Základní škola nám. Bratří Jandusů
Elektronická Žákovská knížka

ORGANIZAČNÍ ŘÁD

 

 

I. Úvodní ustanovení

 

a)       Organizační řád ZŠ upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy a práva a povinnosti pracovníků školy.

b)       Organizační řád je základní normou školy ve smyslu:

·        Listiny základních práv a svobod

·        Úmluvy o právech dítěte

·        Charty učitelů OSN pro výchovu, vědu a kulturu

·        Zákona č 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

·        Vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., o základních vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky,

·        Zákoníku práce,

·        Usnesení Zastupitelstva MČ Praha 10 – Uhříněves

·        Programu podpory zdraví

 

II. Všeobecná část

 

a)       Škola je příspěvkovou organizací a je vedena ve školském rejstříku.

b)       Základním posláním školy je poskytování základního vzdělání, tedy výchova a vzdělávání žáků plnící povinnou školní docházku. Její činnost v této sféře se řídí učebními plány a osnovami schválenými MŠMT ČR.

c)       Hlavní činnosti:

·         poskytování základního vzdělání dle platných právních předpisů

·         zajišťování školní družiny pro žáky I. stupně

·         zajišťování školního klubu pro žáky II. stupně

d)       Hospodářské činnosti:

·         výkon správy majetku svěřeného ÚMČ Praha 22

·         zajištění vzdělávacích a tělovýchovných zájmových činností pro žáky školy i jiných škol s tím, že nebude dotčena hlavní činnost školy

 

III. Organizace školy

 

1.       Organizační členění

a)       ředitelství

b)       úsek     - ekonomický

                        - pedagogický

- správní

 

2.       Statutární orgán školy

a)       Statutárním orgánem školy je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ÚMČ Praha 22. Zároveň jsou na něj školským úřadem delimitovány pravomoci v pracovněprávních úkonech.

b)       Ředitel – zajišťuje naplňování funkce školy, jejího komplexního rozvoje, usměrňuje koncepci výuky na škole a organizaci provozu školy,

·        jedná ve všech záležitostech jménem školy, pokud nepřenesl svoji pravomoc na jiné pracovníky v jejich popisech práce

·        jmenuje vedoucí pracovníky a koordinuje jejich činnost

·        stanovuje popisy práce pracovníků školy

·        zodpovídá za dodržování smluvní, finanční, rozpočtové a evidenční kázně, za vedení předepsané dokumentace, za BOZP, CO, PO

c)       Ředitele zastupuje v plném rozsahu v době jeho nepřítomnosti zástupce ředitele nebo pověřený pedagog.

 

 

3)       Organizační schéma školy (vyvěšeno ve škole u kanceláře)


·         Vedoucí pracovníci jsou povinni dodržovat ustanovení všech platných právních, organizačních a řídících norem. Podílí se na provozu školy a odpovídají řediteli za činnost podle svých popisů práce.

·         Zastupitelnost správních zaměstnanců:

-          vzájemná zastupitelnost hospodářky školy a ekonoma

-          vzájemná zastupitelnost uklízeček

-          vzájemná zastupitelnost školníků

 

·         Předávání a přejímání pracovních funkcí:

-          při odchodu pracovníka nebo při dlouhodobé nepřítomnosti pracovníka pověří ředitel školy převzetím agendy (kabinetu, odborné pracovny, třídního kolektivu apod.) jiného pracovníka a stanoví, kdy převzetí musí být provedeno písemně

-          převzetí majetku, základních prostředků, předmětů postupné spotřeby, peněžních hotovostí, klíčů se provádí vždy písemně

 

IV. Dokumentace

 

A)      Povinná dokumentace školy

 

1)       rozhodnutí o zařazení školy do školského rejstříku a o jeho změnách a doklady uvedené v § 147 školského zákona (náležitosti žádosti o zápis školy do rejstříku),

2)       evidenci dětí, žáků nebo studentů (dále jen „školní matrika" viz § 28, odst. (2) zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona)),

3)       doklady o přijímání dětí, žáků a studentů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování,

4)       vzdělávací programy podle § 4 až 6 školského zákona,

5)       výroční zprávy o činnosti školy, zprávy o vlastním hodnocení školy,

6)       třídní knihu, která obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu,

7)       školní řád, rozvrh vyučovacích hodin,

8)       záznamy z pedagogických rad,

9)       knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky,

10)   protokoly a záznamy o provedených kontrolách a inspekční zprávy

11)   personální a mzdovou dokumentaci, hospodářskou dokumentaci a účetní evidenci a další dokumentaci stanovenou zvláštními právními předpisy (např. § 50 a 52 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,

 

B)      Škola se při své činnosti řídí zejména těmito základními organizačními směrnicemi, které jsou přílohami tohoto řádu:

 

1)       Jednací řád pedagogické rady

2)       Vnitřní směrnice

3)       Spisový řád a skartační řád

4)       Řád inventarizace a operativní evidence

5)       Platové předpisy

6)       Popisy práce zaměstnanců

7)       Školní řád, vnitřní klasifikační řád a bezpečnost a ochrana zdraví žáků

8)       Vnitřní řády učeben

9)       Pracovní řád

 

C)      Pracovní materiály vydávané školou

1)       Základní předpisy pro práci v 1. – 5. třídě

2)       Projekt „Zdravá škola"

3)       Jak se co nejlépe učit

4)       Co musím znát, když jdu s dětmi mimo školu

5)       Zdravotní rizika dětí – úrazy

6)       Prevence a řešení šikanování mezi žáky

7)       Minimální preventivní program

8)       Ochrana člověka za mimořádných situací

9)       Projektová výuka

10)   Prvky otevřeného vyučování

 

V. Strategie řízení

 

1)       Kompetence pracovníků jsou stanoveny v popisech práce.

