Školní vzdělávací program

vzdělávacího zařízení: Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2

Školní vzdělávací program Věřit si a znát (verze 8)

Věřit si a znát

platnost od: od 1. 9. 2021


Anglický jazykČeský jazyk a literaturaChemieDějepisFyzikaHudební výchovaInformatikaKonverzace v anglickém jazyceMatematické praktikumMatematikaNěmecký jazykPohybové hryPracovní výchovaPřírodopisPřírodovědné praktikumSeminář 20. stoletíTělesná výchovaVýchova k občanstvíVýtvarná výchovaVýtvarné projektyZeměpisZeměpisné praktikum
Čte nahlas plynule bez pomoci
Odvodí význam nových slov z kontextu
Používá dvojjazyčný a výkladový slovník
Sestaví písemné sdělení podle probíraných témat
Písemně gramaticky správně tvoří jednoduché i složitější věty a krátké texty
Domluví se v běžných každodenních situacích
Rozšiřuje si slovní zásobu
Domluví se bez větších problémů v anglicky mluvících zemích
Porozumí autentickému rozhovoru rodilých mluvčích v autentickém prostředí
Porozumí obsahu autentických materiálů s vizuální oporou
M-Rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech, které se týkají osvojených tematických okruhů
Má přehled o slovanských jazycích, seznamuje se s vývojem češtiny, orientuje se v jazyk. skupinách Evropy, rozlišuje útvary čes. jazyka
Prohlubuje si znalosti o tvoření slov a pravopisných jevů, aplikuje je
Chápe správné významy slov a využívá je ve všech slohových útvarech
Užívá správně frekventovaná slova, seznamuje se se zastaralými tvary slov
Získané dovednosti a vědomosti správně využívá a aplikuje je při vlastní tvorbě
Orientuje se ve slohových útvarech, správně používá jazykové prostředky a slovní zásobu
Ovládá základní literárně teoretické pojmy, orientuje se v české literatuře 20. stol., má přehled o představitelích světové literatury, chápe význam literatury pro život, uvědomuje si význam exilové literatury, seznamuje se se současnou lit. tvorbou,
Rozpozná individuální styl nejvýznam. autorů
Uvědomuje si nebezpečí manipulativní reklamy
Dorozumívá se kultivovaně, volí vhodné jazykové prostředky
Svých poznatků a znalostí využívá ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu
Rozpozná větné členy, rozezná druhy souvětí
M-Správně píše slova s předponami a předložkami
M-Rozezná základní lit. druhy a žánry
M-Dokáže vyhledat potřebné informace v oblasti lit.
M-Má kladný vztah k literatuře
Popíše složení a strukturu organických sloučenin
Osvojí si zásady názvosloví organických sloučenin
Uvede význam sacharidů, tuků, bílkovin
Samostatně sestaví modely uhlovodíků - LP
Posoudí význam plastů
Posoudí zdroje energie a surovin ve vztahu k životnímu prostředí
Samostatně řeší výpočty
Řeší rovnice redoxních reakcí
Uvědomuje si praktický význam redoxních reakcí a elektrolýzy
Specifikuje a posoudí možnosti využití chemie v různých oblastech lidské činnosti (průmysl, zemědělství, energetika zdravotnictví …)
Samostatně posoudí vliv chemizace na životní prostředí a navrhne řešení, jak tyto situace zlepšit
Uvede postupy CO při úniku nebezpečných látek
Specifikuje význam biochem. reakcí v běžném životě
Zhodnotí využívání surovin vzhledem k trvale udržitelnému rozvoji
Posoudí vliv chemizace na kvalitní lidský život
M-Popíše vlastnosti a použití vybraných prakticky využitelných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a zná vliv těchto látek na živ. prostředí
M-Zhodnotí užívání paliv jako zdrojů energie
M-Zná příklady produktů prům. zpracování ropy
M-Uvede příklady bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů v potravě z hlediska obecně uznávaných zásad spr. výživy
M-Ví o využívání prvotních a druhotných surovin
M-Zhodnotí využívání různých látek v praxi vzhledem k živ. prostředí a zdraví člověka
Diskutuje o důsledcích první světové války
