Základní škola nám. Bratří Jandusů
Elektronická Žákovská knížka

Volby do ŠR – kandidáti na období 2021-2024

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY – KANDIDÁTI NA OBDOBÍ 2021-2024 (ŘAZENO ABECEDNĚ)

  • Volby proběhnou 6. 9. 2021 a 13. 9. 2021 (5.B) v rámci třídních schůzek od 17:00 hod.
  • Kandidáti jsou uspořádáni abecedně
  • Zákonný zástupce volí za každé dítě, které má ve škole
  • Každý volí 2 kandidáty z řad rodičů

1. Ing. Lucie Ackermann Blažková, Ph.D., MBA

Vzdělání, věk: VŠ – postgraduální, 44 let

Zaměstnání: Tajemník fakulty tropického zemědělství

Přínos pro školu: Kompetentnost v oblasti vzdělávání. Orientace v prostředí školských zařízení, vzdělávání, legislativě a právních textech, dotačních titulech, fundraisingu, obchodě, psychologii, bohaté zkušenosti v těchto oblastech a také v práci s dětmi a se studenty se specifickými potřebami, hybridní formou výuky, maximální osobní nasazení. Motivace: zapojení se do aktivit v místě bydliště.

 

2. Adriana Bóková

Vzdělání, věk: vysokoškolské – obor Vzdělávání dospělých/Andragogika, 42 let

Zaměstnání: HR Business Partner v mezinárodní SW společnosti

Přínos pro školu: Mnohaleté zkušenosti ze všech oblastí lidských zdrojů – vzdělávání, talent management, výběrová řízení, spolupráce se školami spojené s nábory, odměňování, hodnocení a další.

 

3. Kateřina Kaňoková

Vzdělání, věk: vysokoškolské (Mgr.) - FHS UK, 48 let

Zaměstnání: Konzultantka, lektorka, odborná garantka a auditorka pro oblast rovných příležitostí a diverzity,  kariérní poradkyně - pro osoby, znevýhodněné na trhu práce (absolventi škol, ženy na/po mateřské/rodičovské dovolené, osoby 50+, osoby se zdravotním postižením). Více na www.katerina-kanokova.cz

Přínos pro školu: Členka pracovní skupiny MAP MČ Praha 22 (Místní akční plán rozvoje vzdělávání - skupina pro rovné příležitosti), vzdělávání v oblasti soft skills učitelů/lek, možnost praktických workshopů pro 2. stupeň se zaměřením na mediální výchovu, kritické myšlení, komunikaci, podporu sebevědomí a prezentaci), pravidelné mezigenerační aktivity (ve spolupráci s DPSII) - například sportovní olympiáda a mezigenerační mentoringové kulaté stoly “Mluvme spolu, buďme spolu”. Možnost odborné spolupráce v rámci dotací, zaměřených na podporu škol, rozvoj učitelů i žáků (mapování výzev, spolupráce při psaní projektu, obsahové náplně apod.). Spoluautorka Koncepce prorodinné a proseniorské politiky MČ Praha 22 pro období 2018-2021 a členka pracovní skupiny pro Rodinu, děti a mládež v rámci komunitního plánování MČ Praha 22, kdy při aktualizaci těchto plánů pro rok 2022 je nutné zohlednit a zapracovat aktuální priority v oblasti školství v MČ Praha 22. V rámci Kariérní poradny, kterou vedu v rámci OIC MČ Praha 22 vždy 1. pátek v měsíci zdarma poskytuji poradenství, mentoring a koučink také pro rodiče.

 

4. Ing. Radka Motlochová

Vzdělání, věk: vysokoškolské – obor Podniková ekonomika, management, 43 let

Zaměstnání: Business Analytik

Přínos pro školu: Zdravý pohled rodiče na konkurenceschopné vzdělávání v 21. století respektující jak potřeby prvostupňových, tak druhostupňových dětí. Díky svým profesním zkušenostem kladu důraz na využití moderních postupů a technologií (nejen s ohledem na distanční výuku), na výuku cizích jazyků a její maximální zefektivnění. Podpora dialogu a spolupráce škola-rodič-obec směřující k rozvoji zázemí školy, konstruktivní komunikaci a spolupráci rodičů a školy.


