Základní škola nám. Bratří Jandusů
Elektronická Žákovská knížka

Výchovní poradci

Výchovní poradci na naší škole:

 • Tereza Voříšková - VP pro novou přístavbu (NP) školy a vedení evidence o integrovaných žácích NP
 • Šárka Sochůrková - VP pro hlavní budovu (HB), žáky I. stupně a vedení evidence o integrovaných žácích HB
 • Katka Sovová - VP pro HB, žáky II. stupně

Kontakty zde.

Metodická a informační činnost:

 • usměrňuje a sjednocuje diagnostickou činnost třídních učitelů a poskytuje jim obsahovou a metodickou pomoc
 • uskutečňuje diagnostickou činnost u žáků
 • podává vedení školy návrhy a doporučení týkající se výchovy, vzdělání, prevence a nápravy problémů
 • informuje rodiče žáků a učitele o činnosti zařízení výchovného poradenství a diagnostických ústavech
 • sleduje změny v právních předpisech
 • vzdělává v oblasti nových a alternativních výchovných trendů
 • organizuje individuální porady s rodiči při řešení výchovných a výukových problémů žáků.

Žáci s výukovými a výchovnými problémy:

 • pomáhá třídním učitelům při vyhledávání a sledování problematických žáků, dává návrhy na další péči o tyto žáky
 • shromažďuje podklady pro psychologická a speciálně pedagogická vyšetření
 • podává návrhy na vyšetření v pedagogicko psychologické poradně
 • podílí se na výchovných programech, zaměřených na nápravu žáků s problémovým vývojem a rizikovým chováním.

Specifické oblasti:

 • sleduje žáky nadané a talentované, navrhuje další péči o tyto žáky
 • pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole (rodiče – učitel, učitel – žák, žák – žák).

Důležité dokumenty k nahlédnutí, podle kterých na škole postupujeme:

Odkazy:

Školní metodik prevence

Metodik primární prevence na naší škole:

 • Matouš Vítek

Kontakt zde.

Metodické a koordinační činnosti:

 • Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy
 • realizace aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí a dalších sociálně patologických jevů
 • metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů
 • koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů, realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců
 • koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů atd.

Informační činnosti:

 • Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů pracovníkům školy
 • prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací.

Poradenské činnosti:

 • Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování (ve spolupráci s třídními učiteli)
 • příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb.

 

Školní speciální pedagog

Školní speciální pedagog na naší škole:

 • Michal Adamec

Kontakt zde.

Depistážní činnosti:

 • vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Diagnostické a intervenční činnosti:

 • diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka, analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení
 • vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení individuálního plánu podpory; realizace intervenčních činností

Metodické a koordinační činnosti:

 • příprava a průběžná úprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole; kooperace se školskými poradenskými zařízeními
 • participace na vytváření vzdělávacích plánů a programů školy s cílem rozšíření služeb a zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • metodické činnosti pro pedagogy - návrhy metod a forem práce se žáky, jejich zavádění do výuky, instruktáže využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů
 • koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga; dokumentace případů a její zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

Výchovný poradce pro přípravu a volbu budoucího povolání

Výchovný poradce pro volbu povolání na naší škole:

 • Marcela Pecková

Kontakt zde.

Typy internetových adres pro přípravu k přijímacím zkouškám: