Základní škola nám. Bratří Jandusů
Elektronická Žákovská knížka

PREVENCE A ŘEŠENÍ ŠIKANOVÁNÍ MEZI ŽÁKY

Zpracováno dle  Metodického pokynu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a  školských zařízení (Čj.:  MSMT-21149/2016; Věstník  MŠMT č. 12/2016)

 

Charakteristika šikanování

(1) Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka, případně skupinu žáků.  Je to cílené a obvykle opakované užití násilí jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí druhé osobě, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako nápadné přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků. Nebezpečnost působení šikany spočívá zvláště v závažnosti, dlouhodobosti a nezřídka v celoživotních následcích na duševním a tělesném zdraví.

(2) Z hlediska trestního zákona může šikanování žáků naplňovat skutkovou podstatu trestných činů vydírání, omezování osobní svobody, útisku, ublížení na zdraví, loupeže, vzbuzení důvodné obavy, poškození cizí věci, znásilnění, kuplířství a pod.

 

Projevy šikanování

Šikanování má ve svých projevech velice různou podobu s následky především na psychickém zdraví. Jejich znaky je možno rozdělit podle různých hledisek přibližně do následujících skupin :

·        verbální přímé a nepřímé,

·        fyzické přímé a nepřímé,

·        aktivní a pasivní.

Za určitých okolností může šikanování přerůst až do forem skupinové trestné činnosti  a v některých opravdu závažných případech nabýt i rysy organizovaného zločinu. Příklady znaků šikanování, které neustále přibývají, jsou uvedeny v příloze.

 

Každý pedagogický pracovník

Vede důsledně a systematicky žáky a studenty k osvojování norem mezilidských vztahů založených na demokratických principech, respektujících identitu a individualitu žáka  a rozvíjí zejména:

- pozitivní mezilidské vztahy a úctu k životu druhého člověka,

- respekt k individualitě každého jedince,

- etické jednání (humanita, tolerance),

 - jednání v souladu s právními normami a s důrazem na právní odpovědnost jedince.

 

Metody řešení šikanování

(1) Odhalení šikany bývá někdy velmi obtížné i pro zkušeného pedagoga. Nejzávažnější negativní roli při jejím zjišťování hraje strach, a to nejen strach obětí, ale i pachatelů a dalších účastníků. Strach vytváří obvykle prostředí „solidarity“ agresorů i postižených.

(2) Pro vyšetřování šikany lze doporučit strategii prováděnou v těchto pěti krocích:

1.   Rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a s oběťmi.

2.   Nalezení vhodných svědků.

3.   Individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (nikoli však konfrontace obětí a agresorů).

4.   Zajištění ochrany obětem.

5.   Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi.

(3) Při výbuchu brutálního skupinového násilí vůči oběti, tzv.“školního lynčování“ je nutný následující postup:

1.   Překonání šoku pedagoga a bezprostřední záchrana oběti.

2.   Domluva pedagogů na spolupráci a postupu vyšetřování.

3.   Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi.

4.   Pokračující pomoc a podpora oběti.

5.   Nahlášení policii.

6.   Vlastní vyšetřování.

(4) Účastní-li se šikanování většina problémové skupiny, nebo jsou-li normy agresorů skupinou akceptovány, doporučuje se, aby šetření vedl odborník-specialista na problematiku šikanování (z pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče, diagnostického ústavu, krizového centra apod.)

 

Výchovná opatření

(1)  Pro potrestání agresorů lze užít následující běžná výchovná opatření:

·        Napomenutí a důtka třídního učitele, důtka ředitele

·        Snížení známky z chování.

·        Převedení do jiné třídy

·        Doporučení rodičům obětí i agresorů návštěvy v ambulantním oddělení střediska výchovné péče pro děti a mládež (dále SVP) nebo v nestátních organizacích majících obdobnou náplň činnosti jako SVP.

(2)  V mimořádných případech se užijí další opatření:

·        Doporučení rodičům na dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení SVP, případně  doporučení realizovat dobrovolný diagnostický pobyt žáka v místně příslušném diagnostickém ústavu.

·        Podání návrhu orgánu sociálně právní ochrany dítěte k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s následným umístěním v diagnostickém ústavu.

·        Vyrozumění policejního orgánu, došlo-li k závažnějšímu případu šikanování.

(3) Oběti šikanování se doporučuje nabídnout psychoterapeutickou péči PPP nebo jiného poradenského pracoviště.

 

Spolupráce školy s rodiči žáků

 Při  podezření na šikanování žáka je nezbytná spolupráce vedení školy nebo školského zařízení, výchovného poradce a dalších pedagogických pracovníků jak s rodinou oběti, tak i s rodinou agresora. Nelze však předpokládat, že rodiče budou vždy hodnotit situaci objektivně, proto se doporučuje upozornit je na to, aby si všímali možných příznaků šikany a nabídnout jim pomoc. Při jednání s rodiči dbají pedagogičtí pracovníci na taktní přístup a zejména na zachování důvěrnosti informací. Pokud se rodiče setkají s příznaky šikanování (viz příloha č. 1), měli by se poradit s třídním učitelem, školním metodikem prevence, ředitelem školy, popř. psychologem, etopedem nebo jiným specialistou.

 

Spolupráce školy se specializovanými a ostatními institucemi

(1)  Při předcházení případům šikany a při jejich řešení je důležitá spolupráce vedení školy, výchovného poradce nebo zástupce školy s dalšími institucemi a orgány, a to zejména ve zdravotnictví s pediatry, odbornými lékaři, psychiatrickou péčí, v oblasti soudnictví se soudci, obhájci a žalobci (také využívání alternativních trestů), v oblasti sociální péče s oddělením péče o rodinu a děti, s oddělením sociální prevence (možnost vstupovat do každého šetření, jednat s dalšími zainteresovanými stranami, s rodinou).

(2) Při podezření, že šikanování naplnilo skutkovou podstatu přestupku nebo trestného činu, je ředitel školy nebo školského zařízení povinen oznámit tuto skutečnost Policii ČR.

(3) Školy a školská zařízení jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit orgánu sociálně právní ochrany skutečnosti, které ohrožují žáka (svěřence), nebo že žák (svěřenec) spáchal trestný čin, popř. opakovaně páchá přestupky.

 

                                                                                                                                      Mgr. Jiří Měchura

                                                                                                                                          ředitel školy