Porozumí vývoji ve 20. a 30. letech, důsledkům hospodářské krize
Vysvětlí nebezpečí fašismu a jeho důsledky
Uvědomuje si význam výsledků druhé světové války pro další vývoj ČSR a celého světa
Posoudí vztahy mezi USA a SSSR - studená válka
Porozumí boji mezi demokratickým a totalitním systémem, umí uvést jejich specifické znaky
Porovnává vztahy mezi velmocemi a tím mezinárodní politiku
Uvědomuje si význam boje proti totalitním systémům a důsledky pádu východního bloku
Umí využívat dostupné zdroje informací o historii
Vysvětlí pojmy rasismus, extremismus a uvede příklady z historie
Charakterizuje postavení rozvojových zemí
Aplikuje historické znalosti na současné problémy světa
M-Má přehled o zásadních histor. událostech v naší zemi
M-Uvede příčiny a politické, sociální a kulturní důsledky 1.svět. války
M-Má základní poznatky o vzniku samostatné Československé republky
M-Popíše průběh a důsledky 2.svět. války a politický a hospodářský vývoj v poválečné Evropě
M-Chápe význam událostí v roce 1989 a vítězství demokracie v naší vlasti
Zná bezpečnost práce
Chápe rozdíl mezi šířením zvuku a světla
Chápe praktický význam znalostí o zvuku
Na základě získaných poznatků, vlastních zkušeností a pozorování chápe sluneční soustavu
Chápe význam jaderných elektráren - klady i zápory
Zná princip radioaktivity, štěpení uranu
Vysvětlí a zdůvodní princip činnosti diody a tranzistoru
Rozpozná a klasifikuje zdroje zvuku ve svém okolí a určí způsob jeho šíření v daném akustickém prostředí
Zná zdroje stejnosměrného a střídavého proudu a umí pomocí ampérmetru změřit jejich hodnoty v jednoduchém el.obvodu
Dle užitého materiálu je schopen rozlišit vodič, izolant a polovodič
Chápe pojem indukovaného napětí a proudu a pojem elmg indukce
M-Rozpozná zdroje zvuku, jeho šíření a odraz
M-Posoudí vliv nadměrného hluku na živ. prostředí a zdraví člověka
M-Rozliší vodiče od izolantů na základě jejich vlastností, zná zásady bezpečnosti při práci s elektr. přístroji a zařízeními, zná druhy magnetů a jejich prakt. využití, rozpozná, zda těleso je či není zdrojem světla
M-Objasní pohyb planety Země kolem Slunce a pohyb Měsíce kolem Země
M-Zná planety sluneční soustavy a jejich postavení vzhledem k Slunci
M-Osvojí si základní vědomosti o Zemi jako vesmírném tělese a jejím postavení ve vesmíru
Zvládá samostatně pěvecký projev
Zvládá dvojhlasý zpěv, notový zápis různých stylů
Rozpoznává dobové tance, nacvičuje tanec pohybově vyspělý
Navštíví koncert - 2x poslech živé hudby, video, sleduje současné žánry
Získává vztah k umělci, hudebnímu skladateli a společnosti v minulosti a dnes
M-Doprovází písně pomocí ostinata
M-Pozorně vnímá znějící hudbu sladeb většího rozsahu
Získá z dat informace, interpretuje data, odhaluje chyby v cizích interpretacích dat
Navrhuje a porovnává různé způsoby kódování dat s cílem jejich uložení a přenosu
Vymezí problém a určí, jaké informace bude potřebovat k jeho řešení; situaci modeluje pomocí grafů, případně obdobných schémat; porovná svůj navržený model s jinými modely k řešení stejného problému a vybere vhodnější, svou volbu zdůvodní
Zhodnotí, zda jsou v modelu všechna data potřebná k řešení problému; vyhledá chybu v modelu a opraví ji
M-získá z dat informace, interpretuje data z oblastí, se kterými má zkušenosti
M-zakóduje a dekóduje jednoduchý text a obrázek
M-popíše problém podle nastavených kritérií a na základě vlastní zkušenosti určí, jaké informace bude potřebovat k jeho řešení; k popisu problému používá grafické znázornění
M-stanoví podle návodu, zda jsou v popisu problému všechny informace potřebné k jeho řešení
Popíše, jak funguje počítač po stránce hardwaru i operačního systému; diskutuje o fungování digitálních technologií určujících trendy ve světě
Dokáže hovořit o svojí rodině a přátelích. Umí popsat jejich vlastnosti.
