vlastního návrhu sestaví tabulku pro evidenci dat a nastaví pravidla a postupy pro práci se záznamy v evidenci dat
Sám evidenci vyzkouší a následně zhodnotí její funkčnost, případně navrhne její úpravu
M-popíše účel informačních systémů, které používá
M-nastavuje zobrazení, řazení a filtrování dat v tabulce
M-na základě doporučeného návrhu sestaví tabulku pro evidenci dat
zná Pythagorovu větu a používá ji v praxi
zná pojem mocnin s přirozeným mocnitelem
určí číselný výraz a jeho hodnotu
určí výrazy s proměnnou
zná jednočlen a mnohočlen
řeší lineární rovnice v praxi
provádí statistická šetření
sestrojí tečnu, sečnu, vnější přímku
určí délku kružnice, obsah kruhu
určí objem a povrch válce
řeší jednoduché slovní úlohy
používá základní pravidla správného rýsování, používá matematickou symboliku
určí vzájemnou polohu geometrických útvarů v ploše i prostoru
zná pojem geometrického místa bodů dané vlastnosti a tuto schopnost využívá při řešení konstrukčních úloh
seznámí se se základními pojmy deskriptivní geometrie
sestrojí síť krychle, kvádru, válce
užívá ve výpočtech druhou ( a vyšší) mocninu a odmocninu
matematizuje jednoduché reálné situace, řeší výrazy
M-Vypočítá obvod a obsah trojúhelníka, čtverce, obdélníka a kruhu
M-Provádí jednoduché konstrukce
M-M-Zná a rýsuje základní rovinné útvary
M-Sestrojí základní rovinné útvary ve středové a osové souměrnosti
M-Vypočítá povrch a objem kvádru, krychle a válce
M-Sestrojí sítě základních těles
M-Načrtne základní tělesa
M-Zobrazuje jednoduchá tělesa
M-Odhaduje délku úsečky, určí délku lomené čáry, graficky sčítá a odčítá úsečky
M-Umí zacházet s rýsovacími pomůckami a potřebami
M-Používá technické písmo
M-Čte a rozumí jednoduchým technickým výkresům
Vyslovuje a čte nahlas a plynule a foneticky správně jednoduché texty složené ze známé slovní zásoby
Rozumí smyslu i obsahu jednoduchého textu a reaguje na něj
Pracuje s učebnicí, se slovníkem a orientuje se ve složitějších německých textech v časopisech
Poznává reálie německy mluvících zemí
Zná slovní zásobu a konverzuje o své osobě, škole, volném čase, domově, cestování, sportu a zájmech
Aktivně se zapojuje do diskuse
Umí pracovat na mezinárodních diskusních serverech např.www.mailfreund.de nebo se dorozumívá prostřednictví ICQ
Poslouchá text s porozuměním a dokáže z něj sdělit hlavní informace
Poslouchá hudbu s německými texty
Zvládne vyplněnit jednoduchý formuláře (dotazníky)
M-Je seznámen se zvukovou podobou cizího jazyka
M-Rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování
M.Rozumí jednoduchým slovům, se kterými se v rámci tematických okruhů setkel
M-Rozumí otázkám, které se týkají základních osobních údajů
M-Rozumí jednoduchým pokynům učitele
M-Rozumí jednoduchým slovům, se kterými se v rámci temetických okruhů opakovaně setkal
Provádí montáž a demontáž náročných předmětů
Zná zásady kontaktu se zvířaty
Dodržuje bezpečnost a hygienu při práci
Umí pracovat se spotřebiči
Provádí jednoduché pokusy a záznamy o nich
Umí poskytnout první pomoc při práci v laboratoři
Hledá informace, které využije při laboratorních pracích
Uvědomuje si rizika práce v laboratoři, dodržuje bezpečnost a hygienu
Umí propojit jednotlivá digitální zařízení
Využívá mobilních technologií v běžném životě
Správně pracuje s digitální technikou, poskytne první pomoc při úrazech
Umí pracovat tak, aby předcházel pracovním úrazům
Ovládá digitální techniku
Vytváří funkční modely
M-Prokáže základní znalosti chovu drobných zvířat a zásad bezp. kontaktu se zvířaty
M-Dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu způsobeného zvířaty a při styku s jedovatými rostlinami
M-Ovládá jednoduché prac. postupy při základních činnostech v domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze běžných dom. spotřebičů
M-Vybere a využívá pracovní postup konkrétní lab. činnosti a dodrží kázeň při práci s přístroji a pomůckami nutnými pro konání pozorování, měření, experimentu
M-Dodržuje hygienu práce a zásady bezpečné práce s laboratorní technikou, příslušnými nástroji a pomůckami při lab. činnostech.
