Základní škola nám. Bratří Jandusů
Elektronická Žákovská knížka

Co o naší škole říká kronika

Dne 24. září 1883 byl položen základní kámen k nové školní budově - dnes Základní škola nám. Bří Jandusů č. 2. Stará vinopalna, kterou kníže Jan II. z Lichtenštejna daroval místní školní obci, byla zbořena. Položení základního kamene k nové škole byla slavnost, které se zúčastnili členové místní školní rady, učitelský sbor, zástupci města, školní mládež, zástupci z přilehlých obcí a velké množství lidí z Uhříněvsi.

Stavba školy rychle pokračovala. Do jara 1884 bylo hotovo přízemí a 24. srpna 1884 byla nová škola dokončena. Slavnostního posvěcení školy panem vikářem Pavlem Pilátem se zúčastnilo mnoho lidí. Na slavnosti zazpíval pěvecký spolek Hlahol z Uhříněvsi a spolek "Jablonský" z Říčan. Z výtěžku akce byly zakoupeny učební pomůcky.

Vyučování začalo dne 1. září 1884. Do školy chodilo celkem 605 žáků, z toho velmi pilně 299 žáků, pilně jen 150 žáků, méně pilně 92 žáků, nedbale 42 žáků a zcela nedbale 18 žáků. Ještě v roce 1888 škola stále neměla ani zimní, ani letní tělocvičnu, neměla ani dvorek nebo zahradu.

V roce 1895 byla v této budově otevřena Průmyslová škola pokračovací. Bylo zde zapsáno 38 učňů. Byly zřízeny dvě třídy po osmi vyučovacích hodinách týdně. Vyučovalo se ve školní budově a to v neděli dopoledne a ve všední den od 17 do 20 hodin. V roce 1920 je zapsáno 93 žáků, v roce 1927 se počet zvýšil na 117 žáků. Od roku 1935 je škola přestěhována do budovy č. p. 149 v Benické ulici (dnes U Starého mlýna).

Už v roce 1900 usilovali občané města Uhříněvsi o zřízení měšťanské školy. Až 1.srpna 1919 bylo Zemskou školní radou v Praze povoleno otevřít ve školním roce 1919/20 měšťanskou školu chlapeckou a dívčí.

Školní rok 1919/20 byl slavnostně zahájen dne 17. září 1919. Do 1. ročníku nastoupilo 64 chlapců a 54 dívek, do 2. ročníku 25 chlapců a 24 dívek, celkem 167 žáků. Ředitelem byl ustanoven odborný učitel Václav Zázvorka, který zde působil až do svého odchodu do penze v roce 1926. Škola se v průběhu dalších let rozrůstala a v roce 1922 měla již 275 žáků a učitelský sbor měl devět členů.

O vánočních prázdninách v roce 1922 bylo ve všech místnostech školní budovy zřízeno elektrické osvětlení. Ve školním roce 1929/30 darovala továrna Tomáše Bati ve Zlíně (na žádost ředitele) škole telefonní aparát.

1.dubna 1934 bylo rozhodnuto, aby budova školy, sloužící vyučovacím účelům již přes 50 let, byla adaptována. Měšťanská škola těmito úpravami dosáhla alespoň toho, že všechny třídy byly soustředěny v budově školy. Chyběla sice stále tělocvična, dílna, pracovna, školní zahrada, ale třídy získaly nejen na vzhledu, ale zlepšilo se i zdravotní hledisko - položením parket, vybudováním ústředního topení, novým nábytkem, prosvětlením chodeb a vysušením celé budovy. Náklady na adaptaci činily 400 000 Kč.

V době válečné bylo vyučování často přerušováno leteckými poplachy, v lednu 1945 se nevyučovalo pro nedostatek uhlí, v únoru a březnu bylo ve škole umístěno vojsko a žáci docházeli jedenkrát týdně pro úkoly do hasičského domu.

Od 1. září 1953 nabyl platnost Nový školský zákon, který stanovil povinnou osmiletou školní docházku, která končila závěrečnou zkouškou. V tomto roce byla v Uhříněvsi zřízena Osmiletá střední škola. Ovšem pouze žáci 6.- 8. ročníku z části Uhříněvsi, tj. od cukrovaru směrem na Říčany, z Hájku a Pitkovic a vedení školy sídlili ve staré budově u kostela.

Od školního roku 1954/55 až do 31.8.1956 řídil školu František Valeš. Školní rok 1956/57 byl zahájen pod vedením nového ředitele Miroslava Petržaly z Mukařova, který zde působil do února 1970. Poté předal školu Boženě Slaninové , která byla ustanovena ředitelkou školy.

V roce 1972/73 byla ve škole zajištěna nejnutnější údržba, protože škola byla i nadále vedena jako havarijní. Bylo zavedeno ústřední topení do dílen a dokončena oprava střechy. Ve školním roce 1973/74 byla nově ustanovena ředitelkou školy Eva Synková, provdaná Jermářová. V roce 1983 ředitelka Jermářová odchází a funkci přebírá Helena Krňanská.

Nejvýznamnější událostí konce školního roku 1982/83 se stala rekonstrukce školy.

V roce 1991 odchází Helena Krňanská do důchodu a konkurzním řízením byla ředitelkou školy ustanovena Eva Nováková, učitelka školy. V roce 1992 škola získala právní subjektivitu a od roku 1996 je Fakultní školou PF UK. V roce 1997 byla ke škole přistavěna její nová část a v následujících letech vybudován venkovní víceúčelový sportovní areál s umělým povrchem. V roce 2004 byla dokončena rekonstrukce družiny.

V roce 2005 odchází Eva Nováková do důchodu a konkurzním řízením byl ředitelem školy ustanoven Jiří Měchura, učitel školy. V roce 2005 byla zahájena výstavba dalších tří tříd v podkroví školy. Podkrovní kmenová učebna, učebna hudební výchovy a klubovna. K slavnostnímu přestřižení pásky panem starostou Milanem Collerem a ředitelem školy Jiřím Měchurou došlo 18. září 2006.

V roce 2005 došlo také k úpravě vstupu do školy. Dle historické předlohy byly vyrobeny nové vstupní dveře, byla zrekonstruována písková zídka před vchodem a zakoupeno nové zábradlí.

V roce 2007 bylo na pozemku u školní družiny vybudováno dětské hřiště s herními prvky. Ke slavnostnímu otevření došlo 3. září 2007 při příležitostí vítání prvňáčků.

Výuka prvních tříd od 1.9.2008 probíhá ve třech paralelních třídách. 

V roce 2010 došlo k rekonstrukci venkovního sportovního areálu. Byl renovován umělý povrch, oploceno a upraveno hřiště na volejbal, vybudována kóje na úschovu kol a arál byl vybaven venkovními posilovacími stroji. Při té příležitosti došlo také k renovaci povrchu v tělocvičně. Od září 2010 je pro výuku žáků využívána také budova školní družiny. Interiér byl pro výuku upraven (nový nábytek, výměna veškerých koberců...).

Výuka prvních tříd od 1.9.2010 probíhá ve čtyřech paralelních třídách.