Základní škola nám. Bratří Jandusů
Elektronická Žákovská knížka

Školní parlament

Školní parlament (ŠP)

ZŠ nám. Bří. Jandusů 2

Praha 10 – Uhříněves

 

Školní parlament je orgánem žáků, který:

 • umožňuje žákům vznášet dotazy, připomínky a přicházet s vlastními náměty ke zlepšení práce školy, prostředí, zviditelnění školy na veřejnosti apod.
 • umožňuje jim diskutovat při pravidelných schůzkách (1x za měsíc) s vedením školy v atmosféře důvěry, vzájemného respektování a spolupráce
 • umožňuje podílet se na posílení vzájemné důvěry, a to nejen mezi žáky, ale i mezi učiteli a žáky
 • umožňuje aktivní účast na různých formách ekologických aktivit.

 

Úkolem školního parlamentu je naplnit v praxi práva žáků a naučit je těchto práv nejen využívat, ale také přebírat odpovědnost za všechny aktivity vyplývající z práv žákovské samosprávy. Vychovávat žáky k odpovědnému životu v demokratické společnosti a vytvářet pocit sounáležitosti ke škole a spoluzodpovědnost za její postavení.

 

I. Cíl školního parlamentu

 1. Vytvořit informační most mezi žáky a učiteli.
 2. Předcházet jevům jako jsou šikana, fyzické obtěžování, psychické vydírání a podobně.
 3. Bdít nad striktním dodržováním školního řádu, který je základním předpokladem k rozvíjení osobnosti žáka naší školy.

 

II. Volby do školního parlamentu

 1. Školní parlament je volen jednou ročně.
 2. Volby se uskutečňují ve 4. až 9. třídách v průběhu měsíce září.
 3. V každé třídě jsou voleni dva zástupci.
 4. Členy školního parlamentu jsou děti – osobnosti, které bez problémů jednají s vedením školy, umí se spolehnout sami na sebe, dokáží poskytnout pomoc, zajímají se o druhé lidi a o svět kolem sebe, pouštějí se do diskuse, navrhují řešení, organizují akce pro spolužáky.

 

III. Činnost školního parlamentu

 1. Členové školního parlamentu si volí ze svého středu předsedu, místopředsedu, zapisovatele, pokladníka, nástěnkáře a hlasatele.
 2. Školní parlament se schází dle potřeby, nejméně však jednou za měsíc.
 3. O zveřejnění informací se starají nástěnkáři a hlasatelé; zapisovatel pořizuje z každého jednání zápis, který je na nástěnce zveřejněn.
 4. Zástupci tříd úzce spolupracují s třídními učiteli.
 5. Rozhodnutí ŠP jsou právoplatná, účastní-li se jednání alespoň 70% zástupců tříd a jsou-li návrhy přijaty nadpoloviční většinou přítomných zástupců.

 

IV. Závěrečná ustanovení

 1. Nástěnkář zabezpečí vyvěšení řádu ŠP ve vestibulu školy. Vedení školy zabezpečí jeho vyvěšení na internetových stránkách školy.
 2. Třídní učitelé se budou snažit o partnerský přístup k žákům, o komunikaci na základě důvěry a vzájemného respektu. Žáky zvolené do ŠP budou podporovat, povzbuzovat a vést při jejich aktivitách pro školu.
 3. Třídní učitelé vytvoří časový prostor pro vyřizování parlamentních záležitostí.
 4. Tento řád je závazný pro všechny žáky a všechny pedagogické pracovníky školy.
 5. Tento řád byl schválen členy ŠP dne 12.9.2017.

 

 

Mgr. Jiří Měchura, ředitel školy

Mgr. Ivan Bernátek, pedagogický vedoucí školního parlamentu

Sofia Martonová, předsedkyně školního parlamentu