Základní škola nám. Bratří Jandusů
Elektronická Žákovská knížka

Zde ke stažení ve formátu .doc

Zneužívání návykových látek – dopis pro rodiče žáků II. stupně

Vážení rodiče,

dovolte, abychom Vás touto cestou informovali a zároveň Vás požádali o pomoc při řešení problematiky zneužívání návykových látek, zejména tabáku a alkoholu.

Mnozí žáci druhého stupně otevřeně přiznávají konzumaci těchto návykových látek. Myslí si, že pokud tak činí mimo školu, je vše v pořádku a neuvědomují si, že porušují zákon. U mnohých žáků je již vytvořena závislost na tabáku i alkoholických nápojích.

Jistě sami nejlépe víte, jak velká zdravotní rizika jsou spojena s užíváním takových látek právě v období dospívání. Kromě častých zánětů dýchacích cest a velkého rizika vzniku nádorových onemocnění v dospělosti jsou u dětských kuřáků pozorovány i emocionální a psychické obtíže. U těchto dětí můžeme pozorovat možné zhoršení školního prospěchu, výkyvy v náladách a nezřídka i abstinenční příznaky. Další otázkou je, kolik naši nezletilí kuřáci utrácejí za cigarety a kde berou finanční prostředky.

Velmi nás znepokojuje především objem konzumovaných alkoholických nápojů a četnost jeho požívání. K tomuto zneužívání dochází v různých provozovnách, na večírcích konaných v přírodě i v místě bydliště. Nemluvíme zde o „ochutnávkách“ piva či vína z rukou rodičů, i když se tím dopouští přestupku podle Zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

Zmiňujeme-li zde žáky, rozhodně tím nemyslíme jen jedince mužského pohlaví, mnohdy dívky chlapce dokonce „předčí“.

Škola se snaží s tímto fenoménem bojovat všemi možnými prostředky. Již sedmým rokem na naší škole probíhá Program primární prevence, zesílili jsme prevenci i v rámci výuky. Žáci jsou informováni nejen o zdravotních rizicích, ale i o rizicích sociálních. Snažíme se o maximální informovanost Vás, zákonných zástupců, prostřednictvím osobních či telefonických konzultací.

Se zneužíváním těchto návykových látek je úzce spojen i problém prodeje a dostupnosti tabáku a alkoholu v provozovnách v Uhříněvsi, Kolovratech a okolí.

Úzce spolupracujeme v této oblasti s Úřadem Městské části Praha 22, odborem sociálně právní ochrany dětí, dále s Městskou policií v Uhříněvsi a Kolovratech a Policií České republiky. Tyto všechny organizace se snaží o minimalizaci dostupnosti tabáku a alkoholu nezletilým.

Vážení rodiče, věříme v úzkou spolupráci při řešení této problematiky, kterou považujeme za velmi závažnou.

V Praze, dne 11. dubna 2011

 

Mgr. Jiří Měchura                                                                                                Ing. Iva Smrčková

ředitel školy                                                                                                         školní metodička prevence

……………………………………………………………………………………………………………..

S obsahem dopisu „Zneužívání návykových látek – dopis pro rodiče žáků II. stupně“ ze dne 11.4.2011 jsem se seznámil/a a beru jej na vědomí.

Jméno dítěte: ________________________________________________Třída: ______________

Datum a podpis zákonného zástupce žáka: __________________________________________________