2)       Popisy práce jsou členěny do těchto oblastí  pracovní činnosti:

·         komu je pracovník podřízen

·         v jakém rozsahu jedná

·         co a koho řídí

·         co samostatně zajišťuje

·         co a komu předkládá

·         s kým spolupracuje

3)       Jednotlivé úseky a skupiny pracují samostatně v rozsahu kompetencí jmenovaného vedoucího úseku nebo skupiny.

 

VI. Finanční řízení

 

1)       Finanční řízení je zajištěno:

·         ze státního rozpočtu

·         formou finančního příspěvku z rozpočtu ÚMČ Praha 22

·         užitkem a výnosy z majetku svěřeného organizací

2)       Účetní agendu vede ekonom školy.

3)       Mzdovou agendu vede mzdová účetní.

 

VII. Personální řízení

 

1)       Rozhodování v personálních otázkách se řídí Zákoníkem práce a potřebami školy.

2)       Personální změny, problémy jsou projednávány v kolegiu školy s konečným rozhodnutím ředitele školy. Administrativně zajišťuje správnost pracovních smluv mzdová účetní.

3)       Sledování platových nároků pracovníků zajišťuje zástupce ředitele ve spolupráci s mzdovou účetní.

4)       Personální agendu vede hospodářka školy.

 

VIII. Řízení hmotných prostředků

 

1)       O nákupu hmotných prostředků (pomůcky, učebnice, vybavení školy) rozhodují pověření vedoucí úseku v rozsahu stanoveném v popisech práce a po souhlasu ředitele.

2)       Evidence majetku vede hospodářka, správci sbírek a školník v rozsahu vyplývajícím z jejich popisů práce.

3)       Za ochranu evidovaného majetku odpovídají u školních sbírek správci sbírek a u školního zařízení za šetrné zacházení správci učeben a ostatních místností.

4)       Odpisy majetku se řídí inventarizačním řádem.

 

IX. Řízení výchovy a vzdělání

 

Výchovný a vzdělávací proces je organizován a řízen podle těchto dokumentů:

1)       Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění.

2)       Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání v platném znění.

3)       Vnitřní směrnice školy.

4)       Učební plány a učební osnovy (Školní vzdělávací program „Věřit si a znát").

5)       Další aktuální předpisy a metodické návody MŠMT ČR.

6)       Příkazy ÚMČ Praha 22.

7)       Doporučení ČŠI.

 

X. Oceňování práce

 

1)       Oceňování práce je řízeno nařízením vlády č. 330/2003 Sb.. Pro přidělování osobních příplatků jsou stanovena vnitřní kritéria školy hodnotící dlouhodobý výsledek práce a plnění celoročních úkolů.

2)       Pro rozdělování odměn jsou stanovena vnitřní kritéria školy hodnotící kvalitativní faktor pracovní činnosti a jednorázové činnosti.

3)       Pro přidělování příplatku za práci třídního učitele je stanoven systém přidělení zvláštního příplatku za třídnictví.

 

XI. Práva a povinnosti pracovníků

 

1)       Práva a povinnosti pracovníků jsou stanovena Pracovním řádem pro zaměstnance škol a školských zařízení.

2)       Popisy práce jednotlivých pracovníků specifikují jejich pracovní práva a povinnosti vzhledem k jejich pracovnímu zařazení.

 

XII. Komunikační a informační systém

 

1)       Zaměstnanci vyřizují běžné operativní záležitosti se svými nadřízenými vedoucími pracovníky denně v jimi stanovené době.

2)       Záležitosti neodkladné, vyžadující zásahu vedoucího pracovníka, se vyřizují okamžitě.

3)       Pravidla jednání pedagogické rady stanovuje Jednací řád pedagogické rady.

4)       Informace vstupující do školy třídí hospodářka a ředitel. Ředitel rozhodne o dalším postupu informace a o tom, kdo záležitost převezme a zpracuje.

5)       Sběr informací od pracovníků provádí pověření vedoucí pracovníci.

6)       Oficiální informace opouštějící školu musí být podepsány ředitelem školy.

7)       Vnitřní informační systém je tvořen:

·         pedagogickou radou

·         dílčími poradami

·         informační nástěnkou

 

XIII. Závěrečná ustanovení

 

1)       Organizační řád byl projednán a schválen na organizační poradě konané dne 4. 9. 2006.

2)       Organizační řád nabývá platnosti dnem 4. 9. 2006.

3)       Organizační řád je v rámci školy veřejně k dispozici všem zaměstnancům a je pro ně závazný.

4)       Po roce ověřování je možné začlenit funkční a účelné úpravy, které vyplynou z provozu školy, do tohoto organizačního řádu.

 

 

V Praze dne 4. 9. 2006

 

 

Mgr. Jiří Měchura

ředitel školy