Stručně charakterizuje Českou republiku a Prahu, popř. jiné místo svého bydliště
Umí řešit běžné situace v obchodě, v restauraci a v kuchyni
Je schopen hovořit o počasí a o současných globálních enviromentálních problémech
Dokáže popsat problém, který má; říct si o pomoc a dát radu. Je schopen se domluvit v nouzových situacích.
Dokáže hovořit o svém studiu; nadějích a plánech ohledně budoucího zaměstnání.
Umí základní fráze a slovní obraty týkající se cestování a problémů, které se tohoto týkají.
Dokáže reagovat při jednoduchém pohovoru nebo rozhovoru
Dokáže promluvit o českých Vánocích a srovnat je s anglickými
žák aplikuje algoritmy, pravidla a vzorce při řešení různě obtížných příkladů
žák hledá a používá různé vhodné metody a postupy k řešení slovních úloh
žák vychází z počátečního zadání úloh a na základě znalostí z početní geometrie a dovedností při rýsování umí řešit úlohy různé obtížnosti
žák aplikuje znalosti Pythagorovy věty a goniometrických funkcí při řešení úloh z početní geometrie
žák s využitím svých znalostí v dané problematice, dovedností při rýsování a kreslení navrhuje a tvoří obrázky, fraktály, hlavolamy
žák analyzuje problém v zadané úloze a postupným zkoušením nebo s použitím správného algoritmu hledá řešení neobvyklých matematických (statistických) úloh
žák používá k vyřešení praktických slovních úloh své počtářské schopnosti a aplikuje jednoduché vzorce z finanční matematiky
žák hledá, rozhoduje se a volí účinnou strategii a taktiku při hraní her, směřuje k výhře, učí se prohrávat
určí definiční obor
matematizuje jednoduché reálné situace, užívá výrazy
provádí početní operace s lomenými výrazy
řeší rovnice s neznámou ve jmenovateli
řeší soustavy lineárních rovnic se dvěma neznámými, provádí zkoušky správnosti řešení
řeší slovní úlohy pomocí soustavy rovnic
rozezná funkční vztah od jiných vztahů, určí definiční obor a obor hodnot funkce
určí podobné útvary v rovině
určí a použije poměr podobnosti
vypočítá úrok z dané jistiny
užívá jednoduché a složené úrokování
užívá funkce sinus (kosinus) a tangens ostrého úhlu při řešení úloh z praxe
vypočítá objem a povrch jehlanu, kužele, koule
dbá na pečlivost provedení (rýsování)
určuje a charakterizuje základní tělesa a zná jejich vlastnosti
sestrojí síť jehlanu a kužele
řeší slovní úlohy z početní geometrie
řeší problémové úlohy, nalézá a diskutuje o možnostech řešení
řeší problémové příklady na prostorovou představivost a aplikuje získané poznatky a dovednosti
načrtne nárys, bokorys, půdorys jednoduchých těles
zná základy technického rýsování, kótování
vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí a grafem
M-Vyhledává a třídí data
M-Porovnává data
M-Vypracuje jednoduchou tabulku
M-Užívá a ovládá převody jednotek délky, hmotnosti, času, obsahu, objemu
M-Zvládá početní úkony s penězi
M-Samostatně řeší praktické úlohy
M-Hledá různá řešení předložených situací
M-Aplikuje poznatky a dovednosti z jiných vzdělávacích oblastí
M-Využívá prostředky výpočetní techniky při řešení úloh
Aktivně se účastní jednoduchých didaktických her
Pracuje s učebnicí a časopisy ve skupině i samostatně
Reaguje na otázky a úkoly po přečteném textu
Pracuje a umí používat slovník
Zná slovní zásobu a komunikuje ústně i písemně o svém bydlišti, sportu, počasí, životním prostředí, svátcích a tradicích a o cizích zemích a národech
Aktivně se zapojuje do diskuse o čteném textu a umí s ním pracovat
Dokáže komunikovat ústně i písemně s německy mluvícími lidmi
Poslouchá text s porozuměním
Poslouchá hudbu s německými texty
M-Reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se týkají jeho osoby
Zařadí pravidelně a aktivně účelné pohybové čínnosti
Zvládne pohybové dovednosti a použije je ve škole i mimo ni
Je si vědom důležitosti vzdělání, zaměstnání v lidském životě
Umí posoudit své možnosti na trhu práce
Zvládne komunikaci s úřady práce, personalisty, zástupci firem..