M-Poskytne první pomoc při úrazu v laboratoři
M-Ovládá základní funkce vybraných digitálních zařízení podle návodu k použití, při problémech vyhledá pomoc
M-Propojuje vzájemně jednotlivá vybraná digitální zařízení
M-Pracuje uživatelským způsobem s mobilními technologiemi v situacích, které odpovídají okruhu jeho zájmů a potřeb
M-Ošetřuje digitální techniku a chrání ji před poškozením
M-Dodržuje základní hagienická a bezp. pravidla a předpisy při práci s dig. technikou a poskytne první pomoc při úrazu
M- Peovádí údržbu jednoduchých předmětů a zařízení
Určí shody a rozdíly soustav u jednotlivých tříd
Poznává jednotlivé části těla a vysvětlí funkce soustav
Uvědomuje si návaznost a činnosti jednotlivých orgánů a soustav
Odvodí si jednotlivá onemocnění a jejich prevence
Ovládá hygienické návyky
Vysvětlí pojem zdravý životní styl
Rozliší etapy vývoje Země a života
Zná prevenci úrazů a nemocí
Seznámí se s teoriemi vývoje života
Uvědomuje si postupný vývoj od nejjednodušších organismů
Popíše průběh ontogeneze člověka
Vysvětlí základní pojmy
orientuje se v základních vývojových stupních fylogeneze člověka
M-Pozná význam rostlin a živočichů v přírodě pro člověka
M-Porovná vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů
Rozliší jednotlivé skupiny živočichů a zná jejich hlavní zástupce
M-Odvodí na základě vlastního pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, objasní jejich způsob života a přizpůsobení danímu prostředí
M-Ví o významu živočichů v přírodě i pro člověka a uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se živočichy
M-Popíše stavbu orgánů a orgán. soustav lidského těla a jejich funkce
M-Charakterizuje hlavní etapy vývoje člověka
M-Popíše vznik a vývin jedince
M-Rozliší příčiny a příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby
Samostatně vede rozcvičku dle „Kosova desatera“ a závěrečné uklidnění dle činností v hlavní části
Aktivně pracuje při samostatných skupinových činnostech
Odstraňuje nedostatky zjištěné v hodinách Tv
Dodržuje pravidla určená pro dané prostředí a podmínky
Zná škodlivé účinky drog, cigaret a alkoholu a zapojuje se do reprezentace školy
Aktivně plní pokyny učitele a zvládá základní pohybové dovednosti
Optimalizuje svůj individuální pohybový režim
Uvědomuje si význam kompenzačních cvičení a cílevědomě je aplikuje
Užívá tělocvičné názvosloví, povely, gesta, značky
Soupeří fair play, respektuje opačné pohlaví
Napomáhá svým jednáním ke kolektivnímu výkonu a dodržuje vymezené role
Zorganizuje turnaj, vytvoří systém dle počtu družstev, rozhoduje a vyhodnotí výsledky
Spoluvytváří výsledkové tabulky a stará se o nástěnku Tv
Reálně ohodnotí svůj aktuální zdravotní stav a stav obecné kondice, k čemuž si navrhne optimální program
Orientuje se v pravidlech a historii sportovních her - zejména volejbalu - a jejich znalostí využívá ve hře
M-Uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při korekci zdrav. oslabení
M-Zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohyb. režimu spec. vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální provední
M-Vyhýbá se činnostem, které jsou kontraindikací zdrav. oslabení
Učí se zkoumat pocity sebeprožívání
Uvědomuje si svoji jedinečnost a neopakovatelnost
Snaží se formulovat své touhy, sny, ideály
Osvojuje si zásady efektivní komunikace
Pokouší se zformulovat své cíle - krátkodobé i dlouhodobé
Získává schopnost uplatňovat svá práva a respektovat práva druhých, rozpoznává extremismus a jeho projevy
Dokáže se orientovat v základní právní struktuře důležité pro každodenní život
Utváří si představu o snahách poznat svět a jejich vývoji
Rozeznává dva typy ekonomik, podstatu fungování trhu, chápe vliv poptávky a nabídky na tvorbu cen
M-Je seznámen s nebezpečím rasismu a xenofobie
M-Respektuje kulturní zvláštnosti, názory a zájmy minoritních skupin ve spol.