5. Mgr. Šárka Nečasová

Vzdělání, věk: vysokoškolské – UK Matematicko-fyzikální fakulta, obor Finanční a pojistná matematika, 42let

Zaměstnání: Kooperativa pojišťovna – analytik datového skladu

Přínos pro školu: Ráda bych přispěla k posílení dobré komunikace mezi všemi účastníky vzdělávacího procesu, zejména na úrovni škola-rodič, s důrazem na princip partnerství a efektivní spolupráci. Ráda bych se podílela na tlumočení a následném naplnění potřeb dětí/rodičů jak směrem k vedení školy, tak směrem ke zřizovateli (v současnosti např. s důrazem na distanční vzdělávání a s tím související posílení kompetencí v oblasti IT). Ráda bych škole/zřizovateli poskytla pohled rodiče dvou dětí navštěvující tuto ZŠ, který svým osobním nastavením, vycházejícím z vlastní profesní zkušenosti, preferuje moderní způsob výuky (s důrazem na moderní technologie a výuku cizích jazyků). Vzhledem k náplni činnosti školské rady, definované zákonem, bych tento bod přihlášky ráda přejmenovala na „Přínos pro školu, rodiče a žáky“.

 

6. Pavel Pirkl

Vzdělání, věk: středoškolské, 48 let

Zaměstnání: OSVČ

Přínos pro školu: Jsem rozený Uhříněvák, má rodina tu žije od konce 19. století a cítím se jako patriot, vychovávám tři děti školního i předškolního věku, není mi tedy lhostejné, co se ve škole děje. Jinak mám široký přehled o řemeslech, stavebnictví a rekonstrukcích nemovitostí.

 

7. Tomáš Svátek

Vzdělání, věk: doktorandské, 44 let

Zaměstnání: ČSOB – metodik vzdělávání

Přínos pro školu: Ve svém zaměstnání se více než 10 let věnuji vzdělávání dospělých. Jsem tak v neustálém kontaktu s novými přístupy a trendy a měnícími se potřebami v rozvoji a vzdělávání. Stejně jako firmy chtějí zajistit, aby znalosti a dovednosti jejich zaměstnanců byly uplatnitelné nejen v příštím roce, ale i za dalších 5 a více let, tak i my, rodiče, chceme, aby se naše děti rozvíjely v dovednostech, které jim umožní obstát v neustále se měnícím prostředí. Rád bych tak přispěl k oblastem, ve kterých může jít škola takovému přístupu naproti.

 

8. Iveta Věchtíková

Vzdělání, věk: středoškolské, 32 let

Zaměstnání: OSVČ

Přínos pro školu: Efektivní komunikace rodiče/škola/děti. Zajištění programů zaměřených na ekologii. Pro žáky školy i školní družiny pomoc při organizaci akcí. Znalost místního prostředí.

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY – KANDIDÁTI NA OBDOBÍ 2021-2024 (ŘAZENO ABECEDNĚ)

  • Volby proběhnou 6. 9. 2021 a 13. 9. 2021 (5.B) v rámci třídních schůzek od 17:00 hod.
  • Kandidáti jsou uspořádáni abecedně
  • Zákonný zástupce volí za každé dítě, které má ve škole
  • Každý volí 2 kandidáty z řad rodičů

1. Ing. Lucie Ackermann Blažková, Ph.D., MBA

Vzdělání, věk: VŠ – postgraduální, 44 let

Zaměstnání: Tajemník fakulty tropického zemědělství

Přínos pro školu: Kompetentnost v oblasti vzdělávání. Orientace v prostředí školských zařízení, vzdělávání, legislativě a právních textech, dotačních titulech, fundraisingu, obchodě, psychologii, bohaté zkušenosti v těchto oblastech a také v práci s dětmi a se studenty se specifickými potřebami, hybridní formou výuky, maximální osobní nasazení. Motivace: zapojení se do aktivit v místě bydliště.

 

2. Adriana Bóková

Vzdělání, věk: vysokoškolské – obor Vzdělávání dospělých/Andragogika, 42 let

Zaměstnání: HR Business Partner v mezinárodní SW společnosti

Přínos pro školu: Mnohaleté zkušenosti ze všech oblastí lidských zdrojů – vzdělávání, talent management, výběrová řízení, spolupráce se školami spojené s nábory, odměňování, hodnocení a další.

 

3. Kateřina Kaňoková

Vzdělání, věk: vysokoškolské (Mgr.) - FHS UK, 48 let

Zaměstnání: Konzultantka, lektorka, odborná garantka a auditorka pro oblast rovných příležitostí a diverzity,  kariérní poradkyně - pro osoby, znevýhodněné na trhu práce (absolventi škol, ženy na/po mateřské/rodičovské dovolené, osoby 50+, osoby se zdravotním postižením). Více na www.katerina-kanokova.cz