Umí aktivně hledat nabídky zaměstnání
Umí hledat potřebné informace pro výběr povolání
Vypracuje plán na úpravu bytu
Orientuje se v léčivých rostlinách, využívá tyto znalosti v běžném životě
Umí pomoci lidem s alergií (umí poskytnout první pomoc)
Zná rizika spojená se zneužíváním drog
Orientuje se v pracovních materiálech a předmětech v nabídce trhu
Vyrábí a rekonstruuje funkční předměty (zejména pro bytové úpravy)
Naplánuje a vytvoří plně funkční model
M-Zná prac činnosti vybraných profesí a má přehled o uč. oborech a střd. školách
M-Posoudí své možnosti v onlasti profesní, případně prac. orientace přihlédnutím k potřebám běžného života
M-Využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného dalšího vzdělání
M-Prokáže v model. situacích prezentaci své osoby při ucházení se o zaměstnání
M-Byl seznámen s právy a povinnostmi zaměstnanců a zaměstnavatelů
M-Byl seznámen s možnostmi využití poradenské pomoci v případě neúspěšného hledání zaměstnání
Popíše geologické procesy vzniku zemské kůry, určí vybrané horniny a nerosty
Rozliší horninu a nerost, zdůvodní hospodářský význam hornin a nerostů
Chápe propojení sfér v celek a globální problémy
Zdůvodní ochranu životního prostředí
Zná CO - tektonika, zemětřesení, povodně, sesuvy půd
Rozliší etapy vývoje Země a života
Seznámí se s teoriemi vývoje života
Uvědomuje si postupný vývoj od nejjednodušších organismů
Zdůvodní ochranu přírody, poznává význam vlilu prostředí a počasí na okolní přírodu
Vysvětlí základní pojmy
Vyjádří vlastními slovy důležitost dědičné informace pro vývoj organismu, nebezpečí mutace a vliv životního prostředí
Určí využití v zemědělství a lékařství
Rozezná jednotlivé stupně ochrany přírody a její důležitosti
Porovná pohlavní a nepohlavní rozmnožování ve vztahu k dědičnosti
Popíše obor zkoumání pedologie
M-Má základní vědomosti o přírodě a pří. dějích
M-Pozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a horniny
M-Rozliší důsledky vnitřních a vnějších geol. dějů
M-Ví o významu vlivu podnebí a počasí na rozvoj a udržení života na Zemi
M-Popíše změny v přírodě vyvolané člověkem a objasní jejich důsledky
Popíše stavbu mikroskopu
Popíše stavbu binokulární lupy
Uvede rozdíly ve využití mikroskopu a binokulární lupy
Samostatně vytvoří preparát a schematicky jej překreslí, rozezná a popíše pozorované struktury
Ovládá a aplikuje základy práce ve školní laboratoři a při terénní práci a je schopen analyzovat a popsat rizika při této práci
Orientuje se ve struktuře buňky
Samostatně sbírá a určuje přírodniny, je schopen je hrubě zařadit do biologického systému
Samostatně pracuje s mikroskopem, binokulární lupou, dalekohledem, určovacími příručkami a klíči
Popíše podstatu dědičnosti a přenos dědičných informací.
Na základě pokusů vyhodnotí vlastnosti přírodních látek.
Žák/ žákyně pracuje každou hodinu s dobovými písemnými, audio – vizuálními a obrazovými materiály – dokumenty, smlouvy, pakty, seznamy, noviny, mapy, karikatury, audio nahrávky, filmové dokumenty a ukázky z filmů – a vyhledávají informace na internetu. Na základě této práce vytyčí hlavní mezníky II. světové války, pozná její výsledek, a hlavně důsledky pro další vývoj v Evropě a ve světě.
Definuje pojem studená válka a zamyslí se nad jejím významem a dopadem pro všechny zainteresované státy. Objasní úroveň společnosti a život lidí v “západním” a “východním” bloku.
Vyjmenuje největší konflikty v druhé polovině 20. století a pojmenuje jejich viníky. Sleduje poválečný vývoj Německa, jeho rozdělení, blokádu Berlína a letecký most. Vysvětlí důvody pro stavbu Berlínské zdi a zhodnotí osobnosti K. Adenauera a W. Brandta.
V národních dějinách popíše vývoj v prvních letech po roce 1945. Diskutuje nad oprávněností a správností odsunu sudetských Němců. Popíše kroky, které KSČ podnikla pro převzetí moci ve státě a kterými opatřeními zavedla teror a následně totalitu v ČSR.
Mapuje další vývoj až do roku 1968. Vysvětlí důvody, které vedly ke krizi následně k povstání v NDR, PLR, MLR a ČSSR.
Sleduje soupeření USA a SSSR v ideové oblasti, politice, ekonomice, zbrojení a ovládnutí vesmíru.
Popíše průběh a výsledek korejské, a vietnamské války, kubánské krize, invaze do Afghánistánu. Charakterizuje osobnosti W. Churchilla, H. Trumana, Ch. De Gaulla, Stalina, J. F. Kennedyho, L. Brežněva, R. Nixona, Gándího.
Na pozadí izraelsko – arabských konfliktů, íránské revoluce a irácko – íránské války, dokáže, že se studená válka nevyhnula ani Blízkému a Střednímu Východu.
Charakterizuje politiku dekolonizace a vývoj komunistické Číny za Mao c´tunga.
Vysvětlí důvody vpádu vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR a důsledky pro její další vývoj. Sledují práci disidentů, polské Solidarity a Charty 77.
Porovnávají strategii a politiku Reagana a Gorbačova v 80. letech. Popíší důvody, které vedly k revoluci ve východní Evropě, k pádu Berlínské zdi a následně i k zániku Sovětského Svazu a Jugoslávie.
Sledují současný politicko-hospodářský a kulturní vývoj ve světě.
Zároveň v každém pololetí vyrazíme do “terénu” a podíváme se na některé vybrané historické problémy a objekty zblízka. Cílem bude vidět a “nasát” dobovou atmosféru a ducha času.
Samostatně vede rozcvičku dle „Kosova desatera“ a závěrečné uklidnění dle činností v hlavní části
Aktivně pracuje při samostatných skupinových činnostech
Odstraňuje nedostatky zjištěné v hodinách Tv
Dodržuje pravidla určená pro dané prostředí a podmínky
Zná škodlivé účinky drog, cigaret a alkoholu a zapojuje se do reprezentace školy
Aktivně plní pokyny učitele a zvládá základní pohybové dovednosti
Orientuje se v pravidlech a historii sportovních her - zejména házené - a jejich znalostí využívá ve hře
Soupeří fair play, respektuje opačné pohlaví
Užívá tělocvičné názvosloví, povely, gesta, značky
Optimalizuje svůj individuální pohybový režim
M-Vyhýbá se činnostem, která jsou kontraindikací zdrav. oslabení
M-Zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohyb. režimu speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální provedení
M-Uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při korekci zdrav. oslabení
Uvědomuje si smysl společenství, potřebu spolupráce a dohody a jejich výhody
Chápe roli náboženství ve společnosti a v životě
Rozlišuje jednotlivé složky státní moci
Zná strukturu Ústavy ČR
Uvědomuje si význam demokratických voleb a výhody demokratického způsobu řízení státu pro život občanů
Chápe příčiny a důsledky korupčního jednání
Zná ekonomické nástroje, umí vysvětlit funkci bank
Umí vysvětlit důležitost státního rozpočtu
Seznamuje se se zákoníkem práce
Chápe nutnost pomoci potřebným
Umí vysvětlit úlohu spolupráce v integračním procesu
Zná principy svobodných voleb
Dokáže diskutovat o současných globálních problémech
Dokáže objasnit globální problémy na lokální úrovni obce a regionu
Dokáže porovnat způsoby nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí deficitu
M-Respektuje kulturní zvláštnosti, názory a zájmy minoritních skupin ve spol.
M-Na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení, vysvětlí, k čemu slouží bankovní účet
M-Uvede příklady služeb, které banky nabízejí občanům
M-Uvědomuje si význam soc. péče o potřebné občany
M-Má základní znalosti o podstatě a fungování demokr. spol.
M-Chápe státoprávní uspořádání ČR, zákonodárných orgánů a institucí státní správy
M-Zná základní práva a povinnosti občanů
M-Uvědomuje si rizika porušování právních ustanovení a důsledky protoprávního jednání
M-Vyřizuje své osobní záležitosti vč. běžné komunikace s úřady, v případě potřeby požádá vhodným způsobem o radu
M-Rozeznává nebezpečí ohrožení sociálně patologickými jevy
M-V krizových situacích využívá služeb pomáhajících organizací
M-Ví o právech občanů ČR v rámci EU a způsobech jejich uplatnění
Dokáže zaujmout postoj k lidskému faktoru jako hlavnímu inspiračnímu zdroji
Umí sdělovat myšlenku, pocit, náladu
Používá multimediální prostředky jako zdroj pro výtvarnou práci
Zdokonaluje kresbu
Používá fotografii
Soustředí se na budoucnost i současnost
M-Vnímá a porovnává výsledky běžné i umělecké produkce, slovně vyjádří své postřehy a pocity
Učí se různé grafické techniky
Zpřesňuje kresbu, dokáže zpracovat detaily
Používá různé druhy písma
Vytvoří si kompozici
Přenese motiv z krajiny na plochu
Zná teorii barev, umí míchat odstíny
Zobrazí světlo a stín
Zná základy perspektivy
Rozvíjí svou 3D představivost
Výtvarně pojme vztahy mezi předměty
Modeluje jednoduché objekty
Kombinuje různé materiály
Zvolí vhodnou techniku k zadanému tématu
Zná základní výtvarné směry, včetně období
Popíše hlavní rysy základních výtvarných směrů
Zná nejvýznamnější české a světové výtvarníky a jejich díla
Zná nejdůležitější památky na území ČR
Orientuje se na obecné i politické mapě ČR
Charakterizuje obyvatelstvo ČR
Využívá cestování po místním regionu i ČR k prostorovému vnímání objektů a jevů v ČR
Nachází rozdílné a společné znaky jednotlivých krajů ČR, uvádí specifické znaky a zajímavosti z daného kraje
Charakterizuje region své školy a bydliště, vytváří tematické mapy okolí školy
Hodnotí strukturu, úroveň a rozmístění hospodářských aktivit na území ČR
Hodnotí přírodní a kulturní poměry ČR a jejich potenciál v rámci Evropy a světa
Srovnává výhody a nevýhody členství ČR ve vybraných mezinárodních organizacích
Lokalizuje na mapě vybraná sídla ČR, popíše a hodnotí jejich polohu
Hodnotí silné a slabé stránky místního regionu
M-Vymezí a lokalizuje území místní krajiny a oblasti podle bydliště nebo školy
M-Charakterizuje přír. podmínky, hosp. a kultur. poměry místního regionu
M-Určí zem. polohu a rozlohu ČR a její sousední státy
M-Zná přír. podmínky ČR, popíše povrch a jeho členitost
M-Uvede hlavní údaje o rozmístění obyvatelstva
M-Vyhledá na mapách jednotlivé kraje ČR a charakterizuje hosp. poměry, přír. zvláštnosti a kultur. zajímavosti
Uplatňuje znalosti z fyzického a socioekonomického zeměpisu na konkrétních příkladech krajin
Uvede nejdůležitější globální sociální problémy současného světa
Uvede nejdůležitější globální přírodní problémy současného světa
Při práci se zdroji vyjmenovává přítomné krajinné prvky a složky, usuzuje na přírodní a socioekonomické podmínky míst
Poznává na mapě a porovnává různé regiony Země - nalézá podobnosti a odlišnosti v různých oblastech
Používá správně termíny regionální geografie