Základní škola nám. Bratří Jandusů
Elektronická Žákovská knížka

Kodex komunikace mezi učiteli a rodiči

Kodex komunikace mezi učiteli a rodiči (Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2)

Komunikace mezi rodinou a školou je založena na vzájemné důvěře, partnerství a respektu. Pro úspěšný posun dítěte je nezbytná funkční spolupráce rodiny a školy. Cílem společné komunikace a spolupráce je vždy prospěch a rozvoj dítěte.

  • Rodič respektuje učitele jako odborníka ve své profesi, uznává jeho rozhodovací kompetence v oblastech, za které z titulu své profese zodpovídá. Každý učitel má individuální styl práce, který je v souladu s principy této školy a v souladu se školním vzdělávacím programem. Učitel s tímto svým učebním stylem rodiče seznámí. (preambule školního řádu – dále ŠŘ)
  • Učitel respektuje rodiče jako osobu, která své dítě dobře zná a zodpovídá za ně. Rodič může po předchozí domluvě vstupovat do procesu výchovy a vzdělávání ve škole a zúčastnit se vyučování. (bod 1.3.4. a 1.3.5. ŠŘ)
  • Konkrétní pravidla komunikace si nastaví jednotliví učitelé individuálně a rodiče s nimi seznámí. Rodič tato pravidla respektuje, především pracovní dobu učitele. (bod 1.5.1. ŠŘ)
  • Při řešení problémových situací se rodič nejprve obrací na učitele, kterého se řešení problému týká, poté případně na třídního učitele. Týká-li se daná situace žáka, je u takového jednání žák také přítomen. Pokud rodiče vnímají, že se situace neřeší dostatečně rychle a kompetentně, obrátí se na vedení školy. Nikdy bychom však my dospělí neměli svou nespokojenost s řešením situace zmiňovat před dítětem. Takové jednání je velkou překážkou při dalším vzdělávacím a výchovném působení. (bod 1.5.5. ŠŘ)
  • Pokud se rodič a učitel potřebují sejít, domluví se na osobní schůzce a předem se obeznámí s důvodem takového setkání. V době výuky se učitelé věnují vzdělávání dětí, nemohou proto komunikovat s rodiči, kteří přijdou do školy bez předchozí domluvy. Dalším pracovním povinnostem se věnují i v době před vyučováním, po vyučování a během přestávek. (bod 1.5.2. ŠŘ)
  • Učitel i rodič udržují formální a zdvořilý způsob komunikace, komunikují otevřeně popisným jazykem, s respektem. Do takové komunikace nepatří ponižování, zesměšňování, urážení nebo napadání. Obě strany svým jednáním přispívají k pozitivní atmosféře ve škole. (preambule ŠŘ)

 

 

Komunikace - video

Video ke komunikaci můžete zhlédnout zde:

https://youtu.be/Haqu3-tWp_4