Přínos pro školu: Členka pracovní skupiny MAP MČ Praha 22 (Místní akční plán rozvoje vzdělávání - skupina pro rovné příležitosti), vzdělávání v oblasti soft skills učitelů/lek, možnost praktických workshopů pro 2. stupeň se zaměřením na mediální výchovu, kritické myšlení, komunikaci, podporu sebevědomí a prezentaci), pravidelné mezigenerační aktivity (ve spolupráci s DPSII) - například sportovní olympiáda a mezigenerační mentoringové kulaté stoly “Mluvme spolu, buďme spolu”. Možnost odborné spolupráce v rámci dotací, zaměřených na podporu škol, rozvoj učitelů i žáků (mapování výzev, spolupráce při psaní projektu, obsahové náplně apod.). Spoluautorka Koncepce prorodinné a proseniorské politiky MČ Praha 22 pro období 2018-2021 a členka pracovní skupiny pro Rodinu, děti a mládež v rámci komunitního plánování MČ Praha 22, kdy při aktualizaci těchto plánů pro rok 2022 je nutné zohlednit a zapracovat aktuální priority v oblasti školství v MČ Praha 22. V rámci Kariérní poradny, kterou vedu v rámci OIC MČ Praha 22 vždy 1. pátek v měsíci zdarma poskytuji poradenství, mentoring a koučink také pro rodiče.

 

4. Ing. Radka Motlochová

Vzdělání, věk: vysokoškolské – obor Podniková ekonomika, management, 43 let

Zaměstnání: Business Analytik

Přínos pro školu: Zdravý pohled rodiče na konkurenceschopné vzdělávání v 21. století respektující jak potřeby prvostupňových, tak druhostupňových dětí. Díky svým profesním zkušenostem kladu důraz na využití moderních postupů a technologií (nejen s ohledem na distanční výuku), na výuku cizích jazyků a její maximální zefektivnění. Podpora dialogu a spolupráce škola-rodič-obec směřující k rozvoji zázemí školy, konstruktivní komunikaci a spolupráci rodičů a školy.


5. Mgr. Šárka Nečasová

Vzdělání, věk: vysokoškolské – UK Matematicko-fyzikální fakulta, obor Finanční a pojistná matematika, 42let

Zaměstnání: Kooperativa pojišťovna – analytik datového skladu

Přínos pro školu: Ráda bych přispěla k posílení dobré komunikace mezi všemi účastníky vzdělávacího procesu, zejména na úrovni škola-rodič, s důrazem na princip partnerství a efektivní spolupráci. Ráda bych se podílela na tlumočení a následném naplnění potřeb dětí/rodičů jak směrem k vedení školy, tak směrem ke zřizovateli (v současnosti např. s důrazem na distanční vzdělávání a s tím související posílení kompetencí v oblasti IT). Ráda bych škole/zřizovateli poskytla pohled rodiče dvou dětí navštěvující tuto ZŠ, který svým osobním nastavením, vycházejícím z vlastní profesní zkušenosti, preferuje moderní způsob výuky (s důrazem na moderní technologie a výuku cizích jazyků). Vzhledem k náplni činnosti školské rady, definované zákonem, bych tento bod přihlášky ráda přejmenovala na „Přínos pro školu, rodiče a žáky“.

 

6. Pavel Pirkl

Vzdělání, věk: středoškolské, 48 let

Zaměstnání: OSVČ

Přínos pro školu: Jsem rozený Uhříněvák, má rodina tu žije od konce 19. století a cítím se jako patriot, vychovávám tři děti školního i předškolního věku, není mi tedy lhostejné, co se ve škole děje. Jinak mám široký přehled o řemeslech, stavebnictví a rekonstrukcích nemovitostí.

 

7. Tomáš Svátek

Vzdělání, věk: doktorandské, 44 let

Zaměstnání: ČSOB – metodik vzdělávání

Přínos pro školu: Ve svém zaměstnání se více než 10 let věnuji vzdělávání dospělých. Jsem tak v neustálém kontaktu s novými přístupy a trendy a měnícími se potřebami v rozvoji a vzdělávání. Stejně jako firmy chtějí zajistit, aby znalosti a dovednosti jejich zaměstnanců byly uplatnitelné nejen v příštím roce, ale i za dalších 5 a více let, tak i my, rodiče, chceme, aby se naše děti rozvíjely v dovednostech, které jim umožní obstát v neustále se měnícím prostředí. Rád bych tak přispěl k oblastem, ve kterých může jít škola takovému přístupu naproti.

 

8. Iveta Věchtíková

Vzdělání, věk: středoškolské, 32 let

Zaměstnání: OSVČ

Přínos pro školu: Efektivní komunikace rodiče/škola/děti. Zajištění programů zaměřených na ekologii. Pro žáky školy i školní družiny pomoc při organizaci akcí. Znalost místního prostředí.