Základní škola nám. Bratří Jandusů
Elektronická Žákovská knížka

Proč na ZŠ Jandusů?

 1. Krátká historie
  Základní škola nám. Bří Jandusů má mnoholetou tradici. Základní kámen byl položen již v roce 1882 a vyučování začalo v září 1884. Od té doby se mnohé změnilo a dnes zde stojí moderní škola s nově přistavenou budovou, krásnou tělocvičnou a víceúčelovým sportovním areálem s umělým povrchem. 
 2. Poloha školy, dopravní dostupnost
  Škola se nachází v městské části Praha 22 – Uhříněves (výpadovka směr Říčany). Škola stojí v blízkosti zastávek autobusů MHD (cca 10 minut z Hájů a 20 minut z Depa Hostivař).
 3. Velikost školy, učitelský sbor
  Škola má 27 tříd a v současné době jí navštěvuje 692 žáků (cca 26 žáků na třídu). Ve škole působí mnoho mladých, ale zkušených pedagogů (průměrný věk je 43 let). Hlavně díky nim se daří do hodin zavádět moderní metody výuky a vychovávat vzdělané žáky se zdravým sebevědomím.
 4. Školní vzdělávací program
  Od školního roku 2005/2006 jsme začali v prvních a šestých třídách vyučovat podle vlastního školního vzdělávacího programu (ŠVP)  "Věřit si a znát", v jehož rámci vyučujeme anglický jazyk již od první třídy. Od roku 2009/2010 vyučujeme podle vlastního ŠVP ve všech ročnících.  V sedmé třídě si mohou žáci zvolit 2. cizí jazyk (Nj). 
 5. Sportovní areál
  V klidné části za hlavní budovou školy se nachází víceúčelový sportovní areál s umělým povrchem a atletickou dráhou (velké hřiště 40 x 20 m, malé hřiště 30 x 16 m, tréninkové hřiště na tenis). Ve škole je krásná tělocvična velikosti basketbalového hřiště obložená ve dřevě.
 6. Učebny
  Škola má dvě budovy - hlavní budovu a přístavbu školy s 9 učebnami (zde se učí převážně žáci 1. a 2. tříd a zázemí zde má ŠD). V hlavní budově je 10 odborných učeben, 9 interaktivních tabulí a 2 počítačové učebny. V nové přístavbě je 1 odborná učebna a 8 interaktivních tabulí.

Kroužky, akce, komunikace s rodiči, úspěchy ...

 1. Školní klub
  Školní klub má kapacitu 250 žáků. V rámci školního klubu a zájmové činnosti dětí mohou žáci naší školy navštěvovat libovolný z nabízených kroužků
 2. Školní družina
  Moderně vybavená s vlastním oploceným pozemkem. Určena pro žáky 1. - 4. ročníků, v jedenácti odděleních s maximální kapacitou 340 dětí. Měsíční poplatek činí 200 Kč.
 3. Dětský pěvecký sbor Jiskřička (DPS Jiskřička)
  Chloubou naší školy je dětský pěvecký sbor Jiskřička s mnohaletou tradici a výraznými úspěchy na domácí i mezinárodní scéně.
 4. Školní akce
  Studijní výjezdy žáků do Anglie, Německa, Rakouska
  Lyžařské výcvikové kurzy v šestých a sedmých třídách
  Sportovně branný kurz pro žáky devátých tříd
  Školy v přírodě 
  Seznamovací (kohezivní) kurz pro žáky šestých tříd – v rámci minimálního preventivního programu
 5. Akce pro rodiče a veřejnost
  Koncerty dětského pěveckého sboru Jiskřička (na schodech a v tělocvičně školy, v kostele, na schodech Národního muzea, …)
  Advent – rozsvícení Betlému s keramickými figurkami před naší školou, zpívání koled v Uhříněveském kostele
  Dílny – vánoční, velikonoční
  Soutěž Uhříněveský zvoneček a Uhříněveské vajíčko
  Školní akademie v tělocvičně naší školy
  Den otevřených dveří - leden
  Loučení se s devátými třídami na konci školního roku
  Vítání prvňáčků Slavnosti slabikáře a jiné...
 6. Komunikace s rodiči
  Třikrát ročně třídní schůzky s rodiči
  Dvakrát ročně konzultační hodiny s vyučujícími
  Klub přátel školy – za každou třídu jsou voleni třídní důvěrníci, kteří se čtyřikrát ročně scházejí s ředitelem školy (na těchto schůzkách řeší veškeré problémy a připomínky z řad rodičů)
  Školská rada – volený orgán; dva zástupci z řad učitelů, dva zástupci z řad rodičů a dva zástupci za zřizovatele MČ Praha 22 (Školská rada ze zákona schvaluje různé dokumenty školy a podílí se na jejím chodu – pomáhá při organizaci školních akcí, shání sponzorské dary, poskytuje poradní služby …)
  Informace na internetových stránkách (www.zsjandusu.net), v informační vitríně před školou, na začátku školního roku je na webu vyvěšen informativní leták "Informace pro rodiče". Školní parlament (žákovská samospráva) Za každou třídu (od třetího do devátého ročníku) jsou voleni dva zástupci z řad žáků, kteří se jednou měsíčně (nebo dle potřeby) scházejí s vedením školy a podílí se na bezproblémovém chodu školy (pomáhají při organizaci školních akcí, řešení problémů…).
  Výchovní poradci, školní "preventista"
  Ve škole působí čtyři výchovní poradci (tři mají na starosti práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, čtvrtý žákům pomáhá s výběrem budoucího povolání a školy) a jeden školní "preventista" – má na starosti tvorbu minimálního preventivního programu (prevence proti užívání návykových látek a odhalování sociálních patologických jevů mezi žáky – šikana …) (výchovné poradenství).
 7. Úspěchy na sportovních a jiných akcích
  Žáci naší školy se pravidelně účastní sportovních soutěží (především POPRASKu – Pohár pražských škol) a předmětových olympiád s výraznými úspěchy (Úspěchy naší školy). Přijímání žáků na střední školy. Žáci naší školy mají vysokou úspěšnost při přijímání na střední školy.
 8. Jídelna
  Jídelna se nachází mimo školní budovu a není součástí školy. Platba probíhá pomocí čipové karty. Bližší informace ke stravování získáte na telefonních číslech 267 712 689, 736 773 355, internetových stránkách www.sjpraha22.cz nebo na sjpraha22@remove-this.volny.cz.