M-Chápe význam vzdělávání v kontextu s profesním uplatněním
M-Formuluje své nejbližší plány
M-Sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, vyhýbá se rizikům při hospodaření s penězi
M-Uvědomí si význam soc. péče o potřebné občany
M-Zná základní práva a povinnosti občanů
M-Na příkladu vysvětlí, jak reklamovat výrobek nebo službu
M-Uvede příklady, jak se bránit v případě porušení práv spotřebitele
M-Uvědomuje si rizika porušování právních ustanovení a důsledky protiprávního jednání
M-Vyřizuje své osobní záležitosti vč. běžné komunikace s úřady, v případě potřeby požádá vhodným způsobem o radu
Umí propracovat grafickou techniku do jemnosti, učí se preciznímu zpracování
Umí použít techniku frotáže, stříkání barev, rozprašování
Dokáže zpracovat tradice neobvyklým způsobem
Zná abstraktní umění a dokáže barevně vyjádřit své subjektivní vnímání skutečnosti
Zná techniku šrafování, používá kontrast světla a stínu
Dokáže rozpracovat svůj návrh do detailů
Zná základní proporce lidského těla a jejich vztahy
M-Při vlastní tvorbě vychází ze svých vlastních zkušeností, představ a myšlenek, hledá a zvolí pro jejich vyjádření nejvhodnější prostředky a postupy, zhodnotí a prezentuje výsledky své tvorby, porovnává jej s výsledky ostatních
Uplatňuje znalosti z fyzického a socioekonomického zeměpisu na konkrétních příkladech krajin
Popíše souvislosti mezi hospodářstvím a rozvojem státu, jeho přírodními a společenskými podmínkami
Charakterizuje strukturu a vlastnosti světové populace
Zhodnotí závislost přírodních podmínek na rozmístění obyvatelstva a sídel
Vyjmenuje a stručně charakterizuje významné mezinárodní organizace
Posoudí předpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístění hospodářských aktivit
Popíše a lokalizuje na mapě současné geopolitické změny a politické problémy světa
Uvede nejdůležitější globální problémy současného světa
Vyhledává na mapách hlavní surovinové zdroje
Rozlišuje společné a rozdílné znaky jednotlivých států a regionů světa
Rozlišuje jednotlivé státy světa podle úrovně zemědělství, průmyslu a služeb
Vytváří souhrn dostupných informací o státech, které vzájemně porovnává z různých hledisek, pracuje při tom s kartografickými produkty, statistickými a dalšími informačními zdroji
Při práci s konkrétní fotografií vyjmenovává přítomné krajinné prvky a složky, usuzuje na přírodní a socioekonomické podmínky místa fotografování
M-Rozliší zásadní přírodní a spol. znaky svět. regionů
M-Ví, jak přír. podmínky souvisí s funkcí a rozmístěním lidských sídel
M-Vyhledá na mapách nejznámější oblasti cestovního ruchu a rekreace
M-Umí pojmenovat různé krajiny jako součást pevninské části krajinné sféry, rozliší na konkrétních příkladech spec. znaky a funkce krajin
M-Zná příklady přír. a kultur. krajinných složek
M-Uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika přír. a spol. vlivů na živ